Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pystyvyyden tunteen, itsekontrollin ja sosioekonomisen aseman yhteys harrastettuun vapaa-ajan liikuntaan

Show full item record

Title: Pystyvyyden tunteen, itsekontrollin ja sosioekonomisen aseman yhteys harrastettuun vapaa-ajan liikuntaan
Author(s): Partala, Nadia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research (2010-2017)
Discipline: Social Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Liikunnan harrastamiseen vaikuttavat monen tekijät, kuten ympäristö ja psykososiaaliset tekijät. Tässä pro gradu tutkielmassa selvitettiin, vaikuttavatko liikuntaan liittyvä pystyvyyden tunne, yleinen itsekontrolli ja sosioekonominen asema harrastetun vapaa-ajan liikunnan määrään. Vapaa-ajan liikuntaa mitattiin yhdellä kysymyksellä ja pystyvyyden tunnetta useammalla kysymyksellä, joista muodostettiin summamuuttujat. Sosioekonomista asemaa mitattiin tarkastelemalla ruokakunnan vuosituloja sekä koulutusvuosia. Aineistona oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FINRISKI 2007 -aineisto ja sen alaotos DILGOM 2017 -aineisto. Tutkittavat olivat iältään 25 – 74-vuotiaita suomalaisia naisia (N=1687) ja miehiä (N=2048). Aluksi aineistoa tarkasteltiin keskiarvojen, keskihajontojen ja jakaumien kautta. Muuttujin keskinäisiä yhteyksiä tarkasteltiin korrelaatioiden kautta. Regressioanalyysilla selvitettiin, kuinka hyvin psykososiaaliset tekijät selittävät harrastetun vapaa-ajan liikunnan määrää. Lisäksi pystyvyyden tunteen medioivaa vaikutusta itsekontrolliin ja harrastettuun vapaa-ajan liikunnan määrään tarkasteltiin kaksivaiheisella regressioanalyysillä ja Sobelin testillä. Pystyvyyden tunteen ja ruokakunnan vuositulojen huomattiin selittävän parhaiten harrastettua vapaa-ajan liikuntaa. Koulutusvuodet ja itsekontrolli selittivät yhtä hyvin vapaa-ajan liikuntaa. Miehet liikkuvat naisia enemmän, ja korkeampi ikä on yhteydessä vähäisempään vapaa-ajan liikuntaan. Pystyvyyden tunne välitti itsekontrollin ja vapaa-ajan liikunnan välistä suhdetta. Tutkielman keskeisiä lähteitä ovat vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut ja Bandura A. (1997) Self-efficacy. The Exercise of Conrtol sekä Forgas, J. P., Baumeister, R. F., & Tice, D. M. (Eds.). (2011). Psychology of self-regulation: Cognitive, affective, and motivational processes.


Files in this item

Files Size Format View
Partala_Nadia_tutkielma_2020.pdf 554.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record