Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Koulutusuudistuskeskustelu Helsingin Sanomissa

Show full item record

Title: Koulutusuudistuskeskustelu Helsingin Sanomissa
Author(s): Parman, Marlene
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Discipline: Education
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on aiempien tutkimusten perusteella havaittu uusliberalistisia piirteitä. Hallitus on tehnyt viime vuosina koulutukseen liittyviä uudistuksia. Tutkimukseni tarkastelee viimeaikaista koulutusuudistusten ympärillä olevaa julkista keskustelua uusliberalistisella viitekehyksellä. Tutkin millaisia teemoja, tavoitteita, perusteluita ja asenteita koulutusuudistuksille annetaan julkisessa keskustelussa. Pyrin selvittämään, miten uusliberalismi ilmenee näissä keskusteluissa. Tutkielmani tavoite on tuoda esille julkista keskustelua koulutusuudistusten ja koulutuspolitiikan ympärillä. Keskustelun tutkimisella on tarkoitus nostaa esiin eri näkökulmia ja ääniä, niin koulutuspoliittisten asiantuntijoiden, akateemisen henkilökunnan, opiskelijoiden kuin yksittäisten kansalaisten ja tarkastella uusliberalistisen koulutuspolitiikan ilmenemismuotoja näiden keskustelujen perusteella. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa etsittiin vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen. Aineistoni koostuu artikkeleista. Tutkimusmenetelmänä käytin sisällönanalyysia. Tutkimukseni aineisto koostuu 51 Helsingin Sanomien artikkeleista, jotka on julkaistu vuosina 2015–2019. Artikkelit analysoitiin sisällönanalyysilla. Sisällönanalyysilla löysin aineistoista neljä eri teemaa, joiden tuloksia peilasin uusliberalistiseen viitekehykseen. Koulutusuudistuskeskustelu pyöri opiskelijavalintojen, alanvaihtajien, koulutusleikkausten ja koulutuspolitiikan ympärillä. Keskustelu koulutusuudistusten ympärillä oli ristiriitaista. Yhtäältä koulutusuudistuksia perusteltiin kannattaviksi ja hyviksi ideoiksi, mutta toisaalla niitä kritisoitiin ja kyseenalaistettiin. Koulutusuudistukset herättivät huolta ja näyttäytyivät uhkakuvia koulutukselle ja tiedeyhteisölle, sekä koko yhteiskunnalle. Keskustelun perusteella koulutusuudistuksissa ilmenee uusliberalistisia piirteitä.
Based on previous studies, neoliberal features have been observed in Finnish education policy. The government has made education-related reforms in recent years. My research examines the recent public debate surrounding education reforms in a neoliberal framework. I examine what themes, goals, rationales, and attitudes toward education reform are given in the public debate. I will try to find out how neoliberalism manifests itself in these debates. The aim of my dissertation is to bring out the public debate around education reforms and education policy. The study of the debate is intended to bring out different perspectives and voices, from education policy experts, academics, students, and individual citizens. I examine the manifestations of neoliberal education policy in the light of these debates. My research is a qualitative study. I search answers to two research questions. My data consists of articles. As a research method, I used content analysis. The data of my research consists of 51 articles by Helsingin Sanomat published in 2015–2019. Articles were analyzed by content analysis. Through content analysis, I found four different themes. I looked at the results in a neoliberal framework. The education reform debate revolved around student selection, industry changers, education cuts, and education policy. The debate around education reforms was controversial. On the one hand, education reforms were justified as profitable and good ideas, but on the other hand, they were criticized and questioned. Educational reforms raised concerns and appeared to pose threats to education and the scientific community, as well as to society. Based on the discussion, neoliberal features emerge in education reforms.
Keyword(s): Koulutusuudistus koulutuspolitiikka uusliberalismi sisällönanalyysi education reform education policy neoliberalism content analysis


Files in this item

Files Size Format View
Parman_Marlene_Pro_Gradu_tutkielma_2020.pdf 461.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record