Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Guiding consumers towards environmentally sustainable choices as part of corporate responsibility : drivers and barriers in three Finnish companies

Show full item record

Title: Guiding consumers towards environmentally sustainable choices as part of corporate responsibility : drivers and barriers in three Finnish companies
Author(s): Virtanen, Tia-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Maailman ylikulutuspäivällä tarkoitetaan laskennallista ajankohtaa, jolloin ihmiskunnan ekologinen jalanjälki ylittää maapallon vuotuisen biokapasiteetin. Joka vuosi kyseinen ajankohta siirtyy aikaisemmaksi, mikä osoittaa nykyisen kulutuskäyttäytymisen olevan kestämätöntä. Kotitalouksien kulutus on yksi suurimmista ihmisten kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä, minkä vuoksi yrityksillä on tärkeä rooli kulutuskäyttäytymisen kehittämisessä kestävämmäksi, sillä he ovat vastuussa palveluiden ja tuotteiden tarjoamisesta. Tässä tutkielmassa tarkastellaan keinoja, joita kolme suomalaista yritystä käyttävät ohjatakseen kuluttajia ympäristöllisesti kestäviin valintoihin sekä ajureita ja esteitä kuluttajien ohjaamiseen liittyen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä ohjauskeinoja yritykset käyttävät osana heidän yritysvastuutyötään ja mitkä tekijät rohkaisevat sekä estävät yrityksiä ohjaamaan kuluttajia kestävämpiin valintoihin. Tutkimus toteutettiin laadullisena monitapaustutkimuksena, jonka kohteena olivat Valio, S-ryhmän päivittäistavarakaupat ja Fazer. Tutkimuksen aineisto kerättiin yrityksien vastuullisuusraporttien ja teemahaastatteluiden avulla. Haastateltavat työskentelivät yrityksissä yritysvastuun, ympäristöasioiden ja viestinnän parissa. Aineiston analysointiin käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimustulokset osoittavat, että tutkimuksen kohdeyritykset käyttivät erilaisia kuluttajan ohjauskeinoja: informaatio-ohjaus, valintojen rajoittaminen, tuuppaus ja taloudelliset kannustimet. Ajankohtaiset kehityssuunnat vastuullisuuteen liittyen, mahdollinen kilpailuetu, yrityskuvan suojeleminen, edelläkävijyyden edut sekä strategia, jossa kestävyys on sisällytetty osaksi toimintaa, rohkaisivat yrityksiä ohjaamaan kuluttajia. Kun taas periaate kuluttajien valinnanvapaudesta, vastuu suurena toimijana sekä innovaatiokehitykseen ja edelläkävijyyteen liittyvät riskit synnyttävät jännitteitä kuluttajan ohjaamista kohtaan. Tulokset vahvistavat, että kuluttajien ohjaamiseen kohti kestäviä valintoja liittyy jännitteitä. Erityisesti periaate kuluttajien valinnanvapaudesta on tiukasti iskostunut liiketoiminnan ajattelutapaan. Jatkotutkimuksissa voitaisiin selvittää millaisin keinoin näitä jännitteitä ja taustalla vaikuttavia ristiriitoja voitaisiin tuoda vahvemmin esiin yhteiskunnalliseen keskusteluun, jotta löydettäisiin ratkaisuja miten yritykset voivat edistää kestävää kulutusta.
Earth’s overshoot day marks the date when humanity’s ecological footprint exceeds Earth’s biocapacity for the year. As the day fell on earlier every year it shows that our current consumption pattern is unsustainable. One of the main human sources of greenhouse gas emissions is related to household consumption and thus companies play an important role in developing consumption practices more sustainable for consumers as they are the main providers of products and services. This research examines the ways three Finnish companies guide consumers towards environmentally sustainable choices as well as drivers and barriers related to consumer guidance. The objective is to enlighten companies’ consumer guiding methods as part of corporate responsibility and understand which factors encourage and hinder companies to guide consumers. The research was conducted as a qualitative multiple-case study. The case companies were Valio, S Group’s grocery stores and Fazer. The research data was collected via companies’ sustainability reports and focused semi-structured interviews by interviewing the case companies’ employees working with corporate responsibility, environmental management and communication. The data was analyzed by data-driven content analysis. The findings show that the case companies use guiding methods to steer consumers to environmentally sustainable choices: information provision, choice editing, nudging and financial incentives. The current trends related to sustainability and responsibility as well as a potential competitive advantage, the protection of brand image, the benefits of a forerunner, and a corporate strategy in which sustainability is an integral part encourage companies to guide consumers. Whereas, the principle of consumers’ freedom of choice, the responsibility of a big operator as well as risks related to the development of innovations and being a forerunner cause tensions in consumer guidance. The results confirm that various tensions are related to guiding consumers towards sustainability. Especially, the concept of consumers’ freedom of choice is firmly embedded in the mindset of business. Therefore, future research could examine the ways to bring these tensions and underlying contradictions more strongly into the public discussion to find solutions to promote sustainable consumption for consumers among companies.
Keyword(s): consumer guidance consumer behavior corporate responsibility responsibility work sustainable consumption patterns


Files in this item

Files Size Format View
Virtanen_Tia-Maria_Pro gradu_2020.pdf 876.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record