Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Gender Differences in Personal Values as Antecedents of Pro-environmental Behavior : Evidence from the European Social Survey

Show full item record

Title: Gender Differences in Personal Values as Antecedents of Pro-environmental Behavior : Evidence from the European Social Survey
Author(s): Peijari, Minerva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Social Sciences (in Swedish)
Specialisation: Social Psychology
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
This thesis aims to study if personal values mediate the effect of gender on pro-environmental behavior, PEB. It is important to investigate the antecedents of PEB, since the current climate crisis is caused by human behavior. Among the most influential areas of behaviors are those related to energy. Therefore, two energy related behaviors were chosen to represent PEB in this study: energy use reduction and intention of buying an energy efficient appliance. Values have been shown to affect behavior and there is some evidence of gender differences in values, thus gender and values were chosen as predictors of the behaviors. The theoretical basis for this argument lies in Schwartz theory of basic values and several models on antecedents of PEB, e.g. the Value-Belief-Norm Theory. The material comes from the 2016 dataset of the European Social Survey Round 8 (ESS8), which included a module on climate change and energy and used the Portrait Values Questionnaire for measuring values. The data is limited to the Finnish nationally representative sample. The hypotheses examine whether Finnish women behave more proenvironmentally than Finnish men do, and whether women’s higher self-transcendent values and men’s higher self-enhancement values explain this difference in PEB. Hypotheses were tested through hierarchical stepwise regression analysis and mediation analysis. The results were as expected, with small, but statistically significant, differences between men and women in both values and behavior. On average, Finnish women have more self-transcendent values and behave more pro-environmentally, than Finnish men do. The mediation was supported even when covariates were included, which further supports the findings. The only exception to this was the mediation of gender on energy efficacy behavior through self-enhancement values. Explanations for this and the other results are discussed, as well as critique of the binary definition of gender and other limitations. This study adds to the understanding of antecedents of pro-environmental behavior, which is fundamental to achieving effective behavior change.
Syftet med denna magisteravhandlig har varit att undersöka huruvida personliga värden medierar effekten av kön på miljövänligt beteende, PEB (pro-environmental behavior). Det är viktigt att undersöka vad som påverkar PEB, eftersom den pågående klimatkrisen orsakas av mänskligt beteende. Energirelaterad beteende tillhör de mest inflytelserika typer av beteende och därför valdes två energirelaterade beteenden för att representera PEB i denna studie: minskning av energiförbrukning och intention att köpa energieffektiva apparater. Det har påvisats att värden har en inverkan på beteendet, och det finns en viss bevisföring om att könsskillnader i värden, följaktligen valdes kön till utgångsvariabel och värderingar till medierande variabel. Den teoretiska referensramen för argumenteringen ligger i Schwartz värdeteori och ett flertal modeller om PEB, t.ex. värde-uppfattning-norm teorin. Materialet är taget ut European Social Surveys runda 8 (ESS8), insamlad 2016, som innehöll en modul om klimatförändringen och energi och använder PVQ för att mäta värden. Datat är begränsat till det finska nationellt representativa samplet. Hypoteserna granskar huruvida finländska kvinnor beter sig mera miljövänligt än finländska män, och ifall kvinnors högre självtranscendenta värden och mäns högre självcentrerade värden förklarar skillnaden i PEB. Hypoteserna testades genom stegvis hierarkisk regressionsanalys och medierande analys. Resultaten visade, som förväntat, små statistiskt signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i både värden och beteende. Finländska kvinnor har i snitt mera kollektivistiska värderingar och beter sig mera miljövänligt än vad finländska män gör. Medieringen stöddes även då kontrollvariabler inkluderades, vilket stöder resultaten ytterligare. Det enda undantaget utgjordes av medieringen av kön på energieffektiv beteende genom självcentrerade värden. Förklaringar till detta och de övriga slutsatserna diskuteras, samt kritik mot den binära könsdefinieringen och andra begränsningar. Denna studie bidrar till förståelsen av vad som påverkar miljövänligt beteende, vilket är angeläget för att kunna uppnå effektiv beteendeförändring.
Keyword(s): gender values pro-environmental behavior energy behavior environmental psychology sukupuolierot arvot ympäristöarvot ympäristöpsykologia


Files in this item

Files Size Format View
Peijari_Minerva_Avhandling_2020.pdf 742.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record