Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Food packaging atlas of a supermarket to identify replaceable and replace worthy plastic

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-11-11T07:06:43Z
dc.date.available 2020-11-11T07:06:43Z
dc.date.issued 2020-11-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/31906
dc.title Food packaging atlas of a supermarket to identify replaceable and replace worthy plastic en
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Lahtinen, Taina
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Lisääntyvä luonnon ja merten roskaamisongelma sekä ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttavat entistä enemmän myös elintarvikepakkaamiseen. Elintarvikepakkausten kehittäminen sekä niiden muuttaminen ovat kuitenkin hyvin monitahoisia asioita, jotka vaativat tarkkaa analysointia sekä laskelmia. Tärkein lähtökohta on aina ruokaturvallisuus ja sen turvaaminen. Viimeaikainen tutkimus on keskittynyt etsimään uusia ratkaisuja esimerkiksi muovin korvaamiseen pakkausmateriaalina. Toistaiseksi on kuitenkin ollut varsin vähän tietoa siitä, mitä ja missä määrin eri pakkausmateriaaleja käytetään elintarvikepakkaamisessa eri tuoteryhmittäin. Tämä Pro Gradu -tutkielma tarkastelee Suomessa myytäviä yksittäisiä elintarvikepakkauksia sekä niissä käytettyjä pakkausmateriaaleja tuoteryhmittäin. Tutkielman tavoitteena oli yksilöidä ne tuoteryhmät, joissa pakkausmateriaali, erityisesti kertakäyttömuovi, olisi mahdollista korvata kestävämmillä vaihtoehdoilla. Määrittelyssä käytettiin ennalta määriteltyjä kriteerejä, joita olivat (i) riittävä volyymi, joko pakkausmateriaalin määrällä (paino grammoina) tai myyntiosuudella määriteltynä, (ii) polymeerin soveltuvuus kierrätykseen sekä (iii) kertakäyttömuovidirektiivin mahdollinen vaikutus tuoteryhmän tuotteisiin. EU:n kertakäyttömuovidirektiivi (direktiivi (EU) 2019/904) asettaa useita rajoituksia kertakäyttömuovin käyttöön myös elintarvikepakkaamisessa. Näin ollen erityisesti kaikkein haitallisimmat pakkausmateriaalit tulisi korvata kestävimmillä pakkausmateriaaleilla. Elintarvikepakkausten mahdolliset ympäristövaikutukset, erityisesti roskaaminen ja sen estäminen, tulee huomioida tulevaisuudessa entistä tarkemmin. Tämä Pro Gradu -tutkielma keskittyykin etsimään vaihtoehtoja, joilla roskaamisongelmaa voitaisiin pienentää pakkausmateriaalin näkökulmasta tarkasteltuna. fi
dct.abstract Both the ever-increasing littering problem and climate change mitigation have driven towards to develop more sustainable packaging solutions for food. Thus, a sustainability of a food package is a complex issue and needs careful analysis in order to ensure the paramount, the food safety. The recent research has concentrated to find novel solutions to replace for instance plastics as a packaging material. So far there has been very little data about the used food packaging materials and their volumes, especially in product groups, not only as single items. This thesis analysed the single food items sold in the Finnish supermarkets, by categorising the data into product groups and analysing the obtained product data further. The analysis focused to identify product groups for possible packaging material substitution, especially single-use plastics (SUP). Pre-determined criteria were used to identify the most interesting product groups for further research. The criteria included (i) sufficient volumes, either in packaging material weight in grams or in sales share, (ii) the suitability of the polymer type for recycling, and (iii) the possible impact of the SUP directive. The EU’s SUP directive (Directive (EU) 2019/904) sets several restrictions for the SUP use also in the food packaging industry. Therefore, there is a need to substitute some of the most harmful packaging materials. In most cases the main driver for substitution is the environmental impacts, especially littering and its prevention. This thesis concentrates to find possibilities to diminish the littering problem from the packaging material perspective. en
dct.subject Food packaging
dct.subject single-use plastics
dct.subject substitution
dct.subject littering
dct.subject SUP directive
dct.subject sustainable food package
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Lintunen, Jussi
ethesis.supervisor Korhonen, Jaana E.
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:ec259af5-2f3c-402d-91d9-aec0a300685c
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-09-30 13:02:38:283
ethesis.principalprofessor Parvinen, Petri
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202011114391
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Elintarvikepakkausmateriaalien kartoitus : kertakäyttömuovin käyttö pakkausmateriaalina ja sen mahdollinen korvaaminen fi
ethesis.facultystudyline Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka fi
ethesis.facultystudyline Forest bioeconomy business and policy en
ethesis.facultystudyline Skoglig bioekonomi, affärsverksamhet och politik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_112
ethesis.mastersdegreeprogram Metsätieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Forest Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i skogsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_003

Files in this item

Files Size Format View
Lahtinen_Taina_ProGradu_2020.pdf 3.019Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record