Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Development and characterization of a novel “multihit” mouse model of Parkinson's disease

Show full item record

Title: Development and characterization of a novel “multihit” mouse model of Parkinson's disease
Author(s): Reunanen, Saku
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Pharmacology
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Parkinsonin tauti (PD) on neurodegeneratiivinen sairaus, jossa nigrostriatalistisen radan muodostavat dopaminergiset neuronit kuolevat asteittain. Tämä aiheuttaa PD:n tärkeimmät motoriset oireet, jotka ovat vapina, jäykkyys ja bradykinesia. Vaikka PD:tä esiintyy 1–2%: lla väestöstä, kaikki tällä hetkellä käytetyt lääkkeet lievittävät vain oireita, eikä taudin kulkua muuttavaa lääkehoitoa ole tällä hetkellä saatavilla. Vaikka Parkinsonin taudille on olemassa useita erilaisia eläinmalleja, riittävän hyvien eläinmallien puuttuminen mainitaan usein suurena esteenä mahdollisten lääkekandidaattien kliinisen tehon ennustamisessa. Lewyn kappaleet (LB:t) ovat PD-potilaiden aivoissa esiintyviä aggregaatteja, jotka kasvavat ja leviävät PD-potilaiden hermosoluissa, ja niiden päärakenteellinen komponentti on α-synukleiini. Koska α-synukleiinilla uskotaan olevan tärkeä rooli PD: n patologiassa, siihen on keskitetty paljon tutkimusta. Nykyään on olemassa erilaisia PD: n α-synukleiinipohjaisia eläinmalleja, joista viimeisimmät perustuvat ennalta muodostettujen α-synukleiinifibrillien (PFF) injektoimiseen aivoihin. Nämä uudet α-synukleiinipohjaiset eläinmallit ovat auttaneet ymmärtämään paremmin PD:n patologista prosessia, mutta solukuolema näissä malleissa vie kauemmin ja on usein pienempää verrattuna perinteisiin neurotoksiinipohjaisiin PD:n eläinmalleihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli osallistua uudenlaisen PD-eläinmallin kehittämiseen ja karakterisointiin. Uusi malli yhdistää PFF-injektiot yleisesti käytetyn neurotoksiini 6-OHDA:n kanssa, minkä pitäisi johta robustimpaan solutuhoon dopamiiniradoissa kuin mitä nykyisissä PFF-pohjaisisa malleissa havaitaan. Tutkimuksen päähypoteesina oli, että PFF:n intrastriataalisten injektioiden ja 6-OHDA:n matalan annoksen yhdistelmä aiheuttaisi α-synukleiinin aggregaatiopatologian asteittaisen leviämisen hiirien nigrostriataalisessa dopamiiniradassa ja progressiivisen dopamiinineuronihäviön, mikä johtaisi hiirten motorisen toimintakyvyn heikkenemiseen. C57BL/6-hiiriin injektoitiin stereotaktisesti toispuoleisesti sekä PFF:tä että 6-OHDA:aa, jonka jälkeen hiirten motorinen suorituskyky arvioitiin joka toinen viikko erilaisilla käyttäytymiskokeilla aina viikkoon 12 saakka. Lopuksi aivot eristettiin ja tyrosiinihydroksylaasin (TH) ja dopamiinin kuljetinproteiinin (DAT) optinen tiheys mitattiin striataaliosista, ja TH- ja DAT-positiiviset solut laskettiin substantia nigran alueelta. Myös aivoista löytyneiden Lewyn kappaleiden määrä laskettiin cortexin ja substantia nigran alueelta. Histologisissa määrityksissä havaittiin PFF+6-OHDA-ryhmässä sekä TH:n että DAT:n tilastollisesti merkitsevät alentuneet tasot striatum-leikkeissä ja vähentyneet TH- ja DAT-positiivisten solujen määrä substantia nigran alueella verrattuna pelkkää vehikkeliä saaneeseen ryhmään. PFF: n ja 6-OHDA: n yhdistelmällä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta hiirten käyttäytymiseen missään aikapisteessä, joskin PFF+6-OHDA yhdistelmäryhmässä havaittiin ei-tilastollinen positiivinen trendi amfetamiinin indusoimissa pyörimiskokeessa verrattuna kontrolliryhmiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että PD:n mallintaminen hiirissä yhdistelmämallilla, joka hyödyntää sekä PFF- että 6-OHDA-injektioita vaikuttaa lupaavalta ehdokkaalta PD:n eläinmalliksi hiirissä, mutta mallin tutkimusta ja jatkokehitystä tarvitaan vielä paljon, ennen kuin tämä yhdistelmämalli on valmis ja robusti käytettäväksi lääkekehityksessä.
Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disease in which dopaminergic neurons that form the nigrostriatal pathway gradually die. This causes the main motor symptoms of Parkinson’s disease: tremor, rigidity and bradykinesia. While PD affects 1-2% of total population, all currently used medicines are symptomatic, and there is no disease modifying therapy available at present. Although several different animal models for Parkinson’s disease exist, the lack of adequate animal models is often cited as a major obstacle for predicting the clinical success of potential drug candidates. Lewy bodies (LBs) are abnormal aggregates that develop and spread inside nerve cells of human PD patients, their main structural component being α-synuclein. Because α-synuclein is thought to play a major role in the pathology of PD, much research has been focused on it. Different α-synuclein-based animal models of PD exist today, of which the most recent are based on using direct injections of preformed α-synuclein fibrils (PFFs). These new α-synuclein based disease models have helped to understand the disease process in PD better, but cell death in these models takes longer to achieve and is often less pronounced compared to traditional neurotoxin based animal models of PD. The aim of this study was to participate in the development and characterization of a novel mouse model of PD. This new model combines PFF-injections with the commonly used neurotoxin 6-OHDA, which should result in more robust dopamine pathway degeneration than what is seen with the current PFF-based models. The main hypothesis of this study was that the combination of intrastriatal injections of PFFs and a low dose of 6-OHDA would cause gradual spreading of the α-synuclein aggregation pathology in the nigrostriatal dopamine pathway and progressive dopamine neuron loss leading to motor deficits. C57BL/6 mice were stereotactically injected unilaterally with both PFF and 6-OHDA, and their performance was assessed every other week with different behavioral tests until week 12. At the end, brains were collected and optical density of tyrosine hydroxylase (TH) and dopamine transporter (DAT) was measured from striatal sections, and TH and DAT positive cells in the substantia nigra were counted. The amount of Lewy bodies present in the brain slices was also counted from the cortex and substantia nigra areas of the brain. In the histological assays, statistically significant reductions of both TH and DAT were found in the brain sections of the PFF + 6-OHDA combination group and the amount of TH and DAT positive cells were lower in this group compared to the group receiving vehicle treatment only. However, the results of behavioral tests were non-significant, although a non-statistical positive trend in the amphethamine-induced rotations test was observed where mice receiving PFF + 6-OHDA rotated the most. Taken together, combination model that utilizes both PFF and 6-OHDA injections seems like a promising candidate in modelling PD in mice, but much more research and further development of the model is required before this combination model is ready and robust for use in drug development.
Keyword(s): alpha-synuclein Parkinson’s disease 6-OHDA animal model


Files in this item

Files Size Format View Description

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record