Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kaukokartoitusaineiston käyttö taajamametsien suunnittelussa, hoidossa ja seurannassa : systemaattinen kirjallisuuskartoitus

Show full item record

Title: Kaukokartoitusaineiston käyttö taajamametsien suunnittelussa, hoidossa ja seurannassa : systemaattinen kirjallisuuskartoitus
Author(s): Henttonen, Tommo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master's Programme in Forest Sciences
Specialisation: Forest Ecology and Management
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Taajamametsät ovat osa urbaania ympäristöä ja luovat edellytyksiä kestävään kaupunkikuvaan.Taajamametsät poikkeavat ominaisuuksiltaan sekä tavoitteiltaan talousmetsistä. Taajamametsien tarjoamat ekosysteemipalvelut ovat etusijalla verrattuna puuntuotannollisiin näkökulmiin. Taajamametsien pienipiirteisyys ja moninaiset tavoitteet tekevät niiden suunnittelusta ja hoidosta haastavaa. Kaupungistuminen on edelleen jatkuva ilmiö, minkä seurauksena taajamametsät tulevat entistä tärkeämpään rooliin. Ihmisen toiminta heikentää sekä luo epäsuotuisia elin- ja kasvuolosuhteita taajamametsille. Yhdessä luonnonhäiriöiden kanssa ihmistoiminta ja kaupungistuminen altistaa taajamametsät sirpaloitumiselle ja metsäkadolle. Tämä taas vähentää niiden tuottamien ekosysteemipalvelujen arvoa sekä elinvoimaisuutta kaupungeissa. Kasvava ymmärrys taajamametsien ekosysteemipalveluiden arvosta ja tärkeydestä vaatii taajamametsien kestävää hoitoa. Tämä vaatii ajanmukaista ja tarkkaa tietoa, johon kaukokartoitus tarjoaa useita välineitä ja menetelmiä. Siitä onkin tullut taajamametsien tehokkaan hallinnan tueksi tärkein työkalu, jolla havainnoidaan sekä kartoitetaan kaupunkien viheralueita. Tämä opinnäytetyö kartoittaa ja luokittelee olemassa olevan tutkimuksen kaukokartoituksen käytöstä taajamametsien suunnittelussa, hoidossa ja seurannassa. Tämän työn on tarkoitus luoda systemaattinen kartoitus, josta voi identifioida mahdollisuuksia systemaattisille katsauksille sekä mahdollisesti tarvetta tulevalle tutkimukselle. Työ seuraa systemaattisille kartoituksille luotua metodologiaa ja kriteerejä. Tässä työssä luotuun systemaattiseen kartoitukseen tuli artikkelien seulonnan jälkeen yhteensä 536 artikkelia. Systemaattinen kirjallisuuskartoitus toteutetaan tavallisesti usean hengen tiiminä, millä lisätään menetelmän luotettavuutta. Opinnäytetyönä tämä on tehty yhden henkilön toteuttamana, mikä vähentää tuloksien luotettavuutta.
Urban forests are part of the urban environment and create the conditions for a sustainable cityscape. Urban forests differ in their characteristics and objectives from commercial forests. The ecosystem services provided by urban forests take precedence over wood production aspects. Diverse objectives of urban forests make their design and management challenging. Urbanization is still a constant phenomenon, making the urban forests playing an increasingly important role. Human activities weaken and create unfavorable living and growing conditions for urban forests. Together with natural disasters, human activities and urbanization expose urban forests to fragmentation and deforestation. This in turn reduces the value of the ecosystem services they provide as well as the vitality of cities. A growing understanding of the value and importance of urban forest ecosystem services requires sustainable management of urban forests. This requires up-to-date and accurate information, for which remote sensing provides several tools and methods. It has become the most important tool for identifying and mapping urban green spaces in effective urban forest management. This thesis maps and classifies existing research on the use of remote sensing in the planning, management and monitoring of urban forests. The purpose of this work is to create a systematic mapping from which opportunities for systematic reviews and possibly the need for future research can be identified. The work follows the methodology and criteria created for systematic evidence syntheses. A total of 536 articles were included in the systematic mapping created in this work after screening the articles. Systematic literature review is usually carried out as a multi-person team, which increases the reliability of the method. As a thesis, this has been done by one person, which reduces the reliability of the results
Keyword(s): Systemaattinen kartoitus Taajamametsä Kaukokartoitus


Files in this item

Files Size Format View
Henttonen_Tommo_tutkielma_2020.pdf 2.672Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record