Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Varhaiskasvatuksen johtajien käsityksiä johtajuudesta ja osaamisesta tulevaisuudessa

Show full item record

Title: Varhaiskasvatuksen johtajien käsityksiä johtajuudesta ja osaamisesta tulevaisuudessa
Author(s): Kantola, Annika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tavoitteet. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksessa toimivilla johtajilla on varhaiskasvatuksen johtajuudesta tulevaisuudessa. Lisäksi tutkielmas-sa haluttiin selvittää johtajien käsityksiä siitä, millaista osaamista johtamisen ymmärretään vaativan tulevaisuudessa. Johtajuuteen varhaiskasvatuksessa on kohdistunut viime vuosi-kymmeninä kasvavaa tutkimuksellista kiinnostusta ja aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet johtajuuden olevan merkityksellistä erityisesti varhaiskasvatuksen laadun näkökulmasta. Aihe onkin ajankohtainen, sillä lisäksi varhaiskasvatukseen ja sen johtajuuteen on kohdistunut viimeisimpinä vuosina kansallisesti suuria yhteiskunnallisia muutoksia ja uudistuksia. Menetelmät. Tutkielman aineisto on saatu käyttöön Helsingin yliopiston Koulutuksen arvioin-tikeskuksesta. Aineisto koostuu sekä yksilöhaastatteluista (n=5), jotka on kerätty osana Edu-Leaders ¬–hanketta että kyselyaineistosta, joka oli suunnattu kasvatus- ja opetusalan täyden-nyskoulutusopintoihin osallistuneille ja sisältää alkukartoituskyselystä avoimen kysymyksen. Aineiston analyysi toteutettiin hyödyntämällä sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkielman aineiston pohjalta todetaan, että varhaiskasvatuksen johtajuuteen tulevaisuudessa vaikuttavat kolmenlaiset avaintekijät: 1) talous, resurssit ja joh-tamiskokonaisuudet 2) yhteiskunnalliset muutokset ja tarpeet 3) johtajuuden onnistumisen edellytykset ja vaatimukset. Lisäksi näyttää siltä, että johtajuuden osaaminen muodostuu moninaisista, lisääntyvistä vaatimuksista tulevaisuudessa. Johtajuuteen liittyvän osaamisen käsitettiin tämän tutkimuksen aineiston valossa olevan entistä moniulotteisempaa sekä vaati-van aiempaa monipuolisempaa osaamista. Osaamisen vaatimuksissa korostuvat johtajien käsitysten mukaan vaatimukset lisääntyvään laaja-alaiseen osaamiseen ja monipuolisem-paan substanssiosaamiseen sekä työelämä- ja johtamisosaamiseen. Keskeisiksi nousivat li-säksi erityisesti kommunikaatio- ja yhteistyötaidot sekä eettiseen ja emotionaaliseen osaami-seen liittyvät taidot.
Objectives. The intention of this thesis was to research perceptions of managers in the field of early childhood education (ECE) on leadership of ECE in the future. Additional aims were to examine leaders’ understandings on skills that leadership will require in the future. Interest towards research of leadership has increased during the past decades, and results have indi-cated that leadership is significant especially in the context of quality of provision and service. The topic is momentous as the field of ECE as well as leadership in the domain have recently faced plentiful changes on a national level. Methods. The research material was provided to the University of Helsinki by the Centre of Educational Assessment. The material consisted of individual interviews (n=5) that were un-dertaken as part of the EduLearders scheme, as well as a questionnaire that was addressed to participants of a professional development programme in the field of education. The ques-tionnaire contained an open question from an initial participatory survey for the participants of the programme. Content analysis was used to analyse the material. Results. The research material indicates that there are three key factors affecting leadership in the field of ECE in the future: 1) economy, resources and leadership entities, 2) societal changes and needs, and 3) requirements, especially for successful leadership. Another find-ing was that proficiency as a leader in the field of ECE is perceived to form of diverse de-mands that are continually progressing and require more heterogenous knowledge and skills than before. The research findings highlight that the increasing demands are related to trans-versal competences, substance knowledge, working life competence, and leadership compe-tence. Also, communication and co-operation skills and skills related to ethical and emotional aptitude were central in the research material.
Keyword(s): Varhaiskasvatuksen johtajuus tulevaisuus johtajuusosaaminen


Files in this item

Files Size Format View
Kantola_Annika_Tutkielma_2020.pdf 1.079Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record