Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Den "goda" handledaren : studiehandledarnas välmående på arbetsplatsen

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-08-11T10:31:06Z
dc.date.available 2020-08-11T10:31:06Z
dc.date.issued 2020-08-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/30953
dc.title Den "goda" handledaren : studiehandledarnas välmående på arbetsplatsen sv
ethesis.discipline Kasvatustiede fi
ethesis.discipline Education en
ethesis.discipline Pedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/106e87cc-fe49-4e6f-b8db-2ea3ecccb219
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/33e8c414-5c5f-4da6-bc67-8d792829b1d4
ethesis.department Käyttäytymistieteet fi
ethesis.department Behavioural Sciences en
ethesis.department Beteendevetenskaper sv
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Thurin, Jessica
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract At the time of conducting this study, the Finnish upper secondary schools were facing a major change in the school system. Universities were changing their admission system, and a reform in upper secondary education resulted in a new curriculum for the school year 2021, five years after the current curriculum was put into use in 2016. Guidance counseling has gained a more prominent role in the curriculum and individual counseling and development has become increasingly emphasized. The proportion of upper secondary school teachers who often experience stress has risen from 14% to 17% between 2017 and 2019, and previous research indicates that guidance counselors are at risk of burnout. Stressors have been discovered to be lack of timely resources, lack of role clarity and a large workload. The purpose of this study is to investigate the Finnish guidance counselors’ well-being at work, and how they experience their workload. This is explored on the basis of the variables job satisfaction, satisfaction regarding job duties, social support, time resources, access to further training, experienced challenge and experienced stress. The data was collected with an electronic questionnaire sent out to the guidance counselors in Swedish speaking upper secondary schools in Finland, a total of N = 42. The questionnaire was answered by a total of N = 22, all of which were analyzed in the study. The program IBM SPSS 25 was used in the processing and analysis of the data. All group comparisons are performed with nonparametric tests: Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test by ranks and Spearman’s rank correlation coefficient. The results showed that the guidance counsellors generally experienced a high level of job satisfaction. Symptoms of stress or perceived burnout had a negative correlation with several factors: job satisfaction, perceived social support, timely resources at hand, and a higher experience of stress and challenge. Work experience was also significant for job satisfaction. Despite this, the guidance counselors with experiences of stress or burnout reported a high job satisfaction. en
dct.abstract Vid tiden för genomförande av denna studie stod gymnasierna inför en stor förändring i skolsystemet. Högskolornas betygsantagning steg i kraft, och en reform inom gymnasieutbildningen resulterade i en ny gymnasielag med efterföljande ny läroplan för läsåret 2021, fem år efter att den nuvarande läroplanen togs i bruk 2016. Studiehandledning har fått en mer prominent roll i läroplanerna och individuell handledning samt studerandes personliga utveckling har betonats allt mer. Andelen gymnasielärare som upplever stress ofta har stigit från 14% till 17% mellan åren 2017 och 2019 och tidigare forskning tyder på att studiehandledare är i riskgruppen att drabbas av utbrändhet. Tidsbrist, otydlighet i arbetsbilden och en omfattande mängd arbetsuppgifter har visat sig vara faktorer som inverkar på stress. Undersökningen går ut på att granska studiehandledarnas välmående i arbete och hur de upplever sin arbetsbelastning. Detta undersöks utgående från variablerna arbetstillfredsställelse, tillfredsställelse för arbetsuppgifter, stöd, tidsmässiga resurser, tillgång till fortbildning, utmaning och belastning. Materialet samlades in med en elektronisk enkät som skickades ut till Svenskfinlands studiehandledare, totalt N = 42. Enkäten besvarades av totalt N = 22, av vilka alla analyserades i studien. Vid bearbetning och analysering av studiens data användes programmet IBM SPSS 25. Alla gruppjämförelser är genomförda med nonparametriska test: Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test och Spearmans rangkorrelationskoefficient. I resultaten framgick det att studiehandledarna generellt upplever en hög arbetstillfredsställelse. Symptom på stress eller upplevd utbrändhet inverkade negativt på flera faktorer: tillfredsställelse för arbetsuppgifter, upplevt stöd, upplevelsen av tidsmässiga resurser samt på upplevelsen av belastning och utmaning. Arbetserfarenhet var också signifikant för tillfredsställelse för arbetsuppgifter. Trots detta anmälde även studiehandledarna med erfarenheter av stress eller utbrändhet en hög arbetstillfredsställelse. sv
