Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Medicine users’ views on reading the package leaflet and the potential for an electronic package leaflet

Show full item record

Title: Medicine users’ views on reading the package leaflet and the potential for an electronic package leaflet
Author(s): Ukkonen, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Industrial pharmacy
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Pakkausseloste on lääkepakkauksesta löytyvä tiedote, joka sisältää tietoja lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä lääkkeen käyttäjälle. EU:n kannustaessa sähköisten terveyspalveluiden käyttöön oletettavasti myös lääketietoa tullaan sähköistämään. Ennen kuin lääketiedon tarjontatapaa voidaan muuttaa tulee lääkkeen käyttäjien näkemyksiä lääketiedon sähköisistä muodoista kartoittaa, mutta tähän mennessä aiheesta on vain hyvin vähän tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää missä muodossa lääkkeen käyttäjät haluaisivat saada pakkausselosteen ja miten he suhtautuisivat sähköiseen pakkausselosteeseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää onko erilaisten ja eri ikäisten lääkkeen käyttäjien välillä eroa siinä, missä muodossa he haluaisivat saada pakkausselosteen. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää lukevatko lääkkeen käyttäjät nykyistä pakkausselostetta. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, jonka kohteena oli itselleen reseptilääkkeitä noutavat yli 16-vuotiaat apteekin asiakkaat (n = 110). Tutkimuksen aineisto kerättiin yhdessä avoapteekissa Helsingissä heinäkuun 2020 aikana. Aineisto analysoitiin kvantitatiivisesti. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lääkkeen käyttäjät pääsääntöisesti suhtautuvat positiivisesti ajatukseen sähköisestä pakkausselosteesta (63 % piti ajatuksesta) ja että moni olisi avoin ajatukselle sähköisestä pakkausselosteesta (75 %). Suurin osa osanottajista (88 %) näki sähköisen pakkausselosteen käytössä positiivisia puolia riippumatta siitä, missä muodossa he toivoisivat pakkausselosteen saavansa. Tutkimuksessa uusien ja vanhojen lääkkeen käyttäjien välillä ei ilmennyt eroja siinä, missä muodossa he toivoisivat saavansa pakkausselosteen, mutta lääkkeen käyttäjän iällä oli merkitystä siinä, missä muodossa he haluaisivat pakkausselosteen. Nuoret lääkkeen käyttäjät halusivat sähköisen pakkausselosteen yhtä usein, kuin vanhemmat lääkkeen käyttäjät halusivat paperisen pakkausselosteen. Sähköisistä muodoista kaikkein suosituin vaihtoehto oli, että pakkausseloste tulisi Oma Kantaan näkyville lääkkeen toimituksen jälkeen. Tutkimuksessa ilmeni myös, että uudet ja vanhat lääkkeen käyttäjät eroavat myös siinä tuleeko pakkausseloste nykymuodossaan luetuksi lääkkeen toimituksen jälkeen. Vanhoista lääkkeen käyttäjistä 81 % ja uusista lääkkeen käyttäjistä 38 % ei lue pakkausselostetta lääkkeen toimituksen jälkeen ja yleisin syy lukemattomuudelle oli se, että osanottaja oli lukenut pakkausselosteen aiemmin eikä pitänyt tarpeellisena lukea sitä uudestaan. Tämän tutkimuksen mukaan lääkkeen käyttäjät ja erityisesti nuoret lääkkeen käyttäjät suhtautuvat positiivisesti ajatukseen sähköisestä pakkausselosteesta, mikä on rohkaisevaa sähköisen pakkausselosteen tulevaisuuden kannalta. Tulokset ovat saman suuntaisia aiempien havaintojen kanssa, mutta viittaavat myös siihen, että entistä useampi lääkkeen käyttäjä suhtautuu positiivisesti ajatukseen sähköisestä pakkausselosteesta. Lääkkeen käyttäjien pakkausselosteen lukematta jättämisen aste myös korostaa tarvetta lääketietojärjestelmälle, joka hälyttäisi pakkausselosteeseen tulleista muutoksista ja tähän kykenisi ainoastaan sähköinen lääketietojärjestelmä.
The package leaflet (“leaflet”) is a technical document included in medicine packages to provide information about the medicinal product to the user. With the EU now encouraging the adoption of eHealth, it can be assumed that written medicine information would be included in the digitalisation process. Medicine users’ views on electronic forms of medicine information should be assessed before any changes can be made, but so far there is very little data on this. The aim of this study was to find out what kind of leaflet medicine users would prefer and how they would feel about an electronic leaflet. The main aim was to find out if there is a difference in preferences between different types of medicine users and between medicine users of different ages in the provision of a package leaflet. The study also sought to find out if the current leaflet is being read by medicine users. This study was conducted by carrying out a survey to pharmacy customers over the age of 16 collecting prescription medication(s) for themselves (n = 110). The data was collected at one retail pharmacy in Helsinki, Finland during July 2020. The data was analysed quantitatively. This study found that medicine users generally feel positively about an electronic leaflet (liked by 63%) and many are open to idea of an electronic leaflet (75%). The majority (88%) could see positives in using an electronic leaflet, regardless of leaflet preferences. The study did not find a difference between new and repeat medicine users in the preference for a particular leaflet format, but age is correlated with the preference for a particular leaflet type, with younger medicine users wanting an electronic leaflet as often as older medicine users want a printed leaflet. Having the leaflet appear in My Kanta pages after the medication has been dispensed was found to be the most popular way to receive an electronic leaflet. This study also found that there is a difference between new and repeat medicine users when it comes to reading the leaflet after a medication has been dispensed. With the current printed leaflet 81% of repeat medicine users and 38% of new medicine users do not read it. The most common reason given for not reading the leaflet was that the participant had read it before and did not feel the need to read it again. According to this study, medicine users, especially younger medicine users, feel positively about the idea of an electronic leaflet, which is encouraging for the future of an electronic leaflet. The results are in line with prior research, but also suggest that more medicine users feel positively about the idea of an electronic leaflet than before. The leaflet reading behaviours of medicine users also highlight the need for a system, where a medicine user can be alerted to any changes in the leaflet, which is something only an electronic system could do.
Keyword(s): package leaflet electronic package leaflet My Kanta pages medicine information


Files in this item

Files Size Format View
Ukkonen_Anni_gradu_2020.pdf 1.335Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record