Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus oman äidinkielen opetuksen tilanteesta 2020-luvun taitteessa

Show full item record

Title: Kuvaileva kirjallisuuskatsaus oman äidinkielen opetuksen tilanteesta 2020-luvun taitteessa
Author(s): Koivusalo, Nelli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tavoitteet. Vieraskielisten henkilöiden määrä on ollut selkeässä kasvussa joka vuosi. Vuoden 2018 lopussa Suomessa asui lähes 392 000 vieraskielistä. Tämä näkyy luonnollisesti myös koulujen luokkahuoneiden rakenteessa. Vuonna 2017 vieraskielisiä oppilaita Suomessa oli yli 40 000 ja ennusteen mukaan vieraskielisten oppilaiden määrä rikkoo 50 000 rajan neljässä vuodessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) painottaa vahvasti kielitietoisuutta ja monikielisyyden tukemista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen on monikielisten oppilaiden opetuksen tilanne 2020-luvun taitteessa. Tarkastelun kohteena ovat monikielisten oppilaiden omien äidinkielten tukemisen keinot suomalaisessa peruskoulussa sekä haasteet, joita äidinkielten tukemiseen liittyy. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineisto rajattiin 2010-luvulla julkaistuihin vertaisarvioituihin tutkimuksiin, pro graduihin, opinnäytetöihin, selvityksiin ja hankkeisiin. Aineistoa etsin seuraavista tietokannoista: Google Scholar, Helka, Helda ja Eric. Suomenkielisiä hakutermejä olivat yksikieli-, monikieli-, vieraskieli-, äidinkiel-, oma äidinkiel-, oman äidinkielen opetu-, oman äidinkielen tukemi-, monikielisyyden tukemi- ja oman äidinkielen opetuksen haaste-. Englanninkieliset hakutermit olivat multilingualism, bilingualism, benefits of bilingualism, mother tongue, multilingualism and identity sekä mother tongue and identity. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimusaineistosta ilmenee, että konkreettiset toimet monikielisten oppilaiden omien äidinkielten tukemiseen ovat melko vähäisiä. Omien äidinkielten tukeminen näyttäytyi lähinnä opettajien myönteisenä asenteena monikielisyyttä kohtaan. Muita tutkimusaineistosta esiin nousseita tukitoimia olivat muutamat monikielisyyttä tukevat pedagogiset keinot kuten oppikirjojen tehtävät sekä monikielisyyden näkyvyyden lisääminen koulun arjessa. Tutkimuksista ilmenee, että suuri osa opettajista ajattelee oman äidinkielen tukemisen päävastuun olevan oppilaan huoltajilla, ja tietämystä ja taitoa tukea kieliä koulussa ei ole riittävästi. Oman äidinkielen tukemisen haasteita ilmeni tutkimusaineistosta sen sijaan enemmän. Suurimpina haasteina näyttävät olevan monessa koulussa edelleen vallitseva yksikielisyyden normi sekä oman äidinkielen opetuksen järjestämiseen liittyvät haasteet. Näyttää siltä, että aikavälillä 2010-2020 suomalaisessa peruskoulussa ei ole onnistuttu vastaamaan opetussuunnitelman tavoitteisiin monikielisyyden tukemisesta ja kielitietoisuuden edistämisestä.
Keyword(s): monikielisyys oma äidinkieli oman äidinkielen tukeminen oman äidinkielen tukemisen haasteet


Files in this item

Files Size Format View
Kandidaatintutkielma_Nelli_Koivusalo.pdf 568.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record