Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pienvesivoiman tuotannon kannattavuus Suomessa

Show full item record

Title: Pienvesivoiman tuotannon kannattavuus Suomessa
Author(s): Kaarlamo, Topi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Degree program: Master's Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics
Specialisation: Agricultural economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tutkielmassa tarkastellaan pienvesivoiman tuotannon kannattavuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä Suomessa. Viime vuosisadan aikana lähes kaikki Suomen virtavedet on padottu teollisuuden ja energiantuotannon tarpeisiin. Vesivoimasta aiheutuu haittaa virtavesiekosysteemille ja erityisesti siitä kärsivät vaelluskalat, jotka eivät pääse nousemaan lisääntymisalueilleen. Vesivoiman tuotannon vaikutuksia kalakannoille voidaan pienentää esimeriksi kalateillä, mutta pienemmille voimaloille kalatien rakentaminen on suuri investointi. Tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa laskentamalli, jolla voidaan arvioida pienvesivoiman tuotannon kannattavuutta, erityisesti tapauksissa, joissa korjausinvestointi tai kalatien rakentaminen on ajankohtaista. Yhteiskunnan paine tehdä vesivoimaa ja vesiekologiaa yhteensovittavia ratkaisuja kasvaa koko ajan. Tämän vuoksi on tärkeää pystyä analysoimaan tapaukset, joissa kalateiden rakentaminen tai vesivoimalan korjaaminen ei yhteiskunnallisesti ole kannattavaa, vaan tulisi pyrkiä purkamaan pato ja ennallistamaan virtavesiekosysteemi. Kannattavuuden arviointimenetelmänä käytetään yksityistaloudellista kustannus-hyötyanalyysia ja nettonykyarvomenetelmää. Laskentamallia voidaan käyttää arvioimaan milloin pienvesivoimaloihin ei kannata investoida, mutta malli ei suoraan kerro milloin investointi olisi kannattavaa, sillä se huomioi kustannuksista vain suurimmat pääluokat, eikä ota huomioon ympäristöhaittaa. Tutkielmassa tehdään myös esimerkkilaskelmat kolmesta pienvesivoimalasta: Kantturakoskesta, Ritakoskesta ja Kangaskoskesta. Tavoitteena on selvittää tärkeimmät pienvesivoiman tuotannon kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja selventää käsitystä siitä, miltä pienvesivoiman tuotannon tulevaisuus näyttää. Tutkimuksen tulosten mukaan Kantturakosken kalatien rakentaminen ei ole kannattavaa omistajan näkökulmasta. Sen sijaan Hiitolanjoen Ritakosken ja Kangaskosken voimaloiden korjaamisen ja kalatien rakentamisen nettonykyarvot ovat positiivisia. Herkkyysanalyysi osoitti, että hankkeiden nettonykyarvot riippuvat erityisesti sähkön hinnasta ja voimalan käyttö- ja ylläpitokustannuksista.
The Master's thesis examines the profitability of small hydropower production and the factors affecting it in Finland. During the last century, almost all of Finland's watercourses have been dammed for the needs of industry and energy production. Hydropower is detrimental to the aquatic ecosystem and to migratory fish, which are unable to ascend to their breeding grounds. The impact of hydropower production on fish stocks can be reduced, for example, by fishways, but for the smallest power plants, building a fishway is a big investment. The purpose of the study is to build a calculation model that can be used to assess the profitability of a small hydropower plant renovation investment or the construction of a fishway. Society’s pressure to make solutions that reconcile hydropower and water ecology is growing all the time. It is therefore important to be able to analyze cases where the construction of fishway or the repair of a hydropower plant is not socially viable, but efforts should be made to dismantle the dam and restore the stream water ecosystem. The method of assessing profitability is the private cost-benefit analysis and the net present value method. The calculation model can be used to estimate when it is not worth investing in small hydropower plants, but the model does not directly tell when the investment would be profitable, as it only takes into account the largest sections of costs and does not take into account environmental damage. The dissertation also makes example calculations for three small hydropower plants: Kantturakoski, Ritakoski and Kangaskoski. The aim is to find out the main factors influencing the profitability of small hydropower production and to clarify the understanding of what the future of small hydropower production looks like. According to the results of the study, the construction of the Kantturakoski fishway is not profitable from the owner's point of view. The net present values for the repair of the Ritakoski and Kangaskoski power plants in Hiitolanjoki and the construction of the fishway are positive. The sensitivity analysis showed that the net present values of the projects depend in particular on the price of electricity and the operating and maintenance costs of the power plant.
Keyword(s): Kustannus-hyötyanalyysi nettonykyarvo vesivoima vaelluskalat kalatie


Files in this item

Files Size Format View
Kaarlamo_Topi_Progradu_2020.pdf 1.087Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record