dct.subject Studiehandledare
dct.subject välmående
dct.subject stress
dct.subject utbrändhet
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Holm, Gunilla
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:cec01695-5e49-4025-84c9-efd77c1a66cd
ethesis.degreeprogram.URI none
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-05-13 14:12:29:752
ethesis-internal.abstract.secondary At the time of conducting this study, the Finnish upper secondary schools were facing a major change in the school system. Universities were changing their admission system, and a reform in upper secondary education resulted in a new curriculum for the school year 2021, five years after the current curriculum was put into use in 2016. Guidance counseling has gained a more prominent role in the curriculum and individual counseling and development has become increasingly emphasized. The proportion of upper secondary school teachers who often experience stress has risen from 14% to 17% between 2017 and 2019, and previous research indicates that guidance counselors are at risk of burnout. Stressors have been discovered to be lack of timely resources, lack of role clarity and a large workload. The purpose of this study is to investigate the Finnish guidance counselors’ well-being at work, and how they experience their workload. This is explored on the basis of the variables job satisfaction, satisfaction regarding job duties, social support, time resources, access to further training, experienced challenge and experienced stress. The data was collected with an electronic questionnaire sent out to the guidance counselors in Swedish speaking upper secondary schools in Finland, a total of N = 42. The questionnaire was answered by a total of N = 22, all of which were analyzed in the study. The program IBM SPSS 25 was used in the processing and analysis of the data. All group comparisons are performed with nonparametric tests: Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test by ranks and Spearman’s rank correlation coefficient. The results showed that the guidance counsellors generally experienced a high level of job satisfaction. Symptoms of stress or perceived burnout had a negative correlation with several factors: job satisfaction, perceived social support, timely resources at hand, and a higher experience of stress and challenge. Work experience was also significant for job satisfaction. Despite this, the guidance counselors with experiences of stress or burnout reported a high job satisfaction. und
ethesis-internal.abstract.primary Vid tiden för genomförande av denna studie stod gymnasierna inför en stor förändring i skolsystemet. Högskolornas betygsantagning steg i kraft, och en reform inom gymnasieutbildningen resulterade i en ny gymnasielag med efterföljande ny läroplan för läsåret 2021, fem år efter att den nuvarande läroplanen togs i bruk 2016. Studiehandledning har fått en mer prominent roll i läroplanerna och individuell handledning samt studerandes personliga utveckling har betonats allt mer. Andelen gymnasielärare som upplever stress ofta har stigit från 14% till 17% mellan åren 2017 och 2019 och tidigare forskning tyder på att studiehandledare är i riskgruppen att drabbas av utbrändhet. Tidsbrist, otydlighet i arbetsbilden och en omfattande mängd arbetsuppgifter har visat sig vara faktorer som inverkar på stress. Undersökningen går ut på att granska studiehandledarnas välmående i arbete och hur de upplever sin arbetsbelastning. Detta undersöks utgående från variablerna arbetstillfredsställelse, tillfredsställelse för arbetsuppgifter, stöd, tidsmässiga resurser, tillgång till fortbildning, utmaning och belastning. Materialet samlades in med en elektronisk enkät som skickades ut till Svenskfinlands studiehandledare, totalt N = 42. Enkäten besvarades av totalt N = 22, av vilka alla analyserades i studien. Vid bearbetning och analysering av studiens data användes programmet IBM SPSS 25. Alla gruppjämförelser är genomförda med nonparametriska test: Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test och Spearmans rangkorrelationskoefficient. I resultaten framgick det att studiehandledarna generellt upplever en hög arbetstillfredsställelse. Symptom på stress eller upplevd utbrändhet inverkade negativt på flera faktorer: tillfredsställelse för arbetsuppgifter, upplevt stöd, upplevelsen av tidsmässiga resurser samt på upplevelsen av belastning och utmaning. Arbetserfarenhet var också signifikant för tillfredsställelse för arbetsuppgifter. Trots detta anmälde även studiehandledarna med erfarenheter av stress eller utbrändhet en hög arbetstillfredsställelse. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202008113784
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative The "good" councelor : guidance councelors' wellbeing at work en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education (in Swedish) en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_033
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Thurin_Jessica_Pro_gradu_2020.pdf 1.545Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record