Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Äidin ahdistuksen yhteys lapsen ahdistukseen ja pelko-oireiluun : vanhemmuuskompetenssi välittävänä tekijänä

Show full item record

Title: Äidin ahdistuksen yhteys lapsen ahdistukseen ja pelko-oireiluun : vanhemmuuskompetenssi välittävänä tekijänä
Author(s): Jaurimaa, Janessa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Master's Programme in Psychology
Specialisation: no specialization
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tavoitteet. Ahdistus aiheuttaa runsaasti haittaa ja kärsimystä useilla elämän osa-alueilla, ja sitä esiintyy paljon jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Monilla oireilu pahentuu jopa häiriötasoiseksi, joten taustalla vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen on tärkeää. Ahdistushäiriöiden on todettu kulkevan suvuissa, mutta oiretasolla tutkimus vanhemman ahdistuksen yhteydestä lapsen ahdistukseen on ollut vähäistä. Mahdollinen yhteys saattaa välittyä vanhemmuuskompetenssin kautta, mutta tätä ei tiettävästi ole koskaan tutkittu. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella lapsen ahdistus- ja pelko-oireilun yhteyttä sekä äidin samanaikaiseen että aiempaan ahdistusoireiluun. Lisäksi tarkasteltiin, välittyykö yhteys vanhemmuuskompetenssin kautta. Menetelmät. Tutkimuksen otos oli osa suomalaisesta Prediction and Prevention of Preeclampsia and Intrauterine Growth Restriction (PREDO) kohortista. Otokseen kuului 992 äitiä, jotka arvioivat ahdistusoireiluaan (Beck Anxiety Inventory) ensin lasten ollessa 2-5-vuotiaita ja myöhemmin 7-11-vuotiaita. Jälkimmäisessä seurannassa äidit arvioivat lisäksi vanhemmuuskompetenssiaan (Parenting Sense of Competence) sekä lapsen ahdistusta (Spence Children’s Anxiety Scale for Parents) ja pelko-oireita (The Short Form of the Fear Survey Schedule for Children - Revised). Äidin ahdistuksen yhteyttä lapsen ahdistukseen ja pelko-oireiluun tutkittiin lineaarisella regressioanalyysillä. Vanhemmuuskompetenssin välittävää vaikutusta tutkittiin mediaatioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Lapsen ahdistus- ja pelko-oireilu olivat yhteydessä sekä äidin ajankohtaiseen että aiempaan ahdistusoireiluun. Suurempaa ahdistusoireilua kokeneiden äitien lapsilla ilmeni enemmän sekä ahdistus- että pelko-oireilua, ja äidin aiemman oireilun yhteys lapsen oireiluun oli yhtä voimakas kuin ajankohtaisen. Vanhemmuuskompetenssi välitti pienen osan äidin ahdistuksen yhteydestä lapsen myöhempään oireiluun sekä ahdistuksen että pelko-oireiden osalta. Tulokset vahvistavat aiempaa näyttöä siitä, että jopa äidin vähäinen ahdistus on yhteydessä lapsen kehitykseen, ja tarkentavat tietoa osoittamalla sen olevan yhteydessä lapsen ahdistukseen ja pelko-oireisiin. Tutkimus tuo myös uutta tietoa siitä, että pieni osa äidin ahdistuksen yhteydestä lapsen ahdistukseen ja pelko-oireisiin välittyy vanhemmuuskompetenssin kautta. Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää lasten ahdistuksen ja pelko-oireilun ennaltaehkäisemisessä ja hoitamisessa.
Objectives. Anxiety causes significant suffering in different life domains, and its prevalence rates are high already in childhood and adolescence. Often symptoms develop into a disorder which is why identifying factors associated with anxiety is important. Anxiety disorders run in families but only few studies have examined the association between maternal and child anxiety on a symptom level. It’s possible that this association is mediated by parenting competence but, as far as is known, this has never been studied. The aim of this study was to examine the associations of maternal anxiety with child anxiety and fears both cross-sectionally and longitudinally. It was also examined whether this association is mediated by parenting competence. Methods. The sample of this study was part of the Finnish Prediction and Prevention of Preeclampsia and Intrauterine Growth Restriction (PREDO) cohort. The sample consisted of 992 mothers who evaluated their own anxiety symptoms (Beck Anxiety Inventory) first when children were 2–5 years old and again when they were 7–11 years old. In the latter follow-up mothers also evaluated their parenting competence (Parenting Sense of Competence) as well as children’s anxiety (Spence Children’s Anxiety Scale for Parents) and fears (The Short Form of the Fear Survey Schedule for Children – Revised). The association of maternal anxiety with child anxiety and fears was examined with linear regression analysis. The mediating effect of parenting competence was examined with mediation analysis. Results and conclusions. Child anxiety and fears were associated with both current and previous maternal anxiety. Children of more anxious mothers showed more anxiety and fear-related symptoms and the association with mother’s former symptoms was as strong as with mother’s current symptoms. The associations of maternal anxiety with children’s later anxiety and fears were partially mediated by parenting competence. These results support previous findings that even low maternal anxiety is associated with child development and elaborates them by showing that it is associated specifically with child anxiety and fear-related symptoms. The current findings also extend existing knowledge about this association by showing that it is partially mediated by parenting competence. These findings can be utilized in prevention and treatment of childhood anxiety.
Keyword(s): Ahdistus pelko-oireilu vanhemmuuskompetenssi


Files in this item

Files Size Format View
Jaurimaa_Janessa_Pro_gradu_2020.pdf 562.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record