Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Who Is Going to Save the Climate? : Framing Responsibility for Climate Change in the U.S. Media

Show full item record

Title: Who Is Going to Save the Climate? : Framing Responsibility for Climate Change in the U.S. Media
Author(s): Tikkanen, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Global Politics and Communication
Specialisation: Media and Democracy
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tämä tutkielma pyrkii kartoittamaan, mitä kehyksiä Yhdysvaltojen mediassa käytetään, kun keskustellaan ilmastonmuutokseen liittyvästä vastuusta. Tämä tutkielma pyrkii erityisesti tunnistamaan, mitä kehyksiä käytetään ilmastonmuutoksen lieventämiseen liittyvässä vastuukeskustelussa. Tutkimuksen normatiivinen viitekehys vastuun tarkasteluun tulee Iris Marion Youngin kehittämästä sosiaalinen yhteys -mallista (social connection model), jonka avulla voidaan tarkastella vastuuta eteenpäin suuntautuvasti. Teoreettinen viitekehys tälle tutkimukselle pohjautuu aikaisempaan tutkimukseen ilmastonmuutokseen, mediaan ja median kehystykseen liittyen. Tutkimus suoritettiin laadullisena tutkimuksena. Metodina käytettiin kehysanalyysia. Tutkimusmateriaali kerättiin kolmen suositun yhdysvaltalaisen uutismedian verkkomateriaaleista. Nämä kolme julkaisua olivat CNN, Fox News Channel ja The New York Times. Tutkimusmateriaali koostui uutisartikkeleista, jotka oli julkaistu joulukuussa 2019. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ilmastonmuutokseen liittyvästä vastuusta keskustellaan harvoin suorasanaisesti Yhdysvaltojen mediassa. Sen sijaan vastuusta keskustellaan epäsuorasti esittämällä, mitä tekoja sen torjumiseksi tulisi tehdä. Tutkimus nostaa esiin neljä kehystä, joiden kautta vastuuta käsitellään. Ensimmäinen kehys korostaa nuorempien ja vanhempien ikäpolvien välistä kuilua ja esittää, että vastuu torjuvista teoista on yhteinen. Toinen kehys korostaa puolueiden välisiä eroja ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä ja asettaa vastuuta aasialaisille valtioille. Samalla tässä kehyksessä korostuu Yhdysvaltojen vastuun vältteleminen ja demokraattipuolueen ilmastonmuutoksen vastaisten toimenpiteiden vähättely. Kolmas kehys korostaa kuluttajien toimia ilmastonmuutoksen lieventämiseksi. Tämä kehys ei kuitenkaan osoita korostavan ostamisen vähentämistä mahdollisena vastauksena ilmastonmuutoksen lieventämiseen. Neljäs kehys korostaa yritysten vastuuta kahdella tavalla. Kehyksessä painotetaan paljon saastuttavien yritysten vastuuta ja toisaalta esitetään vihreän liiketoiminnan positiivisia mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tutkimustulokset osoittavat, että Fox New Channelin käyttämä kehys korostaa ilmastonmuutoksen lieventämisen taloudellisia haittapuolia ja esittää, että sen lieventäminen on kausaalisesti aasialaisten valtioiden vastuulla. Toisaalta tutkimustulokset ilmaisevat, että vastuu nähdään kollektiivisena ja tulevaisuuteen suuntautuneena silloin, kun mediakeskustelu keskittyy nuorison järjestämiin protesteihin. Tutkimustulokset tukevat aiempaa tutkimusta median kehystämisestä ja polarisaatiosta ilmastonmuutokseen liittyen. Lisäksi tutkimustulokset edistävät aiempaa tutkimusta median kehystämisestä tuomalla esiin, miten ilmastonmuutokseen liittyvää vastuuta kehystetään mediassa.
This thesis sets out to investigate what frames are used in the U.S. media to discuss responsibility for climate change. Particularly, the study seeks to identify what frames are used to discuss action for climate change mitigation. The normative framework for analyzing responsibility is established by the social connection model by Iris Marion Young, which presents a forward-looking approach for addressing responsibility for issues of structural injustice. The theoretical framework of this thesis derives from existing literature on climate change, the media, and media framing. The study was conducted using a qualitative method of frame analysis. Data for the study was collected from the digital contents of three popular news media outlets in the United States: CNN, Fox News Channel, and The New York Times. The data consists of news articles that were published online in December 2019. The results of the study indicate that responsibility for climate change mitigation is rarely approached directly in the media. Rather, it is implied through discussions about what actions should be taken. The study identifies four main frames of responsibility. The first frame emphasizes the conflict between the younger and older generations and deems that collective efforts are required to address the situation. The second frame accentuates the political division over the issue of climate change by casting blame upon Asian nations while downplaying the respective responsibility of the United States. Similarly, the efforts of the Democratic party are ridiculed. The third frame emphasizes consumer action through practical efforts but does not promote buying less as a possible solution. Lastly, the study identifies a frame, in which corporate responsibility is approached in two ways: to hold highly polluting industries accountable and to promote green business as a solution. The study finds that the framing employed by Fox News Channel emphasizes the economic disadvantages of climate change mitigation and sees it as an issue of causal responsibility for Asian nations. On the other hand, the findings of the study suggest that the media coverage of the youth protests against climate change often yield notions of collective responsibility and frame the issue of responsibility in a more contextualized setting. The findings of the study support existing research of how media frames the issue of climate change and how polarization affects the framing. Through the application of the social connection model, the findings of this study contribute to the literature of news framing of climate change by demonstrating how the issue of responsibility is framed.
Keyword(s): climate change mitigation responsibility framing social connection model


Files in this item

Files Size Format View
Tikkanen_Aino_thesis_2020.pdf 775.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record