Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kaupunkien lämpösaarekeilmiöön sopeutumisen indikaattorit : tapaustutkimuksena Helsinki

Show full item record

Title: Kaupunkien lämpösaarekeilmiöön sopeutumisen indikaattorit : tapaustutkimuksena Helsinki
Author(s): Tuomimaa, Julia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Ilmastonmuutos on voimistanut sään ääri-ilmiöitä. Ilmastoskenaarioiden mukaan lämpötilat tulevat nousemaan ja hellejaksot yleistymään merkittävästi myös Suomessa. Lisääntyvät helteet pahentavat jo ongelmaksi koettua kaupunkien lämpösaarekeilmiötä, jolla on negatiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Lämpösaarekeilmiön vaikutuksia voidaan vähentää kaupungeissa huolellisella kaupunkisuunnittelulla, sopeutumispolitiikalla ja taloudellisilla investoinneilla. Ilmastonmuutokseen sopeutumista voidaan seurata indikaattoreiden avulla, mutta sopeutumisen seurannan indikaattoreita on kehitetty verraten vähän. Sopeutumisen seurannan indikaattoreiden kehittäminen on erityisen tärkeää, kun halutaan varmistaa kaupungin sopeutumistoimien onnistuminen pitkällä aikavälillä ja onko sopeutuminen menossa kohti haluttuja tavoitteita. Tämä tutkielma vastaa seuraavaan tutkimuskysymykseen kirjallisuuskatsauksen, fokusryhmäkeskustelun ja kyselytutkimuksen avulla: millaisten indikaattorien avulla lämpösaarekeilmiöön sopeutumista voidaan seurata ja arvioida Helsingissä? Kirjallisuuskatsauksen ja New Yorkin ilmastopaneelin kehittämän ”seitsemän askelta indikaattorien ja seurannan valintaprosessiin” viitekehyksen avulla kehitettiin 17 alustavaa indikaattoria, jotka jaettiin kuuteen teemaan. Teemoissa otettiin huomioon lämpösaarekeilmiön ja sen vaikutusten monipuolinen luonne. Alustavasti kehitettyä indikaattorilistaa muokattiin tarkemmaksi fokusryhmäkeskustelussa, johon osallistui kuusi pääkaupunkiseudun kuntien työntekijää ympäristötoimesta, tekniseltä toimialalta sekä sosiaali- ja terveystoimesta. Ryhmäkeskustelun jälkeen listaa muokattiin vielä kyselytutkimuksella, johon vastasi kymmenen kuntien työntekijää. Kyselyyn vastanneet pitivät keskimäärin jokaista indikaattoria hyödyllisenä, viisi indikaattoria koettiin keskimäärin todella hyödyllisiksi ja kolme indikaattoria koettiin hyödyttömiksi parin vastaajan keskuudessa. Kyselyn avulla tarkennettiin 11 indikaattoria ja poistettiin kokonaan yksi indikaattori. Lopputuloksena syntyi 16 lämpösaarekeilmiöön sopeutumisen seurannan indikaattoria, jotka jakautuivat seuraaviin teemoihin: sosiaalinen haavoittuvuus, ympäristön tila, infrastruktuuri, sinivihreä infrastruktuuri, politiikkatoimet ja viestintä. Indikaattoreiden kehittäminen ja käyttö ei vielä itsessään edistä kaupunkien sopeutumisen kehitystä toivottuun sopeutumisen tasoon, mutta se on kuitenkin tärkeä askel kohti monipuolisempaa ja tehokkaampaa sopeutumisen seurantaa. Tämä työ kehittääkin keinoja toteuttaa sopeutumisen seurantaa käytännössä indikaattoreiden avulla ja antaa työkaluja Helsingin kaupungille heidän sopeutumisen seurannan strategiaansa, jonka tulee olla systemaattinen ja vertailukelpoinen. Jos kaupunki haluaa kehittää sopeutumisen seurantaansa, on heidän myös hyvä dokumentoida päätöksiä ja ohjelmia riittävän kattavuuden selvittämiseksi. Päätöksiä ja ohjelmia tulisi myös vertailla määritettyihin sopeutumissitoumuksiin, tavoitteisiin ja tarpeisiin. Tämä tutkielma edesauttaa sopeutumisen seurantaa teoriasta käytäntöön.
Climate change has exacerbated extreme weather events. According to climate scenarios, temperatures will rise and heat periods will become more common also in Finland. These heat periods worsen the urban heat island phenomenon which is known to have negative impacts on human well-being. The impacts of the urban heat island phenomenon can be reduced through careful urban planning, adaptation policies and economic investments. Adaptation to climate change can be monitored through indicators but research and development on adaptation indicators has been largely absent. The development of adaptation monitoring indicators is particularly important in order to ensure the long-term success of the city's adaptation efforts and whether adaptation is moving towards the desired goals. This thesis asks the following research question with the help of a literature review, a focus group discussion and a questionnaire: what kind of indicators can be used to monitor and evaluate adaptation to the urban heat island phenomenon in Helsinki? With the help of the literature review and New York Climate Change Panels framework “the seven steps to indicator selection”, 17 preliminary indicators were developed which were divided into six themes accounting the diverse nature of the urban heat island and its impacts. The indicators were specified in a focus group discussion which had six attendees from environment-, the technical-, social- and health sectors. After the group discussion, the indicators were further modified with the help of a questionnaire answered by ten municipal employees, mainly from the environmental, technical and social and health sectors. On average, respondents found each indicator useful, five indicators were found to be really useful on average, and three indicators were found to be useless among a couple of respondents. After the survey, 11 indicators were modified and one indicator was removed. The end result was 16 indicators for monitoring adaptation to the urban heat island phenomenon divided into the following themes: social vulnerability, state of environment, infrastructure, green-blue infrastructure, policy actions and communication. The development of indicators does not as such contribute to the development of urban adaptation to a desired level, but it is nevertheless an important step in the process of developing adaptation monitoring in the city of Helsinki. This work provides tools for the city to develop their adaptation monitoring strategy which should be systematic and comparable. If the city wants to develop its adaptation monitoring, it is essential to document decisions and programs to explore sufficient coverage. Decisions and programs should be compared against identified adaptation commitments, targets and needs. As a conclusion, this thesis is important step towards more diverse and effective adaptation monitoring. This thesis takes adaptation monitoring forward, developing ways to put adaptation monitoring into practice.
Keyword(s): lämpösaarekeilmiö ilmastonmuutos sopeutuminen sopeutumisen seurannan indikaattorit haavoittuvuus


Files in this item

Files Size Format View
Tuomimaa_Julia_Tutkielma_2020.pdf 1.707Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record