Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”With all of this, I just feel like disappearing” : Housing Insecurity in Portugal

Show full item record

Title: ”With all of this, I just feel like disappearing” : Housing Insecurity in Portugal
Author(s): Vartiainen, Annastiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research (2010-2017)
Discipline: Social Work
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Asuntohäädöt ovat olleet kasvava ilmiö Euroopassa sekä ympäri maailmaa viime vuosina. Tämän tutkielman tarkoituksena on antaa ääni ihmisille, joiden asumista häätöuhka sekä muut epävarmuustekijät leimaavat Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Asumisesta on tullut yksi paikallisen politiikan avainkysymyksistä ja tämä tutkimus tarkastelee aihetta Portugalin hyvinvointivaltion kontekstissa. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä on selvittää, miten ihmiset, jotka elävät häätöuhan alla, näkevät ja kuvaavat tilannettaan sekä millaisia vaikutuksia epävarmalla asumistilanteella on heidän elämäänsä. Toisena tutkimuskohteena on selvittää, mistä he ovat etsineet apua, ja miten he ovat kokeneet saamansa avun. Kirjallisuuskatsaus ja tutkimuksen teoreettisen viitekehys avaavat Portugalin hyvinvointivaltion erityispiirteitä ja kehityssuuntauksia. Salazarin autoritaarisen hallinnon perintö ja siirtomaahistoria näkyvät demokratian kehityksesta huolimatta vielä tänäkin päivänä läsnä olevana sitkeäna yhteiskunnallisena epätasa-arvona. Painopiste on kuitenkin tutkimukseen osallistujien kokemuksissa. Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen ja pohjaa narratiiviseen tutkimusperinteeseen. Aineisto koostuu yhdeksästä puolistukturoidusta haastattelusta. Kaikki haastattellut henkilot ovat kokeneet häätöuhan tai muun asumiseen liittyvän epävarmuuden. Asumisen epävarmuus on yhteydessä taloudelliseen niukkuuteen ja johtaa tilanteeseen, jossa asukkaat jäävät loukkuun asuntoihin, joissa heillä ei välttämättä ole enää laillista lupaa asua ja joiden kunto saattaa olla asumisen kannalta puutteellinen tai vaarallinen. Lisäksi asukkaat kokevat erityyppistä häirintää ja uhkailua vuokranantajien taholta. Epävarma asumistilanne vaikuttaa useaan elämän osa-alueeseen ja tutkimus näyttää etenkin kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien osallistujien kohdalla alkaneen alamäen. Epävarma asumistilanne ja taloudellinen niukkuus lisäävät riippuvuutta hyvinvointipalveluista ja johtavat syvenevään köyhyyteen. Asumisen epävarmuus ja epäkäytännöllisyys muuttavat monet arjen perustoiminnot fyysisesti ja psyykkisesti raskaiksi, ja heijastuvat siten myös osallistujien muuhun sosiaaliseen elämään. Pitkittyvästä asumisen epävarmuudesta kärsivät tuntevat olevansa hukassa, kokevansa ahdistusta, masennusta ja lisääntyviä terveysongelmia. Paikalliset viranomaiset ovat jollain tavoin mukana useimmissa tapauksissa ja monilla tutkimukseen osallistujalla on kontakti alueen sosiaalipalveluihin. Tämän tutkielman tulokset tukevat olemassa olevaa kirjallisuutta sosiaaliturvan puutteista Portugalissa. Kohtuuhintaisten asuntojen puute näyttäytyy tämän tutkielman valossa rakenteelliselta ongelmalta, johon kiteytyvät yhteiskunnallinen epätasa-arvo, harjoitettu asumispolitiikka, sekä perinteinen perheen keskeinen rooli hyvinvoinnin ja asumisen turvaajana. Eri järjestöillä, kuten Habitalla, näyttää olevan tärkeä rooli häätöuhan alla elävien tukemisessa. Järjestöt myös pitävät ilmiötä julkisessa keskustelussa, pyrkivät lisäämään tietoisuutta ja osallistavaa kansalaistoimintaa poliittisten ja rakenteellisten muutosten aikaan saamiseksi yhteiskunnassa.
Evictions have been on the rise in Europe and around the globe during recent years. This study aims at giving voice to the people who are experiencing housing insecurity in the Portuguese capital city, Lisbon. Housing has become a key issue in local politics and this study sheds light on the topic in the context of the Portuguese welfare state. The first research question is to find out how the people, who are being evicted, or threatened to be evicted, see and describe their situation and how the situation has affected their lives. The second research object is to find out from where they have looked for assistance with their housing situations and how they perceive the help they have received. The literature review and the theoretical framework deal with the special features and development trajectories of the Portuguese welfare state. Despite the later democratic development, the legacies of Salazar´s authoritarian regime and of the colonial past are still visible in the form of considerable inequality within the society. The focus, though, is on the lived experiences of the participants. The approach of the study is qualitative and experience-centered narrative research. The data are made up of nine semi-structured interviews. All participants have experienced housing insecurity. Insecure housing, together with limited financial means, lead to a situation where the tenants are trapped in a dwelling which is insecure in terms of both legal rights and physical living conditions. Additionally, many tenants suffer from different types of harassment and intimidation by the landlords. Housing insecurity impacts various areas of people’s lives and the study reveals the downward spiral that the lives of the participants in the most insecure situations had taken. The insecure housing and economic deprivation increased the dependency on welfare provision and led to deepening poverty, with several unwanted practical, emotional and social consequences. Managing day-to-day life became physically and emotionally consuming for the participants and their personal relationships suffered. Many participants reported feelings of nervousness and depression, increasing health issues and a sense of being lost. Local authorities are involved in most cases and several participants had been in contact with the social services. The findings of the study support the existing literature about the short-comings of social protection and social welfare in Portugal. The housing issue in Portugal seems to be a structural problem arising from the societal inequalities, the pursued housing policies and the traditionally large role of the family in welfare and housing provision. Different grass-root organizations, such as Habita, seem to play a crucial role in supporting the individual, in raising awareness through publicity and in uniting people in a collective struggle for structural changes in society.
Keyword(s): social work housing insecurity evictions Portugal sosiaalityö häädöt Portugali


Files in this item

Files Size Format View
Vartiainen_Annastina_pro_gradu_2020.pdf 885.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record