Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Helsingin kaupungin hallinnon mahdollisuudet vaikuttaa sosioekologisten murrosten etenemiseen

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-09-30T10:14:21Z
dc.date.available 2020-09-30T10:14:21Z
dc.date.issued 2020-09-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/31532
dc.title Helsingin kaupungin hallinnon mahdollisuudet vaikuttaa sosioekologisten murrosten etenemiseen fi
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Huuskonen, Heli
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Socio-ecological transition refers to a fundamental change in the structure, culture, and practices of a socio-ecological system. Socio-ecological transitions have been studied especially from an ecological perspective. In recent years, cities have been studied more as socio-ecological systems. The role of individual actors in socio-ecological transitions has not been on a focus of previous research of socio-ecological systems. The study intends to fulfill this gap. This master's thesis examines two cases in Helsinki, namely the evacuation of the residents of Myllypuro Alakiventie in 1999 and the Kyläsaari waste incineration plant in 1983 as socio-ecological transitions. The purpose of the study is to describe the progress of the socio-ecological transition in both cases by placing the course of cases in adaptive circles. The second aim of the study is to find out whether the Helsinki City Administration was able to promote or slow down the progress of the socio-ecological transition, which is being studied in relation to other actors in the socio-ecological transition. As research material consist article from Helsingin Sanomat newspaper and documents from the City of Helsinki Archives. The Master’s thesis describes the progress of the socio-ecological transition in both cases, as well as the role of the actors in the transition. The results show that the City of Helsinki administration had a limited opportunity to promote and slow down the progress of the socio-ecological transition. Other actors in the socio-ecological transformation, such as the townspeople, were also able to influence the progression of the socio-ecological transformation, which made it difficult for city governments to slow down or promote the transformation. In particular, the conflict between the city government and the Helsinki citizens slowed or prevented the city government from reaching its goals. However, the study finds that the city administration was not able to prevent the complete socio-ecological transition in the study cases. Better communication with the citizens and the avoidance of conflicts would help the City of Helsinki's administration to influence the progress of the socio-ecological transition more effectively in the future. en
dct.abstract Sosioekologisella murroksella tarkoitetaan perustavanlaatuista muutosta sosioekologisen systeemin rakenteessa, kulttuurissa ja käytännöissä. Sosioekologisia murroksia on tutkittu erityisesti ekologian näkökulmasta. Viime vuosina kaupunkeja on tutkittu aiempaa enemmän sosioekologisina systeemeinä. Yksittäisten toimijoiden roolia sosioekologisissa murroksissa ei ole juurikaan tutkittu aiemmin. Tutkielma täyttää tämän tutkimusaukon. Pro gradu -tutkielmassa tutkitaan kahta Helsinkiin sijoittuvaa tapausta eli vuoden 1999 Myllypuron Alakiventien asukkaiden evakuointia ja vuoden 1983 Kyläsaaren polttolaitoksen sulkemista sosioekologisina murroksina. Tutkimuksen tarkoitus on kuvata sosioekologisen murroksen etenemistä molemmissa tapauksissa sijoittamalla tapausten kulku adaptiivisille kehille. Tutkimuksen toinen tavoite on selvittää, pystyikö Helsingin kaupunginhallinto edistämään tai jarruttamaan sosioekologisen murroksen etenemistä, mitä tutkitaan suhteessa muihin sosioekologisen murroksen toimijoihin. Tutkimuksen aineisto koostuu pääasiassa Helsingin Sanomien artikkeleista ja Helsingin kaupungin arkiston asiakirjoista. Tutkielma onnistuu kuvamaan sosioekologisen murroksen etenemistä molemmissa tapauksissa. Tulokset osoittavat, että Helsingin kaupungin hallinnolla oli mahdollisuus rajoitetusti edistää ja jarruttaa sosioekologisen murroksen etenemistä. Sosioekologisen murroksen muut toimijat kuten kaupunkilaiset pystyivät myös vaikuttamaan sosioekologisen murroksen etenemiseen, mikä vaikeutti kaupungin hallinnon mahdollisuuksia jarruttaa tai edistää murrosta. Erityisesti kaupungin hallinnon ja kaupunkilaisten välinen konflikti hidasti tai jopa esti kaupungin hallinnon pääsemisistä tavoitteisiinsa. Tutkimus havaitsee, ettei kaupungin hallinnolla ollut mahdollisuutta tutkimuksen tapauksissa kokonaan estää sosioekologista murrosta. Parempi kommunikaatio kaupunkilaisten kanssa ja konfliktien välttäminen auttaisivat jatkossa Helsingin kaupungin hallintoa vaikuttamaan tehokkaammin sosioekologisen murroksen etenemiseen. fi
dct.subject sosioekologinen murros fi
dct.subject sosioekologinen systeemi fi
dct.subject panarkia fi
dct.subject adaptiivinen kehä fi
dct.subject Helsinki fi
dct.subject socio-ecological transition en
dct.subject socio-ecological system en
dct.subject panarchy en
dct.subject adaptive cycle en
dct.subject Helsinki en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin und
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Hukkinen, Janne Ilmari
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:bdd764c4-0df0-47fb-9c45-76d829c5aa2f
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-09-01 10:35:22:033
ethesis.principalprofessor Hukkinen, Janne Ilmari
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202009304159
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative The possibilities of the City of Helsinki administration to influence the socio-ecological transitions en
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys fi
ethesis.facultystudyline Global Sustainability en
ethesis.facultystudyline Global hållbarhet sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_115
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Huuskonen_Heli_tutkielma_2020.pdf 1.116Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record