Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus oman äidinkielen opetuksen tilanteesta 2020-luvun taitteessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-09-09T12:42:11Z
dc.date.available 2020-09-09T12:42:11Z
dc.date.issued 2020-09-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/31352
dc.language.iso fi
dc.title Kuvaileva kirjallisuuskatsaus oman äidinkielen opetuksen tilanteesta 2020-luvun taitteessa fi
ethesis.discipline Kasvatustiede fi
ethesis.discipline Education en
ethesis.discipline Pedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/F4226438-042e-4a15-a362-947553f7d887
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/43bb9abf-5dff-44fa-a148-5e6afe725888
ethesis.department Opettajankoulutus fi
ethesis.department Teacher Education en
ethesis.department Lärarutbildning sv
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Koivusalo, Nelli
dct.issued 2020 xx
dct.abstract Tavoitteet. Vieraskielisten henkilöiden määrä on ollut selkeässä kasvussa joka vuosi. Vuoden 2018 lopussa Suomessa asui lähes 392 000 vieraskielistä. Tämä näkyy luonnollisesti myös koulujen luokkahuoneiden rakenteessa. Vuonna 2017 vieraskielisiä oppilaita Suomessa oli yli 40 000 ja ennusteen mukaan vieraskielisten oppilaiden määrä rikkoo 50 000 rajan neljässä vuodessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) painottaa vahvasti kielitietoisuutta ja monikielisyyden tukemista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen on monikielisten oppilaiden opetuksen tilanne 2020-luvun taitteessa. Tarkastelun kohteena ovat monikielisten oppilaiden omien äidinkielten tukemisen keinot suomalaisessa peruskoulussa sekä haasteet, joita äidinkielten tukemiseen liittyy. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineisto rajattiin 2010-luvulla julkaistuihin vertaisarvioituihin tutkimuksiin, pro graduihin, opinnäytetöihin, selvityksiin ja hankkeisiin. Aineistoa etsin seuraavista tietokannoista: Google Scholar, Helka, Helda ja Eric. Suomenkielisiä hakutermejä olivat yksikieli-, monikieli-, vieraskieli-, äidinkiel-, oma äidinkiel-, oman äidinkielen opetu-, oman äidinkielen tukemi-, monikielisyyden tukemi- ja oman äidinkielen opetuksen haaste-. Englanninkieliset hakutermit olivat multilingualism, bilingualism, benefits of bilingualism, mother tongue, multilingualism and identity sekä mother tongue and identity. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimusaineistosta ilmenee, että konkreettiset toimet monikielisten oppilaiden omien äidinkielten tukemiseen ovat melko vähäisiä. Omien äidinkielten tukeminen näyttäytyi lähinnä opettajien myönteisenä asenteena monikielisyyttä kohtaan. Muita tutkimusaineistosta esiin nousseita tukitoimia olivat muutamat monikielisyyttä tukevat pedagogiset keinot kuten oppikirjojen tehtävät sekä monikielisyyden näkyvyyden lisääminen koulun arjessa. Tutkimuksista ilmenee, että suuri osa opettajista ajattelee oman äidinkielen tukemisen päävastuun olevan oppilaan huoltajilla, ja tietämystä ja taitoa tukea kieliä koulussa ei ole riittävästi. Oman äidinkielen tukemisen haasteita ilmeni tutkimusaineistosta sen sijaan enemmän. Suurimpina haasteina näyttävät olevan monessa koulussa edelleen vallitseva yksikielisyyden normi sekä oman äidinkielen opetuksen järjestämiseen liittyvät haasteet. Näyttää siltä, että aikavälillä 2010-2020 suomalaisessa peruskoulussa ei ole onnistuttu vastaamaan opetussuunnitelman tavoitteisiin monikielisyyden tukemisesta ja kielitietoisuuden edistämisestä. fi
dct.subject monikielisyys
dct.subject oma äidinkieli
dct.subject oman äidinkielen tukeminen
