Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Abiturienttien koulutussiirtymä kilpailukyvyn eetoksessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-10-28T08:02:08Z
dc.date.available 2020-10-28T08:02:08Z
dc.date.issued 2020-10-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/31835
dc.title Abiturienttien koulutussiirtymä kilpailukyvyn eetoksessa fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Raessalo, Emma
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Vuonna 2020 tuli voimaan Juha Sipilän hallituksen toimeenpanema korkeakoulu-uudistus. Uudistuksen tarkoitus oli muun muassa aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta sekä poistaa tarve osallistua valmennuskursseille. Uudistuksen taustalla vaikuttivat kilpailukyky-yhteiskunnan ideaalit sujuvista siirtymistä ja yrittäjämäisen ideaalin mukaisesta toiminnasta. Valmennuskurssien arvellaan kuitenkin siirtyvän vain alemmas ja aiheuttavan lisäpaineita yhä nuoremmille opiskelijoille. Tämän tutkielman tarkoitus oli tarkastella siirtymävaiheessa olevia abiturientteja, jotka hakivat korkeakouluun uudistuneessa korkeakouluhaussa. Tarkoitus oli selvittää, miten kilpailukyvyn eetos vaikutti nuorten siirtymään, ja miten abiturientit perustelivat maksullinen lisäopetuksen tarvetta siirtymässä. Aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu tällaisella tutkimusasetelmalla, mutta samankaltaisia tutkimuksia on tehty valmennuskursseille osallistuvista. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että maksullinen lisäopetus mielletään luonnollisena osana onnistunutta siirtymää toiselta asteelta korkeakouluun, ja onnistunut siirtymä vaikuttaisi edellyttävän yrittäjämäisiä ominaisuuksia. Tutkimusaineiston keruu toteutettiin talvella 2020 yksilöhaastatteluina, jotka olivat teemahaastatteluja. Tutkimukseen haastateltiin viittä abiturienttia, jotka osallistuivat Helsingin seudun kesäyliopiston abikursseille. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysin keinoin. Tulosten mukaan kilpailukyvyn eetos vaikutti vahvasti abiturienttien siirtymässä. Vaikutus ilmeni yrittäjämäisen ideaalin mukaisena toimintana sekä koulutuksen välinearvon korostamisena. Maksullinen lisäopetus miellettiin luonnolliseksi osaksi siirtymää, ja sen nähtiin tarjoavan esimerkiksi tärkeää lisätukea korkeakouluhaussa. Tulosten valossa näyttääkin siltä, että valmennus siirtyy korkeakoulu-uudistuksen myötä alemmas, ja uudistus vaatii opiskelijoilta yrittäjämäisen ideaalin mukaista toimimista onnistuneen siirtymän varmistamiseksi. fi
dct.abstract In 2020, the government of Juha Sipilä implemented a reform in higher education. The meaning of the reform was to bring forward the starting of university studies as well as remove the need to participate in preparatory courses. The ideals of the competitive society were influencing in the backround of the reform. Instead of disappearing, the preparatory course markets will presumably transform into courses offered for even younger students at earlier stage, thus causing extra pressure to younger students. The aim of this thesis was to study high school seniors who applied to universities under the new reform. The aim was to examine how the competitive ethos affected their transition as well as how they reasoned the need to participate in preparatory courses as a part of the transition. This topic has not been researched before in this research frame, however similar studies have been conducted of students participating in preparatory courses. Former studies show that preparatory courses are perceived as a normal part of transitioning from secondary education to tertiary education. Studies also show that successful transition seems to require entrepreneurial characteristics. The research data was collected in the winter of 2020 through semi-structured interviews. Altogether five senior students, who participated in preparatory courses in Helsinki Summer University, were interviewed. The data was analysed with discourse analysis. The competitive ethos affected the transitioning strongly. The impact is evident in the notion of entrepreneurial self as well as in emphasizing the instrumental value of education. The preparatory courses give important support in the application to universities thus it’s viewed as a natural part of the transition. As a conclusion, the preparatory course market will not disappear, only transform into courses offered for even younger students. As a result of the reform, students are required to act as an entrepreneurial self in order to secure a successful transition. en
dct.subject abikurssi
dct.subject diskurssi
dct.subject korkeakoulureformi
dct.subject siirtymä
dct.subject valmennuskurssi
dct.subject yrittäjäminä
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Brunila, Kristiina
