Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Käyttöinsinöörin työ ja ura : työntekijöiden ja työnantajan edustajien odotukset psykologisen sopimuksen näkökulmasta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-09-17T06:34:49Z
dc.date.available 2020-09-17T06:34:49Z
dc.date.issued 2020-09-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/31442
dc.title Käyttöinsinöörin työ ja ura : työntekijöiden ja työnantajan edustajien odotukset psykologisen sopimuksen näkökulmasta fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kosonen, Emmi
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Urat ovat muuttuneet yhden organisaation sisällä hierarkkisesti etenevistä työurista monimuotoisemmiksi. Muutokset urissa ovat vaikuttaneet myös työntekijän ja työnantajan väliseen suhteeseen. Työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta on tarkasteltu tutkimuksissa psykologisen sopimuksen teorian avulla. Psykologisen sopimuksen teoriaa on käytetty ymmärtämään työntekijän ja työnantajan välistä vastavuoroista suhdetta ja sitä, mitä osapuolet odottavat toisiltaan. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan tutkielman toimeksiantajan Yhtiö X:n nykyisten ja entisten käyttöinsinöörien sekä työnantajan edustajien odotuksia käyttöinsinöörin työstä ja urasta. Käyttöinsinöörin roolissa vaihtuvuus on nopeampi kuin toimeksiantaja odottaa. Tästä syystä tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää työntekijöiden ja työnantajan edustajien odotuksia käyttöinsinöörin työstä ja urasta. Tutkimus toteutettiin laadullisina teemahaastatteluina. Tutkimusta varten haastateltiin neljää käyttöinsinööriä, kahta entistä käyttöinsinööriä ja viittä työnantajan edustajaa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla psykologisen sopimuksen teorian ohjaamana. Tutkimustulokset osoittavat, että työntekijöiden työ- ja uraodotukset ovat henkilökohtaisia. Odotuksiin vaikuttavat organisaatiolta saadut viestit ja yksilön tulkinnat niistä, sosiaaliset viestit ja omat yksilölliset taipumukset. Käyttöinsinöörien vaihtuvuutta mahdollisesti lisää sisäisten sidosryhmien puhe kierron nopeudesta ja käyttöinsinöörin työtehtävän mieltäminen ponnahduslaudaksi muihin tehtäviin organisaatiossa. Työnantajan edustajien odotuksissa heijastui osittaisia ristiriitoja siitä, mitä käyttöinsinöörin roolilta ja uralta odotetaan. Psykologisen sopimuksen teorian näkökulmasta näitä odotuksia tulisi selkeyttää, jotta ne voidaan viestiä työntekijöille yhdenmukaisesti. fi
dct.abstract Careers have changed from moving hierarchically within a single organization to moving in more diverse directions. These changes have proven to affect also the relationship between employee and employer. The psychological contract theory has been used in studies to understand the reciprocal relationship between the employee and the employer and what the parties expect from each other in the employment relationship. This Master Thesis is an assignment from Company X and its purpose is to study former and current plant engineers’ and employer representatives' expectations of a plant engineer’s work and career. According to the sponsoring company, the turnover rate for plant engineers is too high and for that reason the aim of this study is to understand the expectations of both parties. This study is implemented as a qualitative theme interview. I interviewed four current plant engineers, two former plant engineers, and five employer representatives. The data was analyzed using a theory-guided qualitative content analysis approach and psychological contract theory structures the analysis. The research findings indicate that an employee's work and career expectations are subjective and impacted by the messages they receive and interpret from the organization, social cues and individual predispositions. The turnover rate is heightened by the constant messages about the high turnover rate and that the job is positioned as a “fast track” to other jobs. Employer representatives' expectations about a plant engineer's work and career were partly contradictory. Considering psychological contract theory, the expectations should be clarified in order to communicate them consistently to the employees. en
dct.subject odotukset
dct.subject psykologinen sopimus
dct.subject urat
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Paavola, Sami
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:c2a09af6-61b7-4ee6-a9e7-3e58715728d2
ethesis.degreeprogram.URI none
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-06-17 08:43:35:393
ethesis-internal.abstract.secondary Careers have changed from moving hierarchically within a single organization to moving in more diverse directions. These changes have proven to affect also the relationship between employee and employer. The psychological contract theory has been used in studies to understand the reciprocal relationship between the employee and the employer and what the parties expect from each other in the employment relationship. This Master Thesis is an assignment from Company X and its purpose is to study former and current plant engineers’ and employer representatives' expectations of a plant engineer’s work and career. According to the sponsoring company, the turnover rate for plant engineers is too high and for that reason the aim of this study is to understand the expectations of both parties. This study is implemented as a qualitative theme interview. I interviewed four current plant engineers, two former plant engineers, and five employer representatives. The data was analyzed using a theory-guided qualitative content analysis approach and psychological contract theory structures the analysis. The research findings indicate that an employee's work and career expectations are subjective and impacted by the messages they receive and interpret from the organization, social cues and individual predispositions. The turnover rate is heightened by the constant messages about the high turnover rate and that the job is positioned as a “fast track” to other jobs. Employer representatives' expectations about a plant engineer's work and career were partly contradictory. Considering psychological contract theory, the expectations should be clarified in order to communicate them consistently to the employees. und
ethesis-internal.abstract.primary Urat ovat muuttuneet yhden organisaation sisällä hierarkkisesti etenevistä työurista monimuotoisemmiksi. Muutokset urissa ovat vaikuttaneet myös työntekijän ja työnantajan väliseen suhteeseen. Työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta on tarkasteltu tutkimuksissa psykologisen sopimuksen teorian avulla. Psykologisen sopimuksen teoriaa on käytetty ymmärtämään työntekijän ja työnantajan välistä vastavuoroista suhdetta ja sitä, mitä osapuolet odottavat toisiltaan. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan tutkielman toimeksiantajan Yhtiö X:n nykyisten ja entisten käyttöinsinöörien sekä työnantajan edustajien odotuksia käyttöinsinöörin työstä ja urasta. Käyttöinsinöörin roolissa vaihtuvuus on nopeampi kuin toimeksiantaja odottaa. Tästä syystä tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää työntekijöiden ja työnantajan edustajien odotuksia käyttöinsinöörin työstä ja urasta. Tutkimus toteutettiin laadullisina teemahaastatteluina. Tutkimusta varten haastateltiin neljää käyttöinsinööriä, kahta entistä käyttöinsinööriä ja viittä työnantajan edustajaa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla psykologisen sopimuksen teorian ohjaamana. Tutkimustulokset osoittavat, että työntekijöiden työ- ja uraodotukset ovat henkilökohtaisia. Odotuksiin vaikuttavat organisaatiolta saadut viestit ja yksilön tulkinnat niistä, sosiaaliset viestit ja omat yksilölliset taipumukset. Käyttöinsinöörien vaihtuvuutta mahdollisesti lisää sisäisten sidosryhmien puhe kierron nopeudesta ja käyttöinsinöörin työtehtävän mieltäminen ponnahduslaudaksi muihin tehtäviin organisaatiossa. Työnantajan edustajien odotuksissa heijastui osittaisia ristiriitoja siitä, mitä käyttöinsinöörin roolilta ja uralta odotetaan. Psykologisen sopimuksen teorian näkökulmasta näitä odotuksia tulisi selkeyttää, jotta ne voidaan viestiä työntekijöille yhdenmukaisesti. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202009174130
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Plant engineer's work and career : employee and employer expectations from psychological contract perspective en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Kosonen_Emmi_Pro_gradu_2020.pdf 1.495Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record