Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Fosforin pidättyminen järven alusvettä suodattavassa järjestelmässä

Show full item record

Title: Fosforin pidättyminen järven alusvettä suodattavassa järjestelmässä
Author(s): Myyryläinen, Jerry
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Discipline: Aquatic Sciences
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Alusvettä suodattava järjestelmä on uusi rehevöityneen järven kunnostamiseksi kehitetty menetelmä, jonka avulla on mahdollista poistaa ja saada talteen alusveden ravinteita kuten fosforia. Menetelmää tutkitaan pilottihankkeessa Lahden Kymijärvellä. Kyseessä on suljettu järjestelmä, jossa järven fosforipitoista alusvettä pumpataan rannalla sijaitsevaan suodatusjärjestelmään, jossa alusveden liukoinen fosfori ensin saostetaan. Mahdollisia saostusmenetelmiä on kaksi: veden ilmastaminen, jolloin alusveden liukoinen fosfori sitoutuu alusveden rautahydroksideihin veden hapettuessa, sekä kalsiumhydroksidin (Ca(OH)2) lisäys (tästä eteenpäin ”kemikaalikäsittely”), jolloin alusveden liukoinen fosfori saostuu hydroksiapatiittina. Tämän jälkeen alusvesi kulkeutuu ravinnesuodattimen läpi, joka pidättää muodostuneen saostuman. Ravinnesuodatin koostuu kahdesta rinnakkaisesta suodattimesta, mikä mahdollistaa kahden eri suodatinmateriaalin samanaikaisen vertailun. Lopulta vesi kulkeutuu kosteikon kautta takaisin järveen. Tällaista suljettua alusveden puhdistusjärjestelmää ei ole kunnostusmenetelmänä aiemmin tutkittu. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia Kymijärven alusvettä suodattavan järjestelmän toimintaa vertaamalla fosforinpidätystehoa 1) kahdella eri suodatinmateriaalilla sekä 2) kahdella eri saostusmenetelmällä. Vertailtavat suodatinmateriaalit olivat kalliomurske (Rudus) ja kalsiittinen sivukivirouhe (Nordkalk). Tutkielmassa selvitetään lisäksi suodattimiin pidättyvän fosforin sitoutumismuotojen suhteita (Ca-P ja Fe-P), pidättyneen fosforin jakautumista suodattimissa eri kerrosten välille sekä suodatinmateriaalien vaikutusta läpivirtaavan veden kalsiumin, raudan, mangaanin ja rikin pitoisuuksiin. Kymijärven alusvettä suodattavan järjestelmän testaamiseksi suoritettiin kesällä 2019 neljä alusveden koepumppausjaksoa. Tutkielman aineisto koostui järjestelmästä pumppausjaksojen aikana kerätyistä vesi- sekä suodatinmateriaalinäytteistä. Vesinäytteiden avulla tutkittiin suodatinmateriaalien tehoa pidättää fosforia ja muita alkuaineita. Suodatinmateriaalinäytteiden avulla tutkittiin fosforin sitoutumismuotojen suhteita sekä pidättyneen fosforin jakautumista suodattimissa eri kerrosten välille. Molemmat suodatinmateriaalit pidättivät fosforia tehokkaasti kummankin saostusmenetelmän aikana. Tehokkaimmillaan suodatinmateriaalit pidättivät yli 90 % liukoisesta fosforista ja yli 75 % kokonaisfosforista. Suodatinmateriaalien tai saostusmenetelmien välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa fosforinpidätystehossa. Muista alkuaineista suodatinmateriaalit pidättivät tehokkaasti rautaa kummankin saostusmenetelmän aikana sekä lisäksi mangaania kemikaalikäsittelyn aikana. Suodattimiin pidättynyt fosfori ei jakautunut tasaisesti eri kerrosten välille, vaan suurin osa fosforista kertyi molemmissa suodattimissa pohjanläheisimpään kerrokseen. Fosforin sitoutumismuodoissa oli oletettua vähemmän eroa saostusmenetelmien välillä. Veden ilmastuksen jälkeen kaikki suodattimiin pidättynyt fosfori oli sitoutunut rautaan. Kemikaalikäsittelynkin jälkeen alle puolet pidättyneestä fosforista oli sitoutuneena kalsiumiin. Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että järjestelmällä on mahdollista poistaa alusveden fosforia tehokkaasti käyttämällä kumpaa tahansa tutkituista saostusmenetelmistä tai suodatinmateriaaleista.
Hypolimnetic withdrawal and purification is a new method developed to restore eutrophic lakes, which enables the removal and capture of nutrients such as phosphorus from hypolimnetic water. The method is currently being studied in a pilot-scale project at Lake Kymijärvi, Lahti, Finland. The project employs a closed-circuit system, in which the hypolimnetic water is pumped into a filtering system onshore, where the dissolved phosphorus is first precipitated. There are two possible methods for precipitation: aeration of water, in which dissolved phosphorus is precipitated by iron hydroxides as the water aerates, and addition of calcium hydroxide (Ca(OH)2) (hereafter “chemical treatment”), in which dissolved phosphorus is precipitated as hydroxyapatite. The water then flows through a nutrient filter, which traps the precipitate. The nutrient filter consists of two parallel filters, which enables the simultaneous comparison of two different filter materials. Finally, the water is returned to the lake via a wetland. A closed hypolimnetic withdrawal and purification system like this has not been previously studied as a restoration method. The aim of this master's thesis is to study the operation of the hypolimnetic withdrawal and purification system of Lake Kymijärvi by comparing the phosphorus retention capacity with 1) two different filter materials and 2) two different precipitation methods. The compared filter materials were fine gravel (manufactured by Rudus) and calcitic waste rock (manufactured by Nordkalk). Additionally, the thesis investigates the ratio of phosphorus fractions (Ca-P and Fe-P) of the phosphorus trapped in the filters, the distribution of trapped phosphorus between different filter layers and the effect of the filter materials on the concentrations of calcium, iron, manganese and sulfur of the water flowing through the filters. The operation of the hypolimnetic withdrawal and purification system was tested during four hypolimnetic water test pumping periods in summer 2019. The material for this thesis consisted of water and filter material samples collected from the system during the test pumping periods. The water samples were used to determine the capacity of the filter materials to capture phosphorus and other elements. The filter material samples were used to study the ratio of different phosphorus fractions and the distribution of trapped phosphorus between different filter layers. Both filter materials captured phosphorus efficiently via both precipitation methods. At their highest efficiency, both materials captured over 90 % of dissolved phosphorus and over 75 % of total phosphorus. No statistically significant difference was found in the phosphorus retention capacity between the filter materials, nor the precipitation methods. Of other elements, both filter materials captured iron very efficiently during both precipitation methods, and manganese during the chemical treatment. The phosphorus trapped in the filters was not evenly distributed between different filter layers and most of the phosphorus was trapped in the bottom-most layer in both filters. The phosphorus fractions between the two precipitation methods differed less than expected. After water aeration, all the phosphorus trapped in the filters was bound to iron. Even after the chemical treatment, less than half of the trapped phosphorus was bound to calcium, with the remainder bound to iron. According to the results, it is possible to remove phosphorus efficiently from hypolimnetic water with the system, using whichever of the studied precipitation methods or the filter materials.


Files in this item

Files Size Format View
Myyrylainen_Jerry_Pro_gradu_2020.pdf 686.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record