Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Farmasian ala muutoksessa : farmasian ammattilaisten näkemyksiä ammatti-identiteetistä

Show full item record

Title: Farmasian ala muutoksessa : farmasian ammattilaisten näkemyksiä ammatti-identiteetistä
Author(s): Korhonen, Juha
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Farmasian ammattilaisten toimenkuva on historiallisesti keskittynyt lääkkeiden valmistukseen. Lääkkeiden valmistus on siirtynyt teolliseen massatuotantoon 1960-luvulta lähtien, vastaavasti avohuollon apteekeissa tapahtuva lääkkeiden valmistus on vähentynyt, ja on nykyisin lähes kokonaan loppunut. On päätelty, että farmasian ammattilaiset ovat ylikoulutettuja eikä heidän ammattitaitoaan hyödynnetä täysimääräisesti. Viranomaiset ja järjestöt ovat olleet kiinnostuneita laajentamaan avohuollon apteekkien farmasistien toimenkuvaa potilashoitoon ja kliinisiin palveluihin. Ammatti-identiteetillä tarkoitetaan yksilön elämänhistoriaan perustuvaa tietoista käsitystä itsestään ammatillisena toimijana: yksilön, työn ja ammatillisuuden välistä suhdetta sekä tulevaisuudennäkymiä. Ammatti-identiteetin on nähty vaikuttavan terveydenhuollon työntekijöiden suorituskykyyn ja osaamiseen. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on kuvata avohuollon apteekissa työskentelevien farmasian alan ammattilaisten (farmasistien) käsityksiä omasta ammatti-identiteetistä, ja sen mahdollisesta muutoksesta vuoden 1990 alusta vuoteen 2019 saakka. Tutkimusosa suoritettiin käyttäen menetelmänä soveltuvin osin mukaillen systemaattista kirjallisuuskatsausta. Tähän pro gradu -tutkielman systemoituun kirjallisuuskatsaukseen valittiin mukaan 12 julkaisua. Kaikki systemoituun kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset olivat laadullisia tutkimuksia. Kahdeksassa tutkimuksessa on käytetty tutkimusmenetelmänä pelkkää haastattelua. Kahdessa valitussa julkaisussa käytettiin tutkimusmenetelmänä fokusryhmäkeskustelua, ja kahdessa tutkimuksessa käytettiin sekä haastattelua että fokusryhmäkeskustelua. Yhdessä tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä haastattelun ja fokusryhmäkeskustelun lisäksi survey-tutkimusta. Systemoidun kirjallisuuskatsauksen perusteella ei voida tehdä päätelmiä siitä, että farmasistien ammatti-identiteetti olisi kehittynyt tuoteorientaatiosta kohti potilaskeskeisempää hoidon antajaa. Koska avohuollon apteekkikäytännöt ovat monitahoisia ja hajautuneita, ja niihin vaikuttavia tekijöitä on monia, on hankala tulkita ja ymmärtää mikä on farmasistin ydintoiminto. Farmasistit eivät osanneet kuvata toimintaansa eksplisiittisesti. Tutkijat päättelivät, etteivät farmasistit ole saavuttaneet nykyisessä työssään niin selkeää ja vahvaa ammatti-identiteettiä kuin se aiemmin lääkkeiden valmistajina oli. Haasteen farmasistin roolin laajentamiselle avohuollon apteekkitoiminnassa voi asettaa liiketoiminnan harjoittamisen ja terveydenhuollon ammattilaisena toimimisen ristiriita. Niin farmasistit, potilaat kuin poliitikotkin näkevät avohuollon apteekkitoiminnan liiketoimintana, ja näkemystä edistää konteksti, apteekin fyysiset tilat, jotka soveltuvat yleisesti paremmin vähittäismyyntiin kuin potilashoitoon.
Traditionally pharmacists’ activities have focused on the manufacturing and compounding of medicinal products. The production of medicines has shifted from pharmacies to industrial mass production since the 1960s, and correspondingly, the production of medicinal products by pharmacists in community pharmacies has declined and is now almost completely absent. It has been concluded that pharmacists are over-educated, and their skills are not fully utilized. Authorities and pharmacy organizations have expressed interest in pharmacists’ extended role, which includes patient care and cognitive services. Professional identity refers to the conscious understanding and awareness of oneself as a professional, which is based on an individual's life history: it is the relationship between the individual, work and profession, and its future. Professional identity has been seen to influence the performance of health workers, in terms of both competence and responsiveness. The purpose of this study is to describe pharmacists’ perceptions of their professional identity and its possible change from the beginning of 1990 to 2019. A systematized review was conducted in October 2019. Altogether 12 publications were selected in the systematized review. All the studies were qualitative. In eight studies, interviews were used as the research method. Two selected studies used a focus group discussion as the research method, and two studies used both interviews and focus group discussions. One study used interviews and focus group discussions as well as survey as research methods. From the basis of this study, no conclusion can be drawn that the professional identity of pharmacists has evolved from a product orientation towards a more patient-centered care provider. Because of the complex and dispersed nature of community pharmacy practices, and the many factors that are involved in them in different contexts, it is difficult to interpret and understand what the core function of a pharmacist is in a community pharmacy. Pharmacists could not describe their activities and their roles explicitly. The researchers concluded that pharmacists had not attained as clear and strong professional identity in their current occupation, as it had been in the past when drugs were still manufactured in the community pharmacy. Community pharmacists balanced between two conflicting roles as pharmacists and business managers. Pharmacists, patients, and politicians alike perceived community pharmacy as a business. This view is further supported by the context, the physical premises of the community pharmacy, which are generally more suitable for retail than patient care. This may represent a challenge for the implementation of pharmacists’ extended role.
Keyword(s): ammatti-identiteetti avohuollon apteekki hyvät apteekkikäytännöt farmaseuttisen hoidon filosofia professional identity community pharmacy good pharmacy practice pharmaceutical care


Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu Juha Korhonen.pdf 1.107Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record