Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkityksen ajantasaisuuden varmistaminen perusterveydenhuollon sairaalassa

Show full item record

Title: Lääkityksen ajantasaisuuden varmistaminen perusterveydenhuollon sairaalassa
Author(s): Tikkanen, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Sairaalahoidossa olevista potilaista 5 - 57 % kokee hoitonsa aikana lääkehaittatapahtuman. Lääkityspoikkeamia vähentämällä voidaan ehkäistä lääkehaittatapahtumia. Erityinen riski syntyy potilaan siirtyessä kodin ja eri hoitopaikkojen välillä, jos ajantasainen lääkitystieto ei siirry potilaan mukana. Lääkityksen ajantasaisuuden varmistaminen on lääkitysturvallisuutta parantava prosessi, jolla potilaan lääkehoidon kokonaisuus ja ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan aina hoidon siirtymäkohdissa. Tutkimuksen tavoitteina oli selvittää kuinka paljon ja millaisia eroavaisuuksia tutkittavien lääkitystiedoissa havaitaan lääkityksen ajantasaisuuden varmistamisprosessin avulla perusterveydenhuollon laitoshoitoyksikössä. Lisäksi selvitettiin farmaseuttien ja hoitajien kokemuksia lääkityksen ajantasaisuuden varmistamisen prosessista ja lomakkeesta. Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä määrällistä että laadullista aineistoa. Kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto koostui kaikista tammi-kesäkuun aikana vuonna 2014 täytetyistä lääkityksen ajantasaisuuden varmistamisen lomakkeista (PaSQ-lomake) . Aineisto analysoitiin kvantitatiivisia kuvailevia menetelmiä käyttäen. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto koostui kuudesta kesäkuussa vuonna 2014 tehdystä kuudesta yksilöhaastattelusta. Aineistolle tehtiin aineistolähtöinen temaattinen sisällön analyysi. Potilaat (n=117) olivat keski-iältään 81-vuotiaita ja lähes kaikilla (n=105) oli ainakin kuusi säännöllisessä käytössä olevaa lääkettä lääkityksen ajantasaistamisen jälkeen. Lähes jokaisen potilaan (n=115, 98,3 %) lääkitystiedoissa havaittiin vähintään yksi poikkeama verrattessa potilastietojärjestelmän tietoon. Keskimäärin yhdestä lääkityslistasta löydettiin seitsemän poikkeamaa. Eniten poikkeamia oli psykoosi-, neuroosi- ja unilääkkeissä (9,5 % kaikista poikkeamista). Yleisimmät poikkeamatyypit olivat uusi lääke (45,4 % kaikista poikkeamista) ja lopetettu lääke (19,6 %). Hoitajat ja farmaseutit kokivat lääkityksen selvittämisprosessin tärkeäksi osaksi onnistunutta potilashoitoa. Haasteita lääkityksen selvittämiseen aiheuttivat kiire ja ajanpuute, tietojärjestelmien hajanaisuus, potilaiden terveydentila ja siihen liittyvä tiedon luotettavuuden epävarmuus. Vain kolmaosa potilaista haastateltiin, vaikka kansainväliset lääkityksen ajantasaisuuden varmistamiseen ohjaavat julkaisut, korostavat voimakkaasti potilaan osallisuutta. Tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia aiemman tutkimuksen kanssa ja vahvistavat näkemystä, että lääkityksen ajantasaisuuden varmistaminen tulisi tehdä aina kaikissa hoidon siirtymävaiheissa. Potilaan roolia osana lääkityksen ajantasaisuuden varmistamisen prosessia tulisi korostaa jatkossa enemmän, sillä vain potilasta haastattelemalla voidaan saada todellinen kuva potilaan lääkityksestä.
Between 5% and 57% of patients experience an adverse drug event during their hospitalization. Reducing medication errors can help prevent adverse drug events. A particular risk for medication errors arises when a patient moves between home and care centers if accurate medication information is not transferred with the patient. Medication reconciliation is a process to ensure accurate and comprehensive medication information across transitions of care. The aim of the study was to find out how many and what kind of discrepancies can be detected by performing medication reconciliation in a primary care unit. In addition, pharmacists and nurses experiences of the medication reconciliation process and the medication reconciliation form were examined. Both quantitative and qualitative data were used in the study. Quantitative study data consisted of all Medication reconciliation forms (PASQ) completed in January-June 2014. Data were analyzed using quantitative descriptive methods. The qualitative research material consisted of six individual interviews conducted in June 2014. The material was subjected to inductive thematic content analysis. Patients (n = 117) had a mean age of 81 years and almost all (n = 105) had at least six regularly used medications after medications were reconciled. Almost every patient (n = 115, 98.3%) had at least one discrepancy in their medication compared to the patient information system. On average, patients had seven discrepancies in their medication lists. The most discrepancies were associated with psycholeptics (9.5% of all discrepncies). The most common types of discrepancies were new drug (45.4% of all discrepancies) and discontinued drug (19.6%). Nurses and pharmacists saw the medication reconciliation process as an important part of successful patient care. Challenges associated with reconciling medications were caused by lack of time, the fragmentation of information systems and the health status of patients (information given by patients could not be trusted). Only one-third of the patients were interviewed, although international publications on medication reconciliation strongly emphasize patient involvement. The results of this study are in line with previous research and confirm the view that medication reconciliation should always be done across all transitions in care. The role of the patient as part of the medication reconciliation process should be further emphasized in the future, as only interviewing the patient can provide a true picture of the patient's medication.
Keyword(s): lääkityksen ajantasaisuuden varmistaminen lääkityspoikkeama lääkitystiedoissa havaittu poikkeama lääkehaittatapahtuma lääkitysturvallisuus medication reconciliation medication discrepancy medication error adverse drug drug event medication safety


Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu Johanna Tikkanen.pdf 1.412Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record