Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Sustainable development within primary teacher education in Finland : an analysis of university level teacher education

Show full item record

Title: Sustainable development within primary teacher education in Finland : an analysis of university level teacher education
Author(s): Cockerell, Emelie
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: Class Teacher (in Swedish)
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
All learners should obtain knowledge about and be able to foster sustainable development, according to Sustainable Development Goal (SDG) 4.7 (World Commission on Environment and Development, 1987). Consequently, teacher education should involve sustainable development so as to meet SDG 4.7. This study aims to identify the incorporation of sustainable development in Finland’s teacher education programmes in order to support the development needed to attain SDG 4.7. Agenda 2030 and the SDGs were created in 2015 to continue to work towards the goals which the Brundtland report (World Commission on Environment and Development, 1987) established; to guarantee that present and future generations can fulfil their needs without jeopardising planet Earth. Therefore, meeting the SDGs and Agenda 2030 are considered of the utmost importance. As such, the incorporation of sustainable development in teacher education worldwide, is considered significant (Stevenson et al., 2015). However, previous research concerning Finland has indicated that sustainable development in teacher education is advised but seldom practiced (Hofman, 2012). As such it is conceivable that large improvements have not yet been made. This study qualitatively examined the eight universities in Finland, which offer teacher education, using content analysis and document analysis. To determine whether each university’s strategy, teacher education programme and courses during 2019-2020, concerning sustainable development, were aligned with one another, Biggs’ theory of constructive alignment was used. The research material consisted of eight universities’ strategies, ten teacher education programme descriptions and 860 course descriptions. The results revealed the majority of teacher education institutions offer merely a handful of courses, which target sustainable development. The findings varied between universities but typically there were only a limited number of compulsory courses and marginally more electives. However, students could pick electives in other subjects which focused on sustainable development. Therefore, the conclusion is that sustainable development is insufficiently integrated into primary teacher education to be able to enable Finland to adequately respond to Agenda 2030 and SDG 4.7.
Alla elever bör erhålla kunskap om och kunna uppmuntra hållbar utveckling, enligt hållbarhetsmål 4.7 (World Commission on Environment and Development, 1987). Detta innebär att lärarutbildningarna bör inkludera hållbarhet för att nå hållbarhetsmålet 4.7. Målet med denna studie är att identifiera implementeringen av hållbarbar utveckling i Finlands lärarutbildning för att stöda utvecklingen som behövs för att nå hållbarhetsmål 4.7. Agenda 2030 och hållbarhetsmålen skapades år 2015 för att fortsätta jobba för att nå målen som Brundtlandsrapporten (World Commission on Environment and Development, 1987) etablerade; att garantera nutida och kommande generationers möjlighet att uppfylla sina behov utan att äventyra planeten Därav är det avsevärt att uppnå hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Globalt anses implementering av hållbar utveckling inom klasslärarstudier centralt (Stevenson, Ferreira, Evans, & Davis, 2015). Dock antyder tidigare forskning att hållbar utveckling ofta förespråkas men sällan förverkligas (Hofman, 2012). Denna studie examinerade kvalitativt de åtta universiteten i Finland som erbjuder klasslärarstudier, med hjälp av innehållsanalys och dokumentanalys. För att avgöra ifall universitetens strategier, klasslärarprogram och kurser från 2019-2020 gällande hållbar utveckling, låg i linje med varandra, användes Biggs teori om konstruktiv länkning. Forskningsmaterial omfattade åtta universitet, tio klasslärarprogrambeskrivningar och 860 kurser. Undersökningen visade att de flesta klasslärarutbildningarna har få kurser som tangerar hållbar utveckling. Resultaten varierade från universitet till universitet men alltsomoftast fanns väldigt få obligatoriska kurser och endast några fler valbara kurser. Dock kunde studenter välja valbara kurser från andra utbildningslinjer med fokus på hållbar utveckling. Slutsatsen är att hållbar utveckling inte implementeras tillräckligt i klasslärarlinjerna för att kunna nå Agenda 2030 och hållbarhetsmålet 4.7 om ingen förändring sker.
Keyword(s): Sustainability sustainable development teacher education Finnish teacher education


Files in this item

Files Size Format View
Cockerell_Emelie_2020.pdf 1.578Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record