Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hoivakodeissa raportoidut lääkityspoikkeamat sote kuntayhtymän HaiPro-aineistossa vuonna 2019

Show full item record

Title: Hoivakodeissa raportoidut lääkityspoikkeamat sote kuntayhtymän HaiPro-aineistossa vuonna 2019
Author(s): Porru, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Lääkehoitoihin liittyvät poikkeamat on tunnistettu kansainvälisesti tärkeimmäksi yksittäiseksi potilasturvallisuutta vaarantavaksi tekijäksi. Lääkityspoikkeamat ovat tutkimusten mukaan yleisiä myös iäkkäiden hoivakodeissa. Suomalaisten hoivakotien lääkityspoikkeamista on niukasti tutkimustietoa, vaikka hoivakotien toiminnan, mukaan lukien lääkehoidon toteutuksen, puutteet ovat yleisessä tiedossa ja niissä asuu lääkehaitoille erityisen alttiita monisairaita ja monilääkittyjä iäkkäitä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia iäkkäiden hoivakodeissa raportoituja lääkityspoikkeamia, niiden syntyyn myötävaikuttaneita tekijöitä ja vaikutusta hoivakotien lääkitysturvallisuuteen. Lisäksi selvitettiin iäkkäille potentiaalisesti haitallisten lääkkeiden ja suuren riskin lääkkeiden osuudet lääkityspoikkeamissa. Tutkimusaineisto (n=251) sisälsi kaikki Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hoivakodeissa vuonna 2019 HaiPro-järjestelmään raportoidut lääkityspoikkeamat. Poikkeamien määrällisellä analyysilla saatiin muodostettua kattava yleiskuva hoivakodeissa raportoiduista lääkityspoikkeamista ja niissä yleisimmin esiintyneistä lääkkeistä. Sisällönanalyysilla ja kevennetyllä juurisyyanalyysilla saatiin lisätietoa lääkityspoikkeamien syntymekanismeista ja hoivakotien lääkehoitoprosessin riskikohdista sekä mahdollisuuksista ennaltaehkäistä vastaavanlaisia poikkeamia jatkossa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä sovellettiin James Reasonin inhimillisen erehdyksen teorian systeeminäkökulmaa. Lääkityspoikkeamia raportoitiin tapahtuneen hoivakodeissa säännöllisesti tutkimuksen seuranta-aikana. Aineiston yleisin poikkeamatyyppi oli antopoikkeama. Niissä oli yleisimmin kyse siitä, että asiakas oli jäänyt lääkitsemättä tai lääke oli annettu väärään aikaan tai väärälle asiakkaalle. Yleisimmät poikkeamissa esiintyneet lääkeaineryhmät olivat antitrombootit, opioidit, dementialääkkeet, diureetit, psykoosilääkkeet, diabeteslääkkeet ja masennuslääkkeet. Lähes neljäsosa poikkeamissa esiintyneistä lääkkeistä oli suuren riskin lääkkeitä, yleisimmin opioideja, antitrombootteja tai diabeteslääkkeitä. Iäkkäille potentiaalisesti haitallisten lääkeaineiden osuus oli noin 13 % kaikista aineistossa esiintyneistä lääkkeistä. Poikkeamien syntyyn myötävaikuttivat useimmiten henkilökunnan toimintatavat, kommunikoinnin ja tiedonkulun ongelmat sekä työympäristön puutteet kuten liiallinen työnkuormitus ja aikapaine. Merkittävä osa hoivakotien lääkityspoikkeamista liittyi lääkelaastareilla toteutettavaan lääkehoitoon. Tutkimus myös osoitti, että hoivakotien lääkityspoikkeamaraportointi on paikoin puutteellista ja sitä tulisi kehittää, jotta raportteja voidaan hyödyntää nykyistä paremmin oppimistarkoituksessa. Tutkimuksen tulokset tarjoavat arvokasta lisätietoa suomalaisissa hoivakodeissa tapahtuvista lääkityspoikkeamista ja niiden syntyyn myötävaikuttavista tekijöistä. Tietoa voidaan hyödyntää hoivakotien asiakasturvallisuuden ja lääkehoitoprosessin kehittämisessä. Turvallinen ja katkeamaton lääkehoitoprosessi on tavoite, johon terveydenhuollon ohella myös sosiaalihuollon yksiköissä kuten hoivakodeissa tulee pyrkiä.
Medication-related errors have been identified as the single most important risk factor for patient safety across the world. According to previous research, medication errors are common in nursing homes. However, the existing data on medication errors in Finnish nursing homes is scarce, although the challenges and defects in nursing home care services, including drug treatments, are well known. Furthermore, nursing home residents are typically characterized by old age, multimorbidity and polypharmacy. Therefore, they are particularly vulnerable to potential adverse events caused by medication errors. The aim of this study was to investigate the rates and causes of medication errors reported in nursing homes and evaluate their impact on medication safety. Additionally, the proportions of potentially inappropriate medication (PIMs) and high-risk medication involved in the medication errors were determined. The data of the study consisted of 251 medication errors reports that were submitted to the safety incident report system (HaiPro) in nursing homes located in Central Uusimaa healthcare and social welfare joint municipal authority (Keusote) in 2019. Quantitative analysis of the data provided an overview of the medication errors that had occurred in nursing homes and the medicines most commonly involved in them. Content analysis and simplified root cause analysis enabled to study more in-depth the contributing factors of medication errors and potential risks associated with the medication process in nursing homes, as well as the possibilities of preventing similar errors in the future. James Reason's human error theory and in particular its system perspective was applied as a theoretical framework in this study. Medication errors were reported regularly in nursing homes during the follow-up period of the study. The most frequent medication error type was administration error. The majority of these errors were medication omissions, followed by the wrong time of administration and administration to the wrong patient. The most common drug classes causing medication errors were antithrombotics, opioids, antidementia drugs, diuretics, antipsychotics, antidiabetics, and antidepressants. Nearly a quarter of the reported medicines were high-risk medications, most commonly opioids, antithrombotics, or antidiabetic drugs. PIMs accounted for approximately 13% of all medications in the data. Errors were most often caused by unsafe medication practices, communication problems, and deficiencies in the work environment such as excessive workload or time pressure. A significant part of the medication errors were related to transdermal medication patches. The study also showed that the quality of medication error reporting in nursing homes is in part insufficient and should be improved so that the reports can be better used for learning purposes. The results of the study provide valuable additional information on medication errors in Finnish nursing homes and their contributing factors. The information can be used to improve medication safety practices in nursing homes. Safe and uninterrupted medication use process is a goal that should be pursued not only in health care but also in social welfare services such as nursing homes.
Keyword(s): lääkityspoikkeama poikkeamaraportointi hoivakoti tehostettu palveluasuminen iäkkäiden lääkehoito lääkitysturvallisuus medication error error reporting nursing home geriatrics medication safety


Files in this item

Files Size Format View
Porru_Anna_tutkielma_2020.pdf 1.761Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record