Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Seksuaali -ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ihmisoikeuksina : Jack Donnellyn ihmisoikeusfilosofian kritiikki ja askelia kohti progressiivista naturalismia

Show full item record

Title: Seksuaali -ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ihmisoikeuksina : Jack Donnellyn ihmisoikeusfilosofian kritiikki ja askelia kohti progressiivista naturalismia
Author(s): Henriksson, Tom
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Politics, Media and Communication
Specialisation: World Politics
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia joko loukataan tai ne toteutuvat puutteellisesti useimmissa maailman maissa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää ei kuitenkaan eksplisiittisesti kielletä kansainvälisesti tunnustetussa ihmisoikeuslainsäädännössä. Ihmisoikeusfilosofi Jack Donnellyn mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ei tulekaan mieltää kansainvälisesti tunnustetuiksi ihmisoikeuksiksi. Tutkielmassa Donnellyn ihmisoikeusfilosofia sijoitetaan poliittiseen ihmisoikeuskäsitykseen. Donnellyn ihmisoikeusfilosofisesta ja antropologisesta lähtökohdasta havaitaan seuraavan, että ihmisoikeuksista vallitseva kansainvälinen konsensus muodostuu niiden keskeiseksi oikeutusperustaksi. Koska nykyinen konsensus ei kuitenkaan näytä tavoittavan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilannetta realistisella tavalla, tutkimuksen tarkoitukseksi muodostuu selvittää, miten naturalististen ihmisoikeuskäsitysten mukaiset ihmisoikeusfilosofiat voisivat auttaa hahmottamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ihmisoikeusasemaa. Tutkielma kritisoi monien poliittista ihmisoikeuskäsitystä edustavien ihmisoikeusfilosofien antropologista skeptisismiä. Tutkielmassa painotetaan kognitiivisen neurotieteen ja evoluutiopsykologian kaltaisten tieteellisten lähestymistapojen merkitystä ja sitoudutaan naturalistisen ihmisoikeuskäsityksen mukaiseen ajatukseen siitä, että ihmisoikeudet voidaan perustaa parhaaseen tieteelliseen tietoon ihmisen luonnosta. Tutkielman johtopäätös on, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen keskeisimmät oikeudet näyttävät alustavasti sopivan moniin naturalistisen ihmisoikeuskäsitysten mukaisiin ihmisoikeusfilosofioihin. Tämän pohjalta ehdotetaan, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen keskeisiä oikeuksia voitaisiin kutsua luonnollisiksi ihmisoikeuksiksi. Tutkielmassa esitetään naturalistista ja poliittista ihmisoikeuskäsitystä pluralistisesti yhdistävä progressiivisen naturalismin malli luonnosmaisena hahmotelmana monitieteiselle jatkotutkimukselle.
The rights of sexual minorities are either violated or inadequately materialized in most countries of the world. Discrimination against sexual minorities is not explicitly banned in internationally recognized human rights law. Thus human rights philosopher Jack Donnelly concludes that the rights of sexual minorities cannot be viewed as internationally recognized human rights. In this study, Donnelly’s human rights philosophy is situated within the political conception of human rights. It is observed that Donnelly’s human rights philosophy and anthropology leads to an emphasis on the importance of international consensus as the foundation for the justification of human rights. Since the current consensus nevertheless fails to grasp the human rights situation of sexual minorities realistically, the purpose of the study becomes to explore whether naturalistic conceptions of human rights might help understand the human rights status of sexual minority rights. The study criticizes the anthropological skepticism of several human rights philosophers of the political conception. Instead, the study emphasises the importance of scientific approaches such as cognitive neuroscience and evolutionary psychology. Following naturalistic conceptions, the study asserts that human rights can be based on best available science about human nature. The study tentatively concludes that the most central sexual minority rights appear to fit within various naturalistic conceptions of human rights philosophy. The study proposes conceptualizing central sexual minority rights as natural human rights. A pluralistic model of progressive naturalism is proposed as an outline for a more ambitious multidisciplinary study.
Keyword(s): sexual minorities human rights human rights philosophy seksuaalivähemmistöt sukupuolivähemmistöt ihmisoikeudet ihmisoikeusfilosofia


Files in this item

Files Size Format View
Maisterintutkielma2020TomHenriksson.pdf 762.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record