Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Abiturienttien koulutussiirtymä kilpailukyvyn eetoksessa

Show full item record

Title: Abiturienttien koulutussiirtymä kilpailukyvyn eetoksessa
Author(s): Raessalo, Emma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Vuonna 2020 tuli voimaan Juha Sipilän hallituksen toimeenpanema korkeakoulu-uudistus. Uudistuksen tarkoitus oli muun muassa aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta sekä poistaa tarve osallistua valmennuskursseille. Uudistuksen taustalla vaikuttivat kilpailukyky-yhteiskunnan ideaalit sujuvista siirtymistä ja yrittäjämäisen ideaalin mukaisesta toiminnasta. Valmennuskurssien arvellaan kuitenkin siirtyvän vain alemmas ja aiheuttavan lisäpaineita yhä nuoremmille opiskelijoille. Tämän tutkielman tarkoitus oli tarkastella siirtymävaiheessa olevia abiturientteja, jotka hakivat korkeakouluun uudistuneessa korkeakouluhaussa. Tarkoitus oli selvittää, miten kilpailukyvyn eetos vaikutti nuorten siirtymään, ja miten abiturientit perustelivat maksullinen lisäopetuksen tarvetta siirtymässä. Aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu tällaisella tutkimusasetelmalla, mutta samankaltaisia tutkimuksia on tehty valmennuskursseille osallistuvista. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että maksullinen lisäopetus mielletään luonnollisena osana onnistunutta siirtymää toiselta asteelta korkeakouluun, ja onnistunut siirtymä vaikuttaisi edellyttävän yrittäjämäisiä ominaisuuksia. Tutkimusaineiston keruu toteutettiin talvella 2020 yksilöhaastatteluina, jotka olivat teemahaastatteluja. Tutkimukseen haastateltiin viittä abiturienttia, jotka osallistuivat Helsingin seudun kesäyliopiston abikursseille. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysin keinoin. Tulosten mukaan kilpailukyvyn eetos vaikutti vahvasti abiturienttien siirtymässä. Vaikutus ilmeni yrittäjämäisen ideaalin mukaisena toimintana sekä koulutuksen välinearvon korostamisena. Maksullinen lisäopetus miellettiin luonnolliseksi osaksi siirtymää, ja sen nähtiin tarjoavan esimerkiksi tärkeää lisätukea korkeakouluhaussa. Tulosten valossa näyttääkin siltä, että valmennus siirtyy korkeakoulu-uudistuksen myötä alemmas, ja uudistus vaatii opiskelijoilta yrittäjämäisen ideaalin mukaista toimimista onnistuneen siirtymän varmistamiseksi.
In 2020, the government of Juha Sipilä implemented a reform in higher education. The meaning of the reform was to bring forward the starting of university studies as well as remove the need to participate in preparatory courses. The ideals of the competitive society were influencing in the backround of the reform. Instead of disappearing, the preparatory course markets will presumably transform into courses offered for even younger students at earlier stage, thus causing extra pressure to younger students. The aim of this thesis was to study high school seniors who applied to universities under the new reform. The aim was to examine how the competitive ethos affected their transition as well as how they reasoned the need to participate in preparatory courses as a part of the transition. This topic has not been researched before in this research frame, however similar studies have been conducted of students participating in preparatory courses. Former studies show that preparatory courses are perceived as a normal part of transitioning from secondary education to tertiary education. Studies also show that successful transition seems to require entrepreneurial characteristics. The research data was collected in the winter of 2020 through semi-structured interviews. Altogether five senior students, who participated in preparatory courses in Helsinki Summer University, were interviewed. The data was analysed with discourse analysis. The competitive ethos affected the transitioning strongly. The impact is evident in the notion of entrepreneurial self as well as in emphasizing the instrumental value of education. The preparatory courses give important support in the application to universities thus it’s viewed as a natural part of the transition. As a conclusion, the preparatory course market will not disappear, only transform into courses offered for even younger students. As a result of the reform, students are required to act as an entrepreneurial self in order to secure a successful transition.
Keyword(s): abikurssi diskurssi korkeakoulureformi siirtymä valmennuskurssi yrittäjäminä


Files in this item

Files Size Format View
Raessalo_Emma_gradu_2020.pdf 684.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record