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:7e4e3c51-92bd-4a68-a5c4-f065239e1c3f
ethesis.degreeprogram.URI none und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-09-14 12:01:24:651
ethesis-internal.abstract.secondary In 2020, the government of Juha Sipilä implemented a reform in higher education. The meaning of the reform was to bring forward the starting of university studies as well as remove the need to participate in preparatory courses. The ideals of the competitive society were influencing in the backround of the reform. Instead of disappearing, the preparatory course markets will presumably transform into courses offered for even younger students at earlier stage, thus causing extra pressure to younger students. The aim of this thesis was to study high school seniors who applied to universities under the new reform. The aim was to examine how the competitive ethos affected their transition as well as how they reasoned the need to participate in preparatory courses as a part of the transition. This topic has not been researched before in this research frame, however similar studies have been conducted of students participating in preparatory courses. Former studies show that preparatory courses are perceived as a normal part of transitioning from secondary education to tertiary education. Studies also show that successful transition seems to require entrepreneurial characteristics. The research data was collected in the winter of 2020 through semi-structured interviews. Altogether five senior students, who participated in preparatory courses in Helsinki Summer University, were interviewed. The data was analysed with discourse analysis. The competitive ethos affected the transitioning strongly. The impact is evident in the notion of entrepreneurial self as well as in emphasizing the instrumental value of education. The preparatory courses give important support in the application to universities thus it’s viewed as a natural part of the transition. As a conclusion, the preparatory course market will not disappear, only transform into courses offered for even younger students. As a result of the reform, students are required to act as an entrepreneurial self in order to secure a successful transition. und
ethesis-internal.abstract.primary Vuonna 2020 tuli voimaan Juha Sipilän hallituksen toimeenpanema korkeakoulu-uudistus. Uudistuksen tarkoitus oli muun muassa aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta sekä poistaa tarve osallistua valmennuskursseille. Uudistuksen taustalla vaikuttivat kilpailukyky-yhteiskunnan ideaalit sujuvista siirtymistä ja yrittäjämäisen ideaalin mukaisesta toiminnasta. Valmennuskurssien arvellaan kuitenkin siirtyvän vain alemmas ja aiheuttavan lisäpaineita yhä nuoremmille opiskelijoille. Tämän tutkielman tarkoitus oli tarkastella siirtymävaiheessa olevia abiturientteja, jotka hakivat korkeakouluun uudistuneessa korkeakouluhaussa. Tarkoitus oli selvittää, miten kilpailukyvyn eetos vaikutti nuorten siirtymään, ja miten abiturientit perustelivat maksullinen lisäopetuksen tarvetta siirtymässä. Aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu tällaisella tutkimusasetelmalla, mutta samankaltaisia tutkimuksia on tehty valmennuskursseille osallistuvista. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että maksullinen lisäopetus mielletään luonnollisena osana onnistunutta siirtymää toiselta asteelta korkeakouluun, ja onnistunut siirtymä vaikuttaisi edellyttävän yrittäjämäisiä ominaisuuksia. Tutkimusaineiston keruu toteutettiin talvella 2020 yksilöhaastatteluina, jotka olivat teemahaastatteluja. Tutkimukseen haastateltiin viittä abiturienttia, jotka osallistuivat Helsingin seudun kesäyliopiston abikursseille. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysin keinoin. Tulosten mukaan kilpailukyvyn eetos vaikutti vahvasti abiturienttien siirtymässä. Vaikutus ilmeni yrittäjämäisen ideaalin mukaisena toimintana sekä koulutuksen välinearvon korostamisena. Maksullinen lisäopetus miellettiin luonnolliseksi osaksi siirtymää, ja sen nähtiin tarjoavan esimerkiksi tärkeää lisätukea korkeakouluhaussa. Tulosten valossa näyttääkin siltä, että valmennus siirtyy korkeakoulu-uudistuksen myötä alemmas, ja uudistus vaatii opiskelijoilta yrittäjämäisen ideaalin mukaista toimimista onnistuneen siirtymän varmistamiseksi. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202010284354
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative The school transition of high school seniors in the competitive ethos en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042 und
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001 und

Files in this item

Files Size Format View
Raessalo_Emma_gradu_2020.pdf 684.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record