dct.subject oman äidinkielen tukemisen haasteet
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Ahlholm, Maria
ethesis.thesistype kandidaatintutkielmat fi
ethesis.thesistype Bachelor's theses en
ethesis.thesistype kandidatavhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/bachelor
dct.identifier.ethesis E-thesisID:2a544ee0-1175-45d3-9667-bdcb5c749266
ethesis.degreeprogram Luokanopettajan koulutus (kasvatustiede) fi
ethesis.degreeprogram Class Teacher Education (Education) en
ethesis.degreeprogram Klasslärärutbildning (pedagogik) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/57995d50-1e42-48a2-9df4-86372b9f3514
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-08-12 09:38:32:223
ethesis-internal.abstract.primary Tavoitteet. Vieraskielisten henkilöiden määrä on ollut selkeässä kasvussa joka vuosi. Vuoden 2018 lopussa Suomessa asui lähes 392 000 vieraskielistä. Tämä näkyy luonnollisesti myös koulujen luokkahuoneiden rakenteessa. Vuonna 2017 vieraskielisiä oppilaita Suomessa oli yli 40 000 ja ennusteen mukaan vieraskielisten oppilaiden määrä rikkoo 50 000 rajan neljässä vuodessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) painottaa vahvasti kielitietoisuutta ja monikielisyyden tukemista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen on monikielisten oppilaiden opetuksen tilanne 2020-luvun taitteessa. Tarkastelun kohteena ovat monikielisten oppilaiden omien äidinkielten tukemisen keinot suomalaisessa peruskoulussa sekä haasteet, joita äidinkielten tukemiseen liittyy. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineisto rajattiin 2010-luvulla julkaistuihin vertaisarvioituihin tutkimuksiin, pro graduihin, opinnäytetöihin, selvityksiin ja hankkeisiin. Aineistoa etsin seuraavista tietokannoista: Google Scholar, Helka, Helda ja Eric. Suomenkielisiä hakutermejä olivat yksikieli-, monikieli-, vieraskieli-, äidinkiel-, oma äidinkiel-, oman äidinkielen opetu-, oman äidinkielen tukemi-, monikielisyyden tukemi- ja oman äidinkielen opetuksen haaste-. Englanninkieliset hakutermit olivat multilingualism, bilingualism, benefits of bilingualism, mother tongue, multilingualism and identity sekä mother tongue and identity. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimusaineistosta ilmenee, että konkreettiset toimet monikielisten oppilaiden omien äidinkielten tukemiseen ovat melko vähäisiä. Omien äidinkielten tukeminen näyttäytyi lähinnä opettajien myönteisenä asenteena monikielisyyttä kohtaan. Muita tutkimusaineistosta esiin nousseita tukitoimia olivat muutamat monikielisyyttä tukevat pedagogiset keinot kuten oppikirjojen tehtävät sekä monikielisyyden näkyvyyden lisääminen koulun arjessa. Tutkimuksista ilmenee, että suuri osa opettajista ajattelee oman äidinkielen tukemisen päävastuun olevan oppilaan huoltajilla, ja tietämystä ja taitoa tukea kieliä koulussa ei ole riittävästi. Oman äidinkielen tukemisen haasteita ilmeni tutkimusaineistosta sen sijaan enemmän. Suurimpina haasteina näyttävät olevan monessa koulussa edelleen vallitseva yksikielisyyden normi sekä oman äidinkielen opetuksen järjestämiseen liittyvät haasteet. Näyttää siltä, että aikavälillä 2010-2020 suomalaisessa peruskoulussa ei ole onnistuttu vastaamaan opetussuunnitelman tavoitteisiin monikielisyyden tukemisesta ja kielitietoisuuden edistämisestä. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202009094076
dct.alternative A narrative review of teaching multiple mother tongues in Finland at the turn of 2020 en

Files in this item

Files Size Format View
Kandidaatintutkielma_Nelli_Koivusalo.pdf 568.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record