Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Itseorganisoitumista mahdollistavat ja rajoittavat tekijät organisaatioissa : laadullinen tutkimus teknologiaosasto yle.devistä

Show full item record

Title: Itseorganisoitumista mahdollistavat ja rajoittavat tekijät organisaatioissa : laadullinen tutkimus teknologiaosasto yle.devistä
Author(s): Sundholm, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Social Sciences (in Swedish)
Specialisation: Social Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Muuttuva ympäristö vaatii organisaatioilta kykyä tarttua nopeasti ja joustavasti toimeen, minkä myötä yhä useampiorganisaatio on alkanut harjoittaa ketteriä menetelmiä ja itseorganisoitua. Tässä tutkimuksessa selvitettiin Yleisradio Oy:ssa toimivan teknologiaosasto yle.devin itseorganisoitumista mahdollistavia ja rajoittavia tekijöitä siten, miten yle.deviläiset sen itse kokevat. Tutkimusaiheen valintaan vaikutti Yleisradio Oy:n visio ja strategia kehittää ketterää työkulttuuria ja yle.devin tarve kehittää itseorganisoitumistaan yhä sujuvammaksi. Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tarkoituksena oli saada yksityiskohtaista tietoa itseorganisoitumisen ilmiöstä. Tutkimusaineisto koostuu kymmenen yle.deviläisen puolistrukturoidusta haastattelusta, jotka analysoitiin temaattisen analyysin avulla. Tutkimus omaa realistisen näkökulman, joka tarkoittaa tutkimuksen kannalta sitä, että tiedon ja tiedonantajan välinen suhde tulkitaan hyvin suoraviivaisena. Toisin sanoen haastateltavien kokemukset itseorganisoitumisesta heijastavat itseorganisoitumisen todellista muotoa yle.devissä. Tuloksissa esiintyi seitsemän itseorganisoitumista mahdollistavaa tekijää, neljä rajoittavaa tekijää sekä yksi hidastava tekijä. Yle.devin itseorganisoitumista mahdollistavat avoin ja luottava yhteisöllisyys, autonomiset ja itseohjautuvat yksilöt, toiminnan kehittäjät, toiminnon vetäjä, oikeaan suuntaan organisoituminen, verkostoituminen sekä toimintaympäristö. Itseorganisoitumista rajoittavat huonosti toteutettu onboarding –prosessi (perehdytys), osaston kasvu, passiivisuus ja hiljaisten yle.deviläisten määrä. Hidastavana tekijänä on yle.devin toiminnan periaate: vapaaehtoisuus. Vapaaehtoisuus koetaan kuitenkin tärkeäksi ominaisuudeksi, eikä se sen takia ole rajoittava tekijä. Tulosten perusteella laaditut kehitysehdotukset yle.deville ja muille organisaatioille kannustavat kehittämään tiimiytymistä ja verkostoitumista tehostavia toimenpiteitä esimerkiksi tiimipäivien muodossa; luomaan onboardingprosessin, joka auttaa uusia sopeutumaan ja sitoutumaan verkostoon; tiedostamaan vapaaehtoisuuden tuomat haasteet; ja selvittää, kuinka merkityksellisenä tiimiläiset kokevat oman osastonsa. Itseorganisoitumista tapahtuu jo organisaatioissa ja kyseistä ilmiötä tapahtuu enemmän käytännön tasolla kuin tutkimuksen tasolla. Tämä tutkimus on paitsi avustanut yle.deviä ja yleä tavoitteessaan kehittyä yhä ketterämmäksi työpaikaksi, se on myös lisännyt empiiristä tietoa itseorganisoitumisesta organisaatioissa, jonka tutkimus on jälkijunassa. Sen lisäksi tämä tutkimus on valaissut itseorganisoitumista sellaisessa toiminnossa, johon yksilöt vapaaehtoisesti saavat osallistua tai olla osallistumatta. Lisää tutkimusta tarvitaan kuitenkin itseorganisoitumisesta vapaaehtoistoiminnassa.
Organisationerna idag måste reagera snabbt och flexibelt på omgivningens förändring och har därför börjat använda sig av agila metoder och självorganisering. Syftet med denna avhandling var att undersöka vilka faktorer som möjliggör och begränsar självorganisering på Yleisradio Oy:s teknologiavdelning yle.dev. Valet av forskningsämne motiverades av Yleisradio Oy:s vision och strategi att utveckla det agila arbetskulturet och hjälpa yle.dev att utvecklas sin självorganiserade arbetskultur. Meningen med denna kvalitativa fallstudie var att få detaljerad information om självorganisering som fenomen. Forskningsmaterialet består av tio halvstrukturerade intervjuer av arbetare från yle.dev som sedan analyserades med hjälp av tematisk analys. Realism som forskningsfilosofisk infallsvinkel intar en väldigt lineär relation mellan information och informanten, alltså speglar intervjuade individernas erfarenheter och åsikter sanningen i denna undersökning. I resultaten framkom sju möjliggörande faktorer, fyra begränsande faktorer och en fördröjande faktor till yle.devs självorganisering. Självorganisering hos yle.dev möjliggörs av en öppen och pålitlig gemenskap, autonoma och självstyrda individer, de som utvecklar funktionen, funktionens ”ledarens” (fin. vetäjä) fasiliterande roll, organisering mot rätt håll, networking (fin. verkostoituminen) och arbetsomgivningen. Självorganisering begränsas av dåligt utförda onboardingsprocesser, avdelningens tillväxt, passivitet och mängden av tysta yle.dev medlemmar. Den fördröjande faktorn var yle.devs verksamhetsprincip: frivillighet. Frivillighet anses ändå vara viktigt och nämns därför inte som en begränsande faktor till självorganisering. Baserat på resultaten presenterades en proposition för utveckling av självorganisering för yle.dev och för organisationer överlag. Propositionen uppmuntrar yle.dev att vidare utveckla sin gruppdynamik och networking till exempel via teamdagar, att skapa en onboardingsprocess som engagerar nya medlemmar, att notera svagheterna av en frivillig verksamhet och reda ut hur meningsfullt medarbetarna på yle.dev anser jobbet vara. Organisationer tas redan över av självorganiserade funktioner. Självorganisering händer allt mer på praktisk nivå men ändå finns det inte mycket empirisk forskning kring ämnet. Förutom att denna undersökning har hjälpt yle.dev och yle att utvecklas till en mer agil arbetsplats, har denna forskning ökat empirisk kännedom om självorganisering i organisationer. Dessutom har denna forskning kontribuerat genom att ge information om självorganisering i en avdelning där verksamheten är frivillig.
Keyword(s): itseohjautuminen itseorganisoituminen ketteryys kompleksisuus muuttuva ympäristö organisoituminen tapaustutkimus yle


Files in this item

Files Size Format View
Sundholm_Emilia_progradu_2020.pdf 478.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record