Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ydintiedon sekaannukset ja intuitiivinen ajattelutyyli ennustavat paranormaaleja ja uskonnollisia uskomuksia

Show full item record

Title: Ydintiedon sekaannukset ja intuitiivinen ajattelutyyli ennustavat paranormaaleja ja uskonnollisia uskomuksia
Author(s): Vaalasranta, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tavoitteet: Yliluonnollisten uskomusten on ehdotettu juontavan universaaleista evoluution myötä kehittyneistä kognitiivisista vinoumista. Yleisten ajattelutyylien on puolestaan havaittu ennustavan yksilöiden välisiä eroja yliluonnolliseen uskomisessa. Näitä yliluonnollisten uskomusten kognitiivisia selittäjiä on kuitenkin tutkittu toisistaan irrallaan eikä niitä ole aikaisemmin teoreettisesti integroitu toisiinsa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli yhdistää näitä lähestymistapoja, ja selvittää välittävätkö yksilölliset erot intuitiivisessa ja analyyttisessä ajattelutyylissä kahden kognitiivisen vinouman, ydintiedon sekaannusten ja perusteettoman teleologisen ajattelun, yhteyttä paranormaaleihin ja uskonnollisiin uskomuksiin. Menetelmät: Koehenkilöt olivat suomalaisia aikuisia (N = 2479), jotka vastasivat internet-kyselyyn, jossa kartoitettiin tehtävä- ja itsearviointimittareilla ydintiedon sekaannuksia, perusteetonta teleologista ajattelua, intuitiivista ja analyyttistä ajattelutyyliä sekä paranormaaleja ja uskonnollisia uskomuksia. Mediaatiopolkuja tarkasteltiin rakenneyhtälömallilla. Tulokset: Ydintiedon sekaannukset ja intuitiivinen ajattelutyyli olivat tutkimuksessa pääasialliset yliluonnollisia uskomuksia ennustavat tekijät. Perusteeton teleologinen ajattelu ennusti uskomuksia vain heikosti. Ajattelutyylit selittivät osittain kognitiivisten vinoumien yhteyttä uskomuksiin, ja selitysmekanismit olivat jossain määrin erilaiset paranormaalien ja perinteisten uskonnollisten uskomusten kohdalla. Ydintiedon sekaannukset ennustivat etenkin paranormaaleja uskomuksia ja heikommin uskonnollisia uskomuksia. Kognition vinoumien yhteyttä paranormaaleihin uskomuksiin selitti ainoastaan intuitiivinen ajattelutyyli. Sen sijaan sekä intuitiivinen ajattelutyyli että ajattelun avoimuus selittivät kognition vinoumien yhteyttä uskonnollisiin uskomuksiin. Johtopäätökset: Tulokset viittaavat siihen, että ydintiedon sekaannukset ja intuitiivinen ajattelutyyli ovat keskeisiä yliluonnollisia uskomuksia ennustavia kognitiivisia tekijöitä. Analyyttisella ajattelulla näyttäisi sen sijaan olevan vähäisempi rooli yliluonnollisten uskomusten ymmärtämisessä, ja se saattaa ennustaa lähinnä perinteisiin uskonnollisiin uskomuksiin kohdistuvaa skeptisyyttä. Tulokset viittaavat siihen, että paranormaalit uskomukset saattavat ilmentää suoremmin intuitiivisia kognition vinoumia, kun taas uskonnollisten uskomusten kohdalla keskeisempiä saattavat olla sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät.
Goals: It has been suggested that evolutionarily evolved cognitive biases may predispose human minds toward supernatural belief. However, not all people claim to believe in supernatural, and according to dual process theories of cognition this can be explained by individual differences in general thinking styles. The aim of this study was to integrate the theoretical approaches of cognitive biases and general thinking styles to explain paranormal and religious belief. Specifically, the aim was to examine whether differences in intuitive and analytical thinking styles mediate the relationship of two cognitive biases, ontological confusions and promiscuous teleological thinking, to paranormal and religious belief. Methods: The data included Finnish respondents (N = 2479) to an online survey that consisted of performance and self-report measures concerning ontological confusions, promiscuous teleological thinking, intuitive and analytical thinking styles and paranormal and religious beliefs. A structural equation model was conducted to examine the mediation pathways. Results: Ontological confusions and intuitive thinking style were the primary predictors of supernatural belief. Promiscuous teleological thinking was weakly related to supernatural belief. General thinking styles partly mediated the relation between cognitive biases and supernatural belief, and the mechanisms were somewhat different depending on the belief type. Ontological confusions predicted primarily paranormal belief but were only weakly connected to religious belief. Only intuitive thinking style mediated the connections to paranormal belief, whereas both intuitive and actively open-minded thinking styles mediated the connections to religious belief. Conclusions: The results show that ontological confusions and intuitive thinking style are important cognitive factors in understanding supernatural belief. Analytical thinking may, however, have a lesser role in understanding supernatural belief and it may be mainly related to scepticism towards religious belief. The results suggest that paranormal beliefs may be more directly related to underlying supernatural intuitions, whereas other factors such as social and cultural factors, may be more important in understanding religious belief.
Keyword(s): paranormaali uskonnollinen kognitiiviset vinoumat ajattelutyylit ydintiedon sekaannukset perusteeton teleologia


Files in this item

Files Size Format View
Vaalasranta_Liisa_pro_gradu_2020.pdf 476.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record