Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Dialogisuus ja oppilaan kohtaaminen steinerkoulussa : mahdollisuuksia ja haasteita

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-10-28T08:02:15Z
dc.date.available 2020-10-28T08:02:15Z
dc.date.issued 2020-10-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/31838
dc.title Dialogisuus ja oppilaan kohtaaminen steinerkoulussa : mahdollisuuksia ja haasteita fi
ethesis.discipline Kasvatustiede fi
ethesis.discipline Education en
ethesis.discipline Pedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/106e87cc-fe49-4e6f-b8db-2ea3ecccb219
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/33e8c414-5c5f-4da6-bc67-8d792829b1d4
ethesis.department Käyttäytymistieteet fi
ethesis.department Behavioural Sciences en
ethesis.department Beteendevetenskaper sv
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Holm, Susanna
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaisena dialogisuuden ja oppilaan kohtaamisen mahdollisuudet ja haasteet steinerkoulussa näyttäytyvät luokanopettajien kuvaamana. Steinerkasvatuksessa dialogisuudella on keskeinen merkitys, mutta siitä on hyvin vähän tutkimusta, mikä perusteleekin tutkimukseni tarpeellisuuden. Teoreettisessa tarkastelussa lähestyn dialogisuutta ja oppilaan kohtaamista pääasiassa Martin Buberin dialogisen filosofian ja kasvatusajattelun sekä niihin liittyvien tulkintojen kautta. Lisäksi tarkastelen steinerpedagogiikkaa dialogisuuden ja oppilaan kohtaamisen näkökulmasta. Tutkimusaineiston keräsin haastattelemalla. Aineisto koostuu kuudesta steinerkoulun luokanopettajan haastattelusta kolmesta eri Suomen steinerkoulusta. Analysoin aineiston teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimukseni osoittaa, että dialogisuuden idean mukaisesti steinerkoulun kasvatustehtävässä ja toimintakulttuurissa on piirteitä sekä oppilaan ainutlaatuisen potentiaalin että dialogisen maailmasuhteen edistämisestä kuitenkin oppilaan yksilöllisyyttä ja toiseutta ensisijaisesti kunnioittaen. Steinerkoulun toimintakulttuurissa dialogisuutta ja oppilaan kohtaamista edistävät periaatteet, kuten taiteellisuus, yksilöllisyys, tilannelähtöisyys ja opettajan itsekasvatus kuvaavat samalla steinerpedagogiikan erityispiirteitä. Näihin periaatteisiin perustuvat myös monet steinerkoulun dialogisuuttaa edistävät toimintatavat, kuten taiteellinen työskentely, kahdeksanvuotinen opettaja-oppilassuhde, oppikirjaton opetus ja lapsihavainnoinnin metodi. Lisäksi ne toimivat perustana opettajan dialogiselle toiminnalle ja oppilaan kohtaamisen asenteille. Tutkimukseni teki näkyväksi myös oppilaan dialogiseen kohtaamiseen liittyviä haasteita steinerkoulussa. Näitä olivat kasvatussuhteen sisäiset tekijät, kuten oppilaan ainutlaatuisuuden määrittäminen tai opettajan maltin menettäminen. Toisaalta kyse oli steinerpedagogiikan ihanteiden ja käytäntöjen sekä uusliberalistisen koulutuspolitiikan yhteensovittamisen hankaluudesta, joka tekee opettajan työstä kiireistä ja uuvuttavaa sekä oppilaan kohtaamisesta lähes mahdotonta. Lisäksi opettaja-vanhempisuhteisiin liittyvät haasteet koettiin aikaa vievinä ja uuvuttavina. fi
dct.abstract The aim of this research was to investigate how the different possibilities and challenges of dialogue and encounter with a student appear in Waldorf school class teachers’ descriptions. Although dialogue has a central role in Waldorf education, little research has been conducted on this topic. This work approaches the concepts of dialogue and encounter with a student from the theoretical framework of Martin Buber’s thoughts on education and philosophy of dialogue, as well as through their interpretations. Furthermore, Waldorf education is examined from the point of view of dialogue and teacher-student encounter. The research material was collected using interviews. The material consists of six interviews of Waldorf school class teachers from three different Waldorf schools in Finland. The research method was theory-based content analysis. The findings of this study indicate, that in line with the idea of dialogue, Waldorf schools’ aim of education and school culture have characteristics of encouraging both the unique potential of a student and the dialogical relationship with the world, while primarily respecting the individuality and otherness of student. The same principles of the school culture of Waldorf schools that promote dialogue and encounter with students, such as artistic qualities, individuality, situation-basedness, and teachers’ self-education, are also distinctive features of Waldorf education. Many of the educational practices of the school culture of Waldorf schools that support dialogue, such as artistic making, 8-year teacher-student relationship, teaching without schoolbooks and the method of child observation, are also based on these principles. Furthermore, they form the basis of the teachers’ dialogical action and attitudes of encounter with a student. This research also brings forth challenges related to dialogical encounters with students in Waldorf schools. Some of the challenges were related to internal attributes of teacher-student relationships, such as defining the uniqueness of a student or losing one’s temper. On the other hand, the issues touched upon the difficulty of harmonizing the ideals and practices of Waldorf education with the neoliberal education policy, making teachers busy and exhausted as well as encounters with students almost impossible. Moreover, the challenges of teacher-parent relationships were experienced as time-consuming and wearing. en
dct.subject steinerpedagogiikka fi
dct.subject steinerkoulu fi
dct.subject dialogisuus fi
dct.subject kohtaaminen fi
dct.subject kasvatustehtävä fi
dct.subject toimintakulttuuri fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin und
