Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Käyttöinsinöörin työ ja ura : työntekijöiden ja työnantajan edustajien odotukset psykologisen sopimuksen näkökulmasta

Show full item record

Title: Käyttöinsinöörin työ ja ura : työntekijöiden ja työnantajan edustajien odotukset psykologisen sopimuksen näkökulmasta
Author(s): Kosonen, Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Urat ovat muuttuneet yhden organisaation sisällä hierarkkisesti etenevistä työurista monimuotoisemmiksi. Muutokset urissa ovat vaikuttaneet myös työntekijän ja työnantajan väliseen suhteeseen. Työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta on tarkasteltu tutkimuksissa psykologisen sopimuksen teorian avulla. Psykologisen sopimuksen teoriaa on käytetty ymmärtämään työntekijän ja työnantajan välistä vastavuoroista suhdetta ja sitä, mitä osapuolet odottavat toisiltaan. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan tutkielman toimeksiantajan Yhtiö X:n nykyisten ja entisten käyttöinsinöörien sekä työnantajan edustajien odotuksia käyttöinsinöörin työstä ja urasta. Käyttöinsinöörin roolissa vaihtuvuus on nopeampi kuin toimeksiantaja odottaa. Tästä syystä tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää työntekijöiden ja työnantajan edustajien odotuksia käyttöinsinöörin työstä ja urasta. Tutkimus toteutettiin laadullisina teemahaastatteluina. Tutkimusta varten haastateltiin neljää käyttöinsinööriä, kahta entistä käyttöinsinööriä ja viittä työnantajan edustajaa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla psykologisen sopimuksen teorian ohjaamana. Tutkimustulokset osoittavat, että työntekijöiden työ- ja uraodotukset ovat henkilökohtaisia. Odotuksiin vaikuttavat organisaatiolta saadut viestit ja yksilön tulkinnat niistä, sosiaaliset viestit ja omat yksilölliset taipumukset. Käyttöinsinöörien vaihtuvuutta mahdollisesti lisää sisäisten sidosryhmien puhe kierron nopeudesta ja käyttöinsinöörin työtehtävän mieltäminen ponnahduslaudaksi muihin tehtäviin organisaatiossa. Työnantajan edustajien odotuksissa heijastui osittaisia ristiriitoja siitä, mitä käyttöinsinöörin roolilta ja uralta odotetaan. Psykologisen sopimuksen teorian näkökulmasta näitä odotuksia tulisi selkeyttää, jotta ne voidaan viestiä työntekijöille yhdenmukaisesti.
Careers have changed from moving hierarchically within a single organization to moving in more diverse directions. These changes have proven to affect also the relationship between employee and employer. The psychological contract theory has been used in studies to understand the reciprocal relationship between the employee and the employer and what the parties expect from each other in the employment relationship. This Master Thesis is an assignment from Company X and its purpose is to study former and current plant engineers’ and employer representatives' expectations of a plant engineer’s work and career. According to the sponsoring company, the turnover rate for plant engineers is too high and for that reason the aim of this study is to understand the expectations of both parties. This study is implemented as a qualitative theme interview. I interviewed four current plant engineers, two former plant engineers, and five employer representatives. The data was analyzed using a theory-guided qualitative content analysis approach and psychological contract theory structures the analysis. The research findings indicate that an employee's work and career expectations are subjective and impacted by the messages they receive and interpret from the organization, social cues and individual predispositions. The turnover rate is heightened by the constant messages about the high turnover rate and that the job is positioned as a “fast track” to other jobs. Employer representatives' expectations about a plant engineer's work and career were partly contradictory. Considering psychological contract theory, the expectations should be clarified in order to communicate them consistently to the employees.
Keyword(s): odotukset psykologinen sopimus urat


Files in this item

Files Size Format View
Kosonen_Emmi_Pro_gradu_2020.pdf 1.495Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record