Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Analyysimenetelmän käyttöönotto ja validointi MCPD- ja glysidyyliesterien määrittämiseksi öljy- ja rasvanäytteistä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-11-11T07:06:02Z
dc.date.available 2020-11-11T07:06:02Z
dc.date.issued 2020-11-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/31904
dc.title Analyysimenetelmän käyttöönotto ja validointi MCPD- ja glysidyyliesterien määrittämiseksi öljy- ja rasvanäytteistä fi
ethesis.discipline.URI none und
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Haajanen, Hanna
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract 3-kloori-1,2-propaanidioli (3-MCPD), 2-kloori-1,3-propaanidioli (2-MCPD) ja 2,3-epoksi-1-propanoli (glysidoli) ja niiden rasvahappoesterit ovat vierasaineita, joita syntyy prosessoitaessa rasvaa sisältäviä elintarvikkeita korkeissa lämpötiloissa. Pääasiassa MCPD- ja glysidyyliestereitä on havaittu muodostuvan öljyjen deodorisointiprosessissa, ja kasviöljyistä, kuten palmuöljystä, niitä on mitattu suurina pitoisuuksina. Euroopan komission antamien rajoitusten mukaisesti erityisesti glysidyyliesterien pitoisuuksia pitää valvoa, sillä ne on todettu mahdollisesti karsinogeenisiksi yhdisteiksi. Tutkimuksen tavoitteena oli käyttöönottaa ja validoida MCPD- ja glysidyyliestereiden kaasukromatografinen analyysimenetelmä Tullilaboratoriolle. Menetelmä validoitiin kahdelle matriisille: ensin öljyille ja sitten jauhemaisille äidinmaidonkorvikkeille. Lisäksi tutkittiin MCPD- ja glysidyyliesterien pitoisuuksia Tullilaboratorioon aikaisemmin saapuneista öljynäytteistä. Tullilaboratorio on myös mukana Euroopan Unionin vertailulaboratoriotoiminnassa, minkä puolesta oli tarkoitus osallistua EU:n vertailulaboratorion järjestämään vertailumittaukseen. Menetelmä 3-MCPD-, 2-MCPD- ja glysidyyliesterien määrittämiseksi öljyistä ja äidinmaidonkorvikkeista toteutettiin vierasaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion (EURL-PC) ohjeen mukaan. Öljyjen ja äidinmaidonkorvikkeiden MCPD- ja glysidyyliesterien pitoisuuksien määritys sisälsi seuraavat vaiheet: rasvan uutto neste-nesteuutolla (äidinmaidonkorvikkeille), standardiliuosten lisäys, kiinteäfaasiuutto, glysidyyliesterien muuntaminen 3-MBPD-estereiksi, vaihtoesteröinti, neutralointi, ulossuolaus, johdoksien muodostus ja analysointi kaasukromatografi-massapektrometrilaitteistoa käyttäen. Pitoisuudet saatiin määritettyä sisäisen standardin menetelmällä. Menetelmä validoitiin seuraavien parametrien osalta: spesifisyys, selektiivisyys, toteamis- ja määritysraja, toistettavuus, uusittavuus, oikeellisuus, lineaarisuus ja mittausalue, stabiilisuus ja mittausepävarmuus. MCPD- ja glysidyyliesterien määrittämiseksi kehitetty analyysimenetelmä saatiin onnistuneesti validoitua öljyille ja jauhemaisille äidinmaidonkorvikkeille. Kehitetty menetelmä osoittautui spesifiseksi ja selektiiviseksi. Määritysrajan havaittiin olevan öljymatriisin 3-MCPD-, 2-MCPD ja glysidyyliestereille 6,3 µg/kg, 1,3 µg/kg ja 0,8 µg/kg. Äidinmaidonkorvikematriisille määritysrajat 3-MCPD-, 2-MCPD- ja glysidyyliestereille olivat 5,4 µg/kg, 3,0 µg/kg ja 1,6 µg/kg. Öljy- ja äidinmaidonkorvikematriisin MCPD- ja glysidyyliesterien saannot olivat keskimäärin 83-105 %. Kalibrointisuorien selitysasteet olivat yli 0,99, ja ne olivat lineaarisia koko mittausalueella 2-1000 µg/kg. Toistettavuuden ja uusittavuuden suhteellinen keskihajonta oli molemmilla matriiseilla alle 20 %. Laajennettu mittausepävarmuus oli öljy- ja äidinmaidonkorvikematriisin MCPD- ja glysidyyliestereille alle 50 %. Kaikkien parametrien osalta Tullilaboratorion asettamat vaatimukset ja asetuksen (EU) 1881/ 2006 suorituskykyvaatimukset täyttyivät. Kahdelle matriisille validoitu menetelmä voidaan seuraavaksi akkreditoida. Tullilaboratorio voi hyödyntää jatkossa kehitettyä menetelmää öljyjen ja jauhemaisten äidinmaidonkorvikkeiden MCPD- ja glysidyyliesteripitoisuuksien valvonnassa. Jatkossa menetelmä voitaisiin validoida myös uusille matriiseille, kuten nestemäisille äidinmaidonkorvikkeille. fi
