Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Afasia: subakuutista krooniseen vaiheeseen : kuntoutuminen ja uuden sanaston oppiminen

Show full item record

Title: Afasia: subakuutista krooniseen vaiheeseen : kuntoutuminen ja uuden sanaston oppiminen
Author(s): Jussila, Anu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Master's Programme in Logopedics
Specialisation: no specialization
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tausta. Afasia on kielenoppimisiän jälkeen syntynyt kielellinen häiriö, jonka syynä on tavallisimmin aivoverenkiertohäiriö. Afasiakuntoutuksen kehittämiseksi on tärkeää tutkia uuden sanaston oppimista, sillä sitä kautta saadaan lisää tietoa myös kerran opittujen mutta afasian myötä menetettyjen sanojen oppimisesta. Uuden sanaston oppimista on toistaiseksi tutkittu lähinnä afasian kroonisessa vaiheessa, jossa oppiminen on mahdollista, vaikkakin yksilöllisesti vaihtelevaa. Alustavien tulosten mukaan uuden sanaston oppiminen näyttää olevan mahdollista myös afasian ei-kroonisessa vaiheessa. Tavoitteet. Tutkielman tavoitteena on tarkastella afasian kuntoutumista ja uuden sanaston oppimista afasian subakuutissa ja kroonisessa vaiheessa ja selvittää, onko subakuutin ja kroonisen vaiheen oppimiskyvyn välillä yhteyttä. Afasian ei-kroonisen ja kroonisen vaiheen oppimiskykyä ei ole aiemmin vertailtu. Menetelmät. Monitapaustutkimuksessa tarkasteltiin neljää afaattista henkilöä, jotka testattiin 0–3 kuukautta aivoverenkiertohäiriön jälkeen ja uudelleen 12 kuukautta aivoverenkiertohäiriön jälkeen. Tutkimukset sisälsivät kielellis-kognisiivisia taustatestejä, kyselylomakkeita sekä tietokoneavusteisen uuden sanaston oppimistehtävän, jossa tutkittavan tavoitteena oli oppia annettujen epäsanojen ja kuvien väliset assosiaatiot palautteen ja toiston avulla. Aineisto analysoitiin tapauskohtaisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Afasian kuntoutuminen ja uuden sanaston oppiminen subakuutissa ja kroonisessa vaiheessa vaihteli tutkimushenkilöiden välillä. Molemmissa vaiheissa osa tutkittavista oppi uutta sanastoa ja pystyi myös integroimaan sitä pitkäkestoiseen muistiinsa. Muutokset uuden sanaston oppimiskyvyssä subakuutista krooniseen vaiheeseen vaihtelivat niin ikään tutkittavien välillä. Oppimiskyvyn muutos ei ollut järjestelmällisesti yhteydessä sen enempää afasian vaikeusasteeseen, oppimiskyvyn lähtötasoon kuin kielellis-kognitiivisen oireiston lievenemiseen. Afasian subakuuttivaiheen oppimiskyky ei siis näytä kaikissa tapauksissa ennustavan kroonisen vaiheen oppimiskykyä, mutta uusien sanojen oppiminen on mahdollista sekä subakuutissa että kroonisessa afasiassa. Afasian kuntoutumisessa on paljon yksilökohtaista vaihtelua.
Background. Aphasia is a linguistic disorder that occurs after language acquisition and is most commonly caused by stroke. Research on novel word acquisition can contribute to the development of aphasia rehabilitation because it helps understand the relearning of words lost due to aphasia. Novel word acquisition has been researched mainly in chronic aphasia, in which learning is possible but shows large individual variation. There is initial evidence that novel word learning is also possible in non-chronic aphasia. Aims. The objective of this thesis is to study recovery and novel word learning in the subacute and chronic stages of aphasia. The thesis will also look into possible connections between learning in subacute aphasia and learning in chronic aphasia. These connections have not been previously explored. Methods. The multiple case study included four aphasic participants who were examined 0–3 months after stroke and again 12 months after stroke. The examination consisted of cognitive-linguistic background tests, questionnaires and a computer-based novel word learning task. In the latter, the participant was tasked with learning the associations between given pseudo-words and images through feedback and repetition. Research data was analyzed case by case. Results and conclusions. Recovery and novel word learning in subacute and chronic aphasia varied among the participants. In both stages, some participants learned new vocabulary and were able to transfer it into their long-term memory. The changes in novel word learning from subacute to chronic aphasia also varied among the subjects. These changes were not systematically connected with the severity of the participants’ aphasia, their baseline learning ability or an alleviation of cognitive-linguistic symptoms. Learning ability in subacute aphasia does therefore not always appear to predict learning ability in chronic aphasia, but novel word learning is possible in both subacute and chronic aphasia. Aphasia recovery shows considerable individual variation.
Keyword(s): afasia subakuutti krooninen kuntoutuminen oppimiskyky uuden sanaston oppiminen


Files in this item

Files Size Format View
Jussila_Anu_tutkielma_2020.pdf 1.346Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record