Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Koulutusuudistuskeskustelu Helsingin Sanomissa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-09-17T06:34:44Z
dc.date.available 2020-09-17T06:34:44Z
dc.date.issued 2020-09-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/31441
dc.title Koulutusuudistuskeskustelu Helsingin Sanomissa fi
ethesis.discipline Kasvatustiede fi
ethesis.discipline Education en
ethesis.discipline Pedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/106e87cc-fe49-4e6f-b8db-2ea3ecccb219
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/33e8c414-5c5f-4da6-bc67-8d792829b1d4
ethesis.department Käyttäytymistieteet fi
ethesis.department Behavioural Sciences en
ethesis.department Beteendevetenskaper sv
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Parman, Marlene
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on aiempien tutkimusten perusteella havaittu uusliberalistisia piirteitä. Hallitus on tehnyt viime vuosina koulutukseen liittyviä uudistuksia. Tutkimukseni tarkastelee viimeaikaista koulutusuudistusten ympärillä olevaa julkista keskustelua uusliberalistisella viitekehyksellä. Tutkin millaisia teemoja, tavoitteita, perusteluita ja asenteita koulutusuudistuksille annetaan julkisessa keskustelussa. Pyrin selvittämään, miten uusliberalismi ilmenee näissä keskusteluissa. Tutkielmani tavoite on tuoda esille julkista keskustelua koulutusuudistusten ja koulutuspolitiikan ympärillä. Keskustelun tutkimisella on tarkoitus nostaa esiin eri näkökulmia ja ääniä, niin koulutuspoliittisten asiantuntijoiden, akateemisen henkilökunnan, opiskelijoiden kuin yksittäisten kansalaisten ja tarkastella uusliberalistisen koulutuspolitiikan ilmenemismuotoja näiden keskustelujen perusteella. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa etsittiin vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen. Aineistoni koostuu artikkeleista. Tutkimusmenetelmänä käytin sisällönanalyysia. Tutkimukseni aineisto koostuu 51 Helsingin Sanomien artikkeleista, jotka on julkaistu vuosina 2015–2019. Artikkelit analysoitiin sisällönanalyysilla. Sisällönanalyysilla löysin aineistoista neljä eri teemaa, joiden tuloksia peilasin uusliberalistiseen viitekehykseen. Koulutusuudistuskeskustelu pyöri opiskelijavalintojen, alanvaihtajien, koulutusleikkausten ja koulutuspolitiikan ympärillä. Keskustelu koulutusuudistusten ympärillä oli ristiriitaista. Yhtäältä koulutusuudistuksia perusteltiin kannattaviksi ja hyviksi ideoiksi, mutta toisaalla niitä kritisoitiin ja kyseenalaistettiin. Koulutusuudistukset herättivät huolta ja näyttäytyivät uhkakuvia koulutukselle ja tiedeyhteisölle, sekä koko yhteiskunnalle. Keskustelun perusteella koulutusuudistuksissa ilmenee uusliberalistisia piirteitä. fi
dct.abstract Based on previous studies, neoliberal features have been observed in Finnish education policy. The government has made education-related reforms in recent years. My research examines the recent public debate surrounding education reforms in a neoliberal framework. I examine what themes, goals, rationales, and attitudes toward education reform are given in the public debate. I will try to find out how neoliberalism manifests itself in these debates. The aim of my dissertation is to bring out the public debate around education reforms and education policy. The study of the debate is intended to bring out different perspectives and voices, from education policy experts, academics, students, and individual citizens. I examine the manifestations of neoliberal education policy in the light of these debates. My research is a qualitative study. I search answers to two research questions. My data consists of articles. As a research method, I used content analysis. The data of my research consists of 51 articles by Helsingin Sanomat published in 2015–2019. Articles were analyzed by content analysis. Through content analysis, I found four different themes. I looked at the results in a neoliberal framework. The education reform debate revolved around student selection, industry changers, education cuts, and education policy. The debate around education reforms was controversial. On the one hand, education reforms were justified as profitable and good ideas, but on the other hand, they were criticized and questioned. Educational reforms raised concerns and appeared to pose threats to education and the scientific community, as well as to society. Based on the discussion, neoliberal features emerge in education reforms. en
dct.subject Koulutusuudistus
