Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

How do employees manage their motivation at work? : A qualitative study on self-motivational techniques

Show full item record

Title: How do employees manage their motivation at work? : A qualitative study on self-motivational techniques
Author(s): Klockars, Stella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research (2010-2017)
Degree program: Master's Programme in Social Research
Specialisation: Social Psychology
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
To handle the pressure and maintain healthy mental wellbeing, employees would benefit from knowing how to manage their work motivation. Autonomously motivated employees do their job because they enjoy it or because of its personal importance. The self-determination theory states that employees, who are autonomously motivated experience positive outcomes, beneficial for both individuals and organizations. In order to be optimally motivated, the psychological needs of autonomy, competence and relatedness must be satisfied. Previously, the self-determination theory has mostly focused on how social agents (e.g. managers) can create environments that satisfy these needs. However, employees themselves can also use techniques to self-manage their motivation, such as self-kindness or goal setting. The aims of this thesis are to examine how employees from a public sector organization describe how they manage their work motivation. Moreover, problems in which participants describe using 11 self-motivational techniques are examined. This study uses data from a six-week observational study, where 18 participants responded to brief mobile questionnaires five times during workdays. At the end of the study, individual interviews took place, which will be analysed with thematic analysis. The most frequently used techniques among the participants were goal setting, supporting others and obtaining support. Next, by interpreting different situations for which self-motivational techniques were used, I identified eight themes concerning problems: self-doubt, negative mindset, boring tasks, inability to change tasks, managing chaos, feeling stuck, need of social interaction and negative social interruptions. One technique could be used for solving different problems. The results of the research question, on how the participants describe their use of the techniques, show three main themes: self-management choice guided by self-concept, effects of study participation, and interconnectedness, and five sub-themes. The results show that the participants’ ways of managing their motivation were affected by e.g. their self- concept, their work role and the study participation. Moreover, in some cases, the participants did not separate between self-motivational techniques and regular work behaviour and that some aspects of the techniques led to uncertainty, such as how the participants had interpreted having used them and whether it was done consciously or not. In conclusion, the results shed light on how these techniques have been used and understood, which might have implications for how future research can study how employees can manage their own motivation. This study is among the first qualitative studies to investigate how people use self-enactable techniques to improve their quality of work motivation.
För att hantera arbetskrav och upprätthålla ett mentalt välbefinnande, gynnas arbetstagare av att veta hur de kan hantera sin arbetsmotivation. Arbetstagare som är autonomt motiverade utför sitt arbete med nöje eller på grund av dess personliga betydelse för dem. Enligt självbestämmandeteorin leder autonom motivation till positiva fördelar, som är gynsamma för både individen och organisationen. För att vara optimalt motiverad, måste de psykologiska basbehoven av autonomi, kompetens och tillhörighet tillfredsställas. Tidigare har självbestämmandeteorin mest fokuserat sig på hur sociala agenter (t.ex. förmän) kan skapa miljöer som tillfredsställer de psykologiska basbehoven. Arbetstagare kan även själv hantera sin motivation med hjälp av självmotiversingtekniker, såsom självvänlighet eller målsättning. Syftet med denna avhandling är att undersöka hur arbetstagare i en organisation inom den offentliga sektorn beskriver hur de hanterar sin arbetsmotivation. Därtill undersöks problem som deltagarna försökt löst med hjälp av elva självmotiveringstekniker. Denna studie använder data från en sex veckor lång observationsstudie, där 18 deltagare svarade på korta frågeformulär på sin mobiltelefon fem gånger under arbetsdagen. I slutet av studien ägde intervjuer rum, vilka kommer att analyseras med tematisk analys. De populäraste självmotiversingteknikerna bland deltagarna var målsättning, att stödja andra och att få stöd. Genom att analysera de olika problemsituationerna där självmotiveringsteknikerna användes, identifierade jag åtta teman: självtvivel, negativt tänkesätt, tråkiga uppgifter, oförmåga att förändra en uppgift, hantering av kaos, att känna sig fast, behov av social interaktion och negativa sociala avbrytanden. För att ta itu med dessa problemsituationer använde deltagarna olika tekniker, och samma teknik kunde användas för att lösa olika problem. För frågan om hur deltagarna beskrev sig använda självmotiveringsteknikerna, identifierade jag tre huvudteman: självmotiverings val styrs av ens självuppfattning, effekter av studiedeltagande och sammankoppling samt fem underteman. Resultaten tyder på att deltagarnas självstyrda motivation påverkas av t.ex. deras självbild, arbetsroll och av studiedeltagandet. Dessutom visar resultaten att deltagarna i vissa fall inte skiljde på självmotiveringstekniker och normalt arbetsbeteende och att vissa aspekter av teknikerna ledde till osäkerhet, såsom hur deltagarna hade tolkat att de använt dem och om användandet varit medvetet eller inte. Sammanfattningsvis belyser resultaten hur dessa tekniker har använts och förståtts, vilket kan ha betydelse för hur framtida forskning kan studera hur anställda hanterar sin motivation. Denna studie är bland de första kvalitativa studierna som undersöker hur människor använder sig av självregleringstekniker för att förbättra kvaliteten på sin arbetsmotivation.
Keyword(s): work motivation self-determination theory job crafting self-management thematic analysis


Files in this item

Files Size Format View
Klockars_Stella_mastersthesis_2020.pdf 1.366Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record