dct.abstract 3-Chloro-1,2-propanediol (3-MCPD), 2-chloro-1,3-propanediol (2-MCPD) and 2,3-epoxy-1-propanol (glycidol) and their fatty acid esters are contaminants formed during processing fat containing foodstuffs at high temperatures. Mainly MCPD and glycidyl esters have been found to be formed in the deodorization process of oils, and in vegetable oils, such as palm oil, they have been measured at high concentrations. In accordance with the restrictions imposed by the European Commission, the levels of glycidyl esters must be especially monitored, as they have been identified as potentially carcinogenic compounds. The aim of the study was to introduce and validate a gas chromatographic analysis method for glycidyl esters and MCPD esters for the Customs Laboratory. The method was validated for two matrices: first for oils and then for powdered infant formulas. In addition, the success of the validation was examined by analyzing various oil samples previously received by the Customs Laboratory. The Customs Laboratory is also involved in the activities of the European Union Reference Laboratory, for which it was intended to participate in the reference measurement organized by the EU Reference Laboratory. The method for the determination of 3-MCPD, 2-MCPD and glycidyl esters in oils and infant formulas was carried out according to the guidelines of the European Union Reference Laboratory for Contaminants (EURL-PC). Determination of MCPD and glycidyl ester concentrations in oils and infant formulas included the following steps: fat extraction by liquid-liquid extraction (for infant formulas), addition of standards, solid-phase extraction, conversion of glycidyl esters to 3-MBPD esters, transesterification, neutralization, salting out, derivatization and analysis with gas chromatography-mass spectrometry system. Concentrations were determined using internal standard method. The method was validated for the following parameters: specificity, selectivity, limit of detection and quantitation, reproducibility, repeatability, trueness, linearity and working range, stability and measurement uncertainty. The analytical method developed for the determination of MCPD and glycidyl esters was successfully validated for oils and powdered infant formulas. The developed method proved to be specific and selective. The limit of determination was found to be 6.3 µg/kg, 1.3 µg/kg and 0.8 µg/kg for the oil matrix 3-MCPD, 2-MCPD and glycidyl esters. The limits of determination for the infant formula were 5.4 µg/kg, 3.0 µg/kg and 1.6 µg/kg for 3-MCPD, 2-MCPD and glycidyl esters. Recoveries for MCPD and glycidyl esters in the oil and powdered infant formulas were 83-105%. R2 for calibration lines were greater than 0.99, and the lines were linear over the entire measurement range of 2-1000 µg/kg. The relative standard deviation of repeatability and reproducibility was less than 20% for both matrices. The expanded measurement uncertainty for the MCPD and glycidyl esters of the oil and powdered infant formula was less than 50%. For all parameters, the requirements set by the Customs Laboratory and the performance requirements of Regulation (EU) 1881/2006 were met. A method validated for two matrices can then be accredited. The customs laboratory may use the developed method in the future to control 3-MCPD, 2-MCPD and glycidyl esters levels of oils and powdered infant formulas. In the future, the method could also be validated for new matrices, such as liquid infant formulas. en
dct.subject 3-MCPD-rasvahappoesterit
dct.subject 2-MCPD-rasvahappoesterit
dct.subject glysidyyliesterit
dct.subject analyysimenetelmä
dct.subject validointi
dct.subject 3-MCPD esters
dct.subject 2-MCPD esters
dct.subject glycidyl esters
dct.subject analytical method
dct.subject validation
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Ranta, Carola
ethesis.supervisor Lipasti, Jouni
ethesis.supervisor Ollilainen, Velimatti
ethesis.supervisor Lampi, Anna-Maija
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:7780f713-1779-4b97-b586-3d5623133fe6
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-10-14 12:56:26:400
ethesis.principalprofessor Piironen, Vieno
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202011114389
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline ei opintosuuntaa fi
ethesis.facultystudyline no specialization en
ethesis.facultystudyline ingen studieinriktning sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_NULL und
ethesis.mastersdegreeprogram Elintarviketieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Food Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_004 und

Files in this item

Files Size Format View
Haajanen_Hanna_Pro_gradu_2020.pdf 770.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record