Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Dialogisuus ja oppilaan kohtaaminen steinerkoulussa : mahdollisuuksia ja haasteita

Show full item record

Title: Dialogisuus ja oppilaan kohtaaminen steinerkoulussa : mahdollisuuksia ja haasteita
Author(s): Holm, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaisena dialogisuuden ja oppilaan kohtaamisen mahdollisuudet ja haasteet steinerkoulussa näyttäytyvät luokanopettajien kuvaamana. Steinerkasvatuksessa dialogisuudella on keskeinen merkitys, mutta siitä on hyvin vähän tutkimusta, mikä perusteleekin tutkimukseni tarpeellisuuden. Teoreettisessa tarkastelussa lähestyn dialogisuutta ja oppilaan kohtaamista pääasiassa Martin Buberin dialogisen filosofian ja kasvatusajattelun sekä niihin liittyvien tulkintojen kautta. Lisäksi tarkastelen steinerpedagogiikkaa dialogisuuden ja oppilaan kohtaamisen näkökulmasta. Tutkimusaineiston keräsin haastattelemalla. Aineisto koostuu kuudesta steinerkoulun luokanopettajan haastattelusta kolmesta eri Suomen steinerkoulusta. Analysoin aineiston teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimukseni osoittaa, että dialogisuuden idean mukaisesti steinerkoulun kasvatustehtävässä ja toimintakulttuurissa on piirteitä sekä oppilaan ainutlaatuisen potentiaalin että dialogisen maailmasuhteen edistämisestä kuitenkin oppilaan yksilöllisyyttä ja toiseutta ensisijaisesti kunnioittaen. Steinerkoulun toimintakulttuurissa dialogisuutta ja oppilaan kohtaamista edistävät periaatteet, kuten taiteellisuus, yksilöllisyys, tilannelähtöisyys ja opettajan itsekasvatus kuvaavat samalla steinerpedagogiikan erityispiirteitä. Näihin periaatteisiin perustuvat myös monet steinerkoulun dialogisuuttaa edistävät toimintatavat, kuten taiteellinen työskentely, kahdeksanvuotinen opettaja-oppilassuhde, oppikirjaton opetus ja lapsihavainnoinnin metodi. Lisäksi ne toimivat perustana opettajan dialogiselle toiminnalle ja oppilaan kohtaamisen asenteille. Tutkimukseni teki näkyväksi myös oppilaan dialogiseen kohtaamiseen liittyviä haasteita steinerkoulussa. Näitä olivat kasvatussuhteen sisäiset tekijät, kuten oppilaan ainutlaatuisuuden määrittäminen tai opettajan maltin menettäminen. Toisaalta kyse oli steinerpedagogiikan ihanteiden ja käytäntöjen sekä uusliberalistisen koulutuspolitiikan yhteensovittamisen hankaluudesta, joka tekee opettajan työstä kiireistä ja uuvuttavaa sekä oppilaan kohtaamisesta lähes mahdotonta. Lisäksi opettaja-vanhempisuhteisiin liittyvät haasteet koettiin aikaa vievinä ja uuvuttavina.
The aim of this research was to investigate how the different possibilities and challenges of dialogue and encounter with a student appear in Waldorf school class teachers’ descriptions. Although dialogue has a central role in Waldorf education, little research has been conducted on this topic. This work approaches the concepts of dialogue and encounter with a student from the theoretical framework of Martin Buber’s thoughts on education and philosophy of dialogue, as well as through their interpretations. Furthermore, Waldorf education is examined from the point of view of dialogue and teacher-student encounter. The research material was collected using interviews. The material consists of six interviews of Waldorf school class teachers from three different Waldorf schools in Finland. The research method was theory-based content analysis. The findings of this study indicate, that in line with the idea of dialogue, Waldorf schools’ aim of education and school culture have characteristics of encouraging both the unique potential of a student and the dialogical relationship with the world, while primarily respecting the individuality and otherness of student. The same principles of the school culture of Waldorf schools that promote dialogue and encounter with students, such as artistic qualities, individuality, situation-basedness, and teachers’ self-education, are also distinctive features of Waldorf education. Many of the educational practices of the school culture of Waldorf schools that support dialogue, such as artistic making, 8-year teacher-student relationship, teaching without schoolbooks and the method of child observation, are also based on these principles. Furthermore, they form the basis of the teachers’ dialogical action and attitudes of encounter with a student. This research also brings forth challenges related to dialogical encounters with students in Waldorf schools. Some of the challenges were related to internal attributes of teacher-student relationships, such as defining the uniqueness of a student or losing one’s temper. On the other hand, the issues touched upon the difficulty of harmonizing the ideals and practices of Waldorf education with the neoliberal education policy, making teachers busy and exhausted as well as encounters with students almost impossible. Moreover, the challenges of teacher-parent relationships were experienced as time-consuming and wearing.
Keyword(s): steinerpedagogiikka steinerkoulu dialogisuus kohtaaminen kasvatustehtävä toimintakulttuuri


Files in this item

Files Size Format View
Holm_Susanna_pro_gradu_tutkielma_2020.pdf 848.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record