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Mansikka, Jan-Erik
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:5e5dc2e9-8341-4626-a703-9be4f59a2001
ethesis.degreeprogram Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus fi
ethesis.degreeprogram Master's Degree in Education (Finnish) en
ethesis.degreeprogram Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) (finskspråkig) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/29d8275c-60a4-4fea-af6e-ef88b8be69a9 und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-09-14 11:56:04:994
ethesis-internal.abstract.secondary The aim of this research was to investigate how the different possibilities and challenges of dialogue and encounter with a student appear in Waldorf school class teachers’ descriptions. Although dialogue has a central role in Waldorf education, little research has been conducted on this topic. This work approaches the concepts of dialogue and encounter with a student from the theoretical framework of Martin Buber’s thoughts on education and philosophy of dialogue, as well as through their interpretations. Furthermore, Waldorf education is examined from the point of view of dialogue and teacher-student encounter. The research material was collected using interviews. The material consists of six interviews of Waldorf school class teachers from three different Waldorf schools in Finland. The research method was theory-based content analysis. The findings of this study indicate, that in line with the idea of dialogue, Waldorf schools’ aim of education and school culture have characteristics of encouraging both the unique potential of a student and the dialogical relationship with the world, while primarily respecting the individuality and otherness of student. The same principles of the school culture of Waldorf schools that promote dialogue and encounter with students, such as artistic qualities, individuality, situation-basedness, and teachers’ self-education, are also distinctive features of Waldorf education. Many of the educational practices of the school culture of Waldorf schools that support dialogue, such as artistic making, 8-year teacher-student relationship, teaching without schoolbooks and the method of child observation, are also based on these principles. Furthermore, they form the basis of the teachers’ dialogical action and attitudes of encounter with a student. This research also brings forth challenges related to dialogical encounters with students in Waldorf schools. Some of the challenges were related to internal attributes of teacher-student relationships, such as defining the uniqueness of a student or losing one’s temper. On the other hand, the issues touched upon the difficulty of harmonizing the ideals and practices of Waldorf education with the neoliberal education policy, making teachers busy and exhausted as well as encounters with students almost impossible. Moreover, the challenges of teacher-parent relationships were experienced as time-consuming and wearing. und
ethesis-internal.abstract.primary Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaisena dialogisuuden ja oppilaan kohtaamisen mahdollisuudet ja haasteet steinerkoulussa näyttäytyvät luokanopettajien kuvaamana. Steinerkasvatuksessa dialogisuudella on keskeinen merkitys, mutta siitä on hyvin vähän tutkimusta, mikä perusteleekin tutkimukseni tarpeellisuuden. Teoreettisessa tarkastelussa lähestyn dialogisuutta ja oppilaan kohtaamista pääasiassa Martin Buberin dialogisen filosofian ja kasvatusajattelun sekä niihin liittyvien tulkintojen kautta. Lisäksi tarkastelen steinerpedagogiikkaa dialogisuuden ja oppilaan kohtaamisen näkökulmasta. Tutkimusaineiston keräsin haastattelemalla. Aineisto koostuu kuudesta steinerkoulun luokanopettajan haastattelusta kolmesta eri Suomen steinerkoulusta. Analysoin aineiston teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimukseni osoittaa, että dialogisuuden idean mukaisesti steinerkoulun kasvatustehtävässä ja toimintakulttuurissa on piirteitä sekä oppilaan ainutlaatuisen potentiaalin että dialogisen maailmasuhteen edistämisestä kuitenkin oppilaan yksilöllisyyttä ja toiseutta ensisijaisesti kunnioittaen. Steinerkoulun toimintakulttuurissa dialogisuutta ja oppilaan kohtaamista edistävät periaatteet, kuten taiteellisuus, yksilöllisyys, tilannelähtöisyys ja opettajan itsekasvatus kuvaavat samalla steinerpedagogiikan erityispiirteitä. Näihin periaatteisiin perustuvat myös monet steinerkoulun dialogisuuttaa edistävät toimintatavat, kuten taiteellinen työskentely, kahdeksanvuotinen opettaja-oppilassuhde, oppikirjaton opetus ja lapsihavainnoinnin metodi. Lisäksi ne toimivat perustana opettajan dialogiselle toiminnalle ja oppilaan kohtaamisen asenteille. Tutkimukseni teki näkyväksi myös oppilaan dialogiseen kohtaamiseen liittyviä haasteita steinerkoulussa. Näitä olivat kasvatussuhteen sisäiset tekijät, kuten oppilaan ainutlaatuisuuden määrittäminen tai opettajan maltin menettäminen. Toisaalta kyse oli steinerpedagogiikan ihanteiden ja käytäntöjen sekä uusliberalistisen koulutuspolitiikan yhteensovittamisen hankaluudesta, joka tekee opettajan työstä kiireistä ja uuvuttavaa sekä oppilaan kohtaamisesta lähes mahdotonta. Lisäksi opettaja-vanhempisuhteisiin liittyvät haasteet koettiin aikaa vievinä ja uuvuttavina. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202010284357
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Dialogue and Encounter in Waldorf School : Possibilities and Challenges en
ethesis.facultystudyline.URI none und
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none und

Files in this item

Files Size Format View
Holm_Susanna_pro_gradu_tutkielma_2020.pdf 848.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record