Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Osteotomi Le Fort I:s inverkan på röstens nasalitet hos individer med gomspalt

Show full item record

Title: Osteotomi Le Fort I:s inverkan på röstens nasalitet hos individer med gomspalt
Author(s): Hukkinen, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Language: Swedish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Abstract Objective: The purpose of this study was to see if it is possible to predict the outcome of an osteotomy Le Fort I on voice resonance by individuals with cleft lip and palate using only a nasometer as the assessing method. The aim was also to see if sex or the type of cleft had an impact on the outcome, and if the point of time for the postoperative assessment had an impact on the nasalance scores. Previous studies have shown that osteotomy Le Fort I can have an impact on velopharyngeal function, leading to velopharyngeal insufficiency (VPI) in some cases. Previous research of outcomes of osteotomy Le Fort I have been criticized for too small samples and methodological differences. The preoperational nasalance scores could contribute to be useful tool to objectively predict possible risks for VPI after an osteotomy Le Fort I surgery. In this study the nasalance scores before and after surgery are compared. Method: The material used in this study consisted of nasometry scores from 100 individuals who were a part of an investigation of osteotomy Le Fort I’s impact on the velopharyngeal function, collected at the centre for cleft lip and palate in Helsinki (HUSUKE) 2006-2016. Nasalance scores were collected from 7 sentences with non-nasal speech sounds. The material was worked on statistically by parametric methods, using the SPSS program for statistics, version 25. Results and conclusion: This study could notice an increase of the nasalance scores after the surgery. The mean of the increase in nasalance scores for all the sentences was 6% (SD=10). There was no correlation to be found on either sex or type of cleft on nasalance scores, which means that there is no predictability depending on sex or type of cleft for the outcome of osteotomy Le Fort I on voice resonance after the surgery. There was no connection between the point of time of post-assessment and the nasalance scores. This was unexpected but can probably be explained by the big variation in the point of time when the postoperational assessment was done. The number of individuals that according to the preoperational scores were at risk to have a postoperational VPI did not correspond with the statistical analysis in this study. The number of persons that had an elevated risk for a postoperational VPI were more than the statistical prediction according to the preoperational scores (an increase of 7%). According to this study it is not possible to use the instrumental assessment by a nasometer as the only method to predict the outcome of an osteotomy Le Fort I- surgery on VPI. However, an increase in the nasalance scores is to be expected.
Referat Målsättning: Avsikten med den här pro gradu undersökningen var att se om man kan förutspå utfallet av ett osteotomi Le Fort I-ingrepp hos patienter med spaltproblematik enbart på basen av nasometervärden. Man ville se om spalttyp eller kön påverkar postoperationella nasometervärden och om tidpunkten för när den postoperativa mätningen utförs påverkar nasometervärdena. Tidigare forskning har visat att ett osteotomi Le Fort I-ingrepp kan leda till en ökad velofaryngeal insuffisiens, VPI. Kritiken av forskningen på följderna av ett osteotomi Le Fort I-ingrepp har bland annat gällt de metodologiska skillnaderna och för små undersökningsgrupper. Preoperationella nasometervärden kunde bidra till att objektivt kunna förutspå eventuella risker för VPI efter ett osteotomi Le Fort I-ingrepp. I undersökningen vill man se vad man kan läsa ur nasometervärden när man jämför dem pre- och postoperationellt. Metoder: Materialet för den här pro gradu undersökningen bestod av nasometervärden av 100 patienter som deltog i en undersökning kring osteotomi Le Fort I:s inverkan på den velofaryngeala funktionen insamlade vid HUSUKE under åren 2006-2016. Nasometervärden från den preoperationella och postoperationella utvärderingen samlades in med 7 fraser av icke-nasala talljud. Materialet bearbetades statistiskt med parametriska räknesätt med hjälp av statistik programmet SPSS Statistics, version 25. Resultat och slutledning: I undersökningen kunde en förhöjning av nasometervärdena konstateras. Medelvärdet för ökningen i nasaljansvärdena för alla undersökta fraser sammanlagt var 6 % (SD=10). Inget samband gick att finna mellan spalttyp eller kön på nasometervärdena. De postoperationella nasaljansvärdena kan alltså inte förutspås på grund av spalttyp eller kön. Inget samband gick heller att finna mellan tidpunkten för de postoperationella mätningarna och nasometervärdena. Detta var något överraskande men kan ha att göra med att en oenhetlighet för tidpunkten av när de postoperationella mätningarna gjordes. Antalet individer som enligt de preoperationella nasometervärdena är i riskzonen för postoperationellt VPI, överensstämde inte i de statistiska analyserna i denna undersökning. De personer som presterade ett förhöjt VPI postoperationellt var fler än man statistiskt kunde förutspå preoperationellt ( en förhöjning på 7%). Enligt denna undersökning kan man inte enbart använda sig av nasometervärden för att förutspå VPI som en föld av osteotomi Le Fort I. En ökning av nasaljansvärdena är ändå en förväntad följd av ingreppet.
Keyword(s): Osteotomi Le Fort I läpp- och gomspalt velofaryngeal insuffisiens nasaljansvärden nasometer


Files in this item

Files Size Format View
Hukkinen Nina Pro Gradu 2020.pdf 741.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record