dct.subject koulutuspolitiikka
dct.subject uusliberalismi
dct.subject sisällönanalyysi
dct.subject education reform
dct.subject education policy
dct.subject neoliberalism
dct.subject content analysis
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Varjo, Janne
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:af9969b6-dd70-4c01-b59b-199b1eecf0ad
ethesis.degreeprogram.URI none
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-06-17 08:44:32:586
ethesis-internal.abstract.secondary Based on previous studies, neoliberal features have been observed in Finnish education policy. The government has made education-related reforms in recent years. My research examines the recent public debate surrounding education reforms in a neoliberal framework. I examine what themes, goals, rationales, and attitudes toward education reform are given in the public debate. I will try to find out how neoliberalism manifests itself in these debates. The aim of my dissertation is to bring out the public debate around education reforms and education policy. The study of the debate is intended to bring out different perspectives and voices, from education policy experts, academics, students, and individual citizens. I examine the manifestations of neoliberal education policy in the light of these debates. My research is a qualitative study. I search answers to two research questions. My data consists of articles. As a research method, I used content analysis. The data of my research consists of 51 articles by Helsingin Sanomat published in 2015–2019. Articles were analyzed by content analysis. Through content analysis, I found four different themes. I looked at the results in a neoliberal framework. The education reform debate revolved around student selection, industry changers, education cuts, and education policy. The debate around education reforms was controversial. On the one hand, education reforms were justified as profitable and good ideas, but on the other hand, they were criticized and questioned. Educational reforms raised concerns and appeared to pose threats to education and the scientific community, as well as to society. Based on the discussion, neoliberal features emerge in education reforms. und
ethesis-internal.abstract.primary Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on aiempien tutkimusten perusteella havaittu uusliberalistisia piirteitä. Hallitus on tehnyt viime vuosina koulutukseen liittyviä uudistuksia. Tutkimukseni tarkastelee viimeaikaista koulutusuudistusten ympärillä olevaa julkista keskustelua uusliberalistisella viitekehyksellä. Tutkin millaisia teemoja, tavoitteita, perusteluita ja asenteita koulutusuudistuksille annetaan julkisessa keskustelussa. Pyrin selvittämään, miten uusliberalismi ilmenee näissä keskusteluissa. Tutkielmani tavoite on tuoda esille julkista keskustelua koulutusuudistusten ja koulutuspolitiikan ympärillä. Keskustelun tutkimisella on tarkoitus nostaa esiin eri näkökulmia ja ääniä, niin koulutuspoliittisten asiantuntijoiden, akateemisen henkilökunnan, opiskelijoiden kuin yksittäisten kansalaisten ja tarkastella uusliberalistisen koulutuspolitiikan ilmenemismuotoja näiden keskustelujen perusteella. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa etsittiin vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen. Aineistoni koostuu artikkeleista. Tutkimusmenetelmänä käytin sisällönanalyysia. Tutkimukseni aineisto koostuu 51 Helsingin Sanomien artikkeleista, jotka on julkaistu vuosina 2015–2019. Artikkelit analysoitiin sisällönanalyysilla. Sisällönanalyysilla löysin aineistoista neljä eri teemaa, joiden tuloksia peilasin uusliberalistiseen viitekehykseen. Koulutusuudistuskeskustelu pyöri opiskelijavalintojen, alanvaihtajien, koulutusleikkausten ja koulutuspolitiikan ympärillä. Keskustelu koulutusuudistusten ympärillä oli ristiriitaista. Yhtäältä koulutusuudistuksia perusteltiin kannattaviksi ja hyviksi ideoiksi, mutta toisaalla niitä kritisoitiin ja kyseenalaistettiin. Koulutusuudistukset herättivät huolta ja näyttäytyivät uhkakuvia koulutukselle ja tiedeyhteisölle, sekä koko yhteiskunnalle. Keskustelun perusteella koulutusuudistuksissa ilmenee uusliberalistisia piirteitä. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202009174129
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Education reform debate in Helsingin Sanomat en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Parman_Marlene_Pro_Gradu_tutkielma_2020.pdf 461.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record