Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kissaa kutsutaan korkeilla ja nopeasti toistuvilla äänteillä kielitaustasta riippumatta

Show full item record

Title: Kissaa kutsutaan korkeilla ja nopeasti toistuvilla äänteillä kielitaustasta riippumatta
Author(s): Komonen-Kauramäki, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Discipline: Ecology and Evolutionary Biology
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Eläimet ja ihmiset viestivät ja kommunikoivat monilla eri tavoilla käyttäen esimerkiksi liikkeitä, eleitä ja ääntä. Ihmisen rinnalle on domestikaation myötä kesyyntynyt lajeja, jotka jakavat ihmisen kanssa saman elinympäristön ympärivuorokautisesti. Sukupolvia kestäneen erittäin tiiviin yhteiselon tiedetään vaikuttaneen kissojen käyttäytymiseen ja ääntelyyn, mutta se on mahdollisesti vaikuttanut myös ihmiseen. Ihmispuhe sisältää puheominaisuuksien lisäksi myös äänen akustisten rakenteiden tuomaa informaatiota. Tällaisia akustisia piirteitä ovat esimerkiksi lyhyet, nopeasti toistuvat äänteet, joita on arveltu olevan käytössä kaikkien kesylajien viestinnässä, todennäköisesti myös kaikilla nisäkkäillä ja linnuilla. Kaikki äänet eivät kuitenkaan toimi samalla tavalla kaikille lajeille. Näiden universaalien ominaisuuksien lisäksi voidaan siis olettaa, että ihmisten käyttämissä kutsuissa on lajityypillisiä piirteitä. Eri kesylajeja kutsutaan eri tavalla, mutta yhtenäisenä tavoitteena on herättää lajiyksilön huomio ja saada se lähestymään kutsujaa. Kissoja kutsutaan eri maissa eri tavoilla, mutta niissä on havaittavissa yhteisiä äänen piirteitä. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää, löytyykö eri kulttuuritaustaisten ihmisten tavoissa kutsua kissoja lyhyitä, nopeasti toistettuja äänteitä, sekä selvittää samankaltaisuudet puheääntä korkeampien äänteiden käytössä. Pyysin eri kieli- ja kulttuuritaustaisia ihmisiä antamaan kirjallisten taustatietojen jälkeen kutsunäytteen, jonka ohjeena oli, kuinka he kutsuisivat vierasta kissaa luokseen. Kutsunäytteiden sisältämät lyhyet, nopeasti toistuvat äänteet jaoteltiin ja niiden ominaisuudet mitattiin käyttämällä eri äänianalyysiohjelmia. Saadusta aineistosta tein tilastoanalyysit, joissa selvitin 1) poikkeaako toistuvuusjaksojen äänenkorkeus puhetta sisältävän kutsun korkeudesta 2) kissanomistajuuden ja kielitaustan yhteyttä kutsun toistuvuuteen 3) kissanomistajuuden ja kielitaustan vaikutusta äänenkorkeuteen ja 4) kutsun alkuperän (perimätiedon) ja kokemuksen (kissanomistajuuden) vaikutusta kutsuun. Tutkimukseen osallistui 56 aikuista, jotka olivat kotoisin 19 maasta ja edustivat 16 äidinkieltä. 86%:lla osallistujista kutsuääninäyte sisälsi lyhyitä, nopeasti toistuvia äänteitä. Näiden äänteiden pituus ja äänenkorkeus vaihtelivat. Kaikki nämä äänteet kuitenkin poikkesivat normaalista puheäänestä. Nopeimmin toistuivat erilaiset naksutusäänet. Näistä kutsuäänistä korkeimpia olivat s-äännettä sisältävät ”pss” ja ”kss” -äänteet sekä erilaiset pusuäänet. Vaikka kutsuäänteet vaihtelivat kielitaustan mukaan, oli äänen spektrin taajuuskeskipiste lyhyiden, nopeasti toistuvien äänteiden kohdalla merkitsevästi korkeampi kuin pelkkää puhetta sisältävien kutsujen. Tämä saattaisi olla juuri kissojen kutsuissa käytetty lajityypillinen ominaisuus. Ihmiset siis kutsuvat kissoja korkeita taajuuksia sisältävillä ja nopeasti toistuvilla äänteillä kielitaustasta riippumatta ihmisen halutessa herättää kissan huomio ja saada se lähestymään kutsujaa. Jatkotutkimukseksi ehdotan aineiston laajentamista useampiin kielitaustoihin. Lisäksi kutsun äänteitä kannattaisi verrata saaliseläinten ääniin. Kerättyjen kutsuäänten toimivuutta voisi testata myös kissoilla tai kissanpennuilla.
Animals and humans communicate in various ways, using for instance motion, gestures and sounds. Through domestication humans now share the same habitat with a number of species. A centuries-old common history with cats has affected both cats’ behavior and vocalization and possibly human behavior as well. Human speech contains acoustic information beyond the linguistic content. An example of the acoustic structures are fast-repeated, pulsed vocalizations, shown to activate for instance dogs. These structures are thought to be universal in communication with domestic species, possibly for all mammals and birds. Still, not all sounds work the same way for all species. Besides universal structures there are probably species-specific features in calls initiated by humans. We call all domestic animals differently and in a species-specific way, but the common goal is to engage the individual’s attention, and have it approach the caller. People call cats in various ways in different countries, but nevertheless the calls share some common acoustical features. Here, the goal of the study was to find out if people from various language and cultural backgrounds use short, fast-repeated sounds to call cats and to find out similarities in the usage of call sounds higher in frequency than speech. For this, I asked people from various language and cultural background to fill in a questionnaire and give audio samples of a call, instructing them to have an unknown cat approach them. The short, fast-repeated sounds from the calls were extracted and features analyzed using various computer programs. The data were statistically analyzed to find out 1) if the repeated sound frequency spectra differ from the spectra of calls including only speech, 2) the effect of cat ownership and language background to call repetition, 3) the effect of cat ownership and language background to call frequency, and 4) the effect of call origin (inheritance) and experience (cat ownership) to call properties. Altogether 56 adults participated in the study. The subjects were from 19 different countries and represented 16 different native languages. 86% of the calls included fast-repeated, short, pulsed segments. The duration and frequency of the calls differed depending on the repeated sound. The fastest repetition rate was with various clicking sounds. The highest frequency content was with calls including “s” sound, such as “pss” and “kss”, and various lip-smacking sounds. While there were differences in the repeated segments depending on the language background of the caller, the common pattern was that the spectral center of gravity in sound frequency was higher for the fast-repeated, short segments than for calls including only speech. In summary, human-to-cat calls have a high frequency content and include short, fast-repeated sound segments regardless of the language background of the caller, in order to get cat’s attention and have it approach the caller. For the follow-up study I suggest expanding the subject population to different language backgrounds. In addition, the call sounds should be compared to predator sounds. Further, the effectiveness of the call sounds could be tested with cats or kittens.
Keyword(s): kissa akustinen rakenne rytmi äänenkorkeus kommunikointi


Files in this item

Files Size Format View
Komonen-Kauramaki_Jaana_gradu_2020.pdf 3.215Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record