Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ilmastokumppanit-hankkeen yritysten ilmastotoimiin sekä ilmastokumppanuuteen vaikuttavat tekijät

Show full item record

Title: Ilmastokumppanit-hankkeen yritysten ilmastotoimiin sekä ilmastokumppanuuteen vaikuttavat tekijät
Author(s): Blom, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Discipline: Environmental change and policy (YMP501)
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Kaupunkien ja kaupunkialueiden merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa tunnustetaan nykyään kasvavissa määrin. Kaupunkialueiden merkityksen nousu ilmastopolitiikassa on luonut uusia toiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia yksityisen ja julkisen sektorin välille. Ei-valtiollisilla toimijoilla on usein avainrooli tehtäessä ilmastopolitiikkaa paikallisesti kaupunkialueilla. Ilmastokumppanit-verkosto on Helsingin kaupungin hanke, joka toimii osana Hiilineutraaliin Helsinkiin tähtäävää toimintaa. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää yritysten motivoivia, ajavia sekä estäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten halukkuuteen toteuttaa ilmastotoimia sekä osallistua vapaaehtoispohjalta toimivaan Ilmastokumppanit-hankkeeseen. Tutkielma toteutettiin laadullisen sisällönanalyysin avulla ja tarkasteltavaksi kohderyhmäksi valittiin ainoastaan Ilmastokumppanit-hankkeen yrityksiä vertailtavuuden parantamiseksi. Hankkeen tukijäsenet kuten korkeakoulut ja järjestöt rajattiin aineiston ulkopuolelle. Tutkielman aineisto kerättiin puolistrukturoituina asiantuntijahaastatteluina, jotka nauhoitettiin, litteroitiin ja koodattiin. Aineiston sisällönanalyysi tehtiin teorialähtöisesti ja tutkielmassa käytettiin UK FTSE 100 -yritysten ilmastotoimien taustalla vaikuttavia syitä tarkastelevaa viitekehystä. Viitekehys luokittelee ilmastotoimien taustalla vaikuttavat syyt motivoiviin, ajaviin sekä estäviin tekijöihin, jotka jaetaan edelleen teemoihin. Haastateltavat nostivat motivoivina tekijöinä esiin voittoa tavoittelevan toiminnan, verkostoitumisen, yrityksen vastuut sekä kilpailukykyisenä pysymisen myös tulevaisuudessa. Ajavia tekijöitä kertyi vähemmän ja haastateltavat nostivat esiin aiheita liittyen ilmastoystävälliseen toimintaan oman aikansa ilmentymänä sekä verkostoitumisen tarpeen. Estäviin tekijöihin tunnistettiin lainsäädännöllisiä ongelmia sekä esimerkiksi öljyn halpa hinta. Viitekehyksestä puuttuu yritykseen vaikuttavat sisäiset tekijät ja näille olisi hyvä luoda oma teemansa motivoiviin tekijöihin otsikolla työntekijöiden painostus tai sisäiset paineet. Tutkielmassa nousi esiin monia tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten halukkuuteen toimia ilmastoasioiden saralla sekä osallistua eri verkostoihin. Tulokset saattavat olla kiinnostavia Ilmastokumppanit-hanketta vetäville tahoille. Lainsäädännöllisiä esteitä olisi hyvä tarkastella laajemmin toteutettavien ilmastotoimien helpottamiseksi.
The significance of preventing the climate change in cities and urban areas is nowadays increasingly recognized. The increasing relevance of urban areas in climate policy has created new opportunities for collaboration between the private and public sector. The non-state actors have often a key role when climate policy is implemented locally in urban areas. The Ilmastokumppanit project is founded by Helsinki city and it is a part of the activities that aims for a carbon neutral Helsinki. This thesis explores the motivations, drivers and barriers to implement climate actions and to participate in the voluntary Ilmastokumppanit project among companies. The thesis was carried out using qualitative content analysis and only companies from the Ilmastokumppanit project were used as the target group to improve the comparativity. The supportive members in the project were not accepted as a part of the target group. The data for the thesis were collected as semi-structured expert interviews which were recorded, transcribed and coded. Deductive content analysis and a framework examining the reasons behind the climate actions of the UK FTSE 100 companies was used to analyse the data. The framework categorizes the reasons behind the climate actions into motivations, drivers and barriers which is subdivided into themes. The interviewees highlighted for-profit activities, networking, corporate responsibilities and remaining competitive in the future as motivators. Drivers were less identified and the interviewees highlighted factors related to climate-friendly activities as a manifestation of their time and the need for networking. Factors related to legislative issues and the low oil price were identified as barriers. The framework lacks internal factors influencing the company and creating a new theme to the motivations titled employee pressure or internal pressures should be considered. Several factors were raised which influence the willingness of companies to act in the field of climate issues and to participate in networks. The results might be interesting to those leading the Ilmastokumppanit project. It would be useful to examine the legislative barriers more comprehensively to facilitate wider climate actions.
Keyword(s): ilmastonmuutos ilmastotoimet verkostot yritys kaupunki


Files in this item

Files Size Format View
Blom_Heidi_tutkielma_2020.pdf 2.292Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record