Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Diskursiva konstruktioner av stress, stresshantering och agentskap i äldrevården

Show full item record

Title: Diskursiva konstruktioner av stress, stresshantering och agentskap i äldrevården
Author(s): Sjögren, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research (2010-2017)
Degree program: Master's Programme in Social Sciences (in Swedish)
Specialisation: Social Psychology
Language: Swedish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Vårdarbetet har utgjort ett centralt forskningsområde inom stressforskningen. Få studier på området har ändå utförts ur ett diskursivt perspektiv. Syftet med den här undersökningen var att undersöka hur vårdpersonal inom den institutionella äldreomsorgen diskursivt konstruerar stress och stresshantering samt att granska ett hurdant agentskap vårdarna tillåts genom dessa konstruktioner. Materialet bestod av 20 semistrukturerade intervjuer som utförts med vårdare inom en offentlig äldreboendeorganisation i Nyland. Intervjuerna analyserades med hjälp av den foucauldianska diskursanalysen. Ur materialet växer det fram två dominerande diskurser: en normaliserande stressdiskurs och individualiserande stresshanteringsdiskurs. Genom dessa diskurser subjektspositioneras vårdarna till subjektspositionen av en professionell och handlingskraftig vårdare: en vårdare som förväntas se stress i vårdarbetet som normalt och hantera eventuell stress på egen hand. Vårdarna identifierar samt disidentifierar sig med den erbjudna subjektspositionen men saknar makt i att motsätta sig de diskursiva konstruktionerna helt. De dominerande diskurserna är så pass starka att de låser in vårdarna i den erbjudna subjektspositionen trots motstånd. Implikationerna för vårdarnas agentskap är att agentskapet begränsas till en individuell nivå. Vårdarna kan välja mellan att acceptera att stress är en del av arbetet och hantera eventuell stress på egenhand eller att lämna arbetet/branschen, men har inte möjlighet att ändra på arbetets uppläggning eller kräva mer stöd från organisationen. Studien lyfter ändå fram hur saker och ting kunde vara annorlunda. Vårdarbetet kunde vara upplagt på ett sätt som motarbetar/minskar stress och organisationer kunde ta till effektivare alternativ för att motarbeta/minska arbetstagares stress.
Keyword(s): Stress stresshantering äldreomsorg vårdpersonal diskursanalys diskurs subjektsposition agentskap


Files in this item

Files Size Format View
Sjogren_Hanna_Pro_gradu_2020.pdf 594.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record