Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Erenumab : the current state of research regarding the efficacy and safety of a new monoclonal antibody used to treat migraine

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-01-05T11:58:42Z
dc.date.available 2021-01-05T11:58:42Z
dc.date.issued 2021-01-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/33710
dc.title Erenumab : the current state of research regarding the efficacy and safety of a new monoclonal antibody used to treat migraine en
ethesis.discipline Sosiaalifarmasia fi
ethesis.discipline Social pharmacy en
ethesis.discipline Socialfarmaci sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/far-6
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Peltoniemi, Jonne
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Erenumabi (Aimovig®) on luokkansa ensimmäinen kalsitoniini-geeniin liitännäisen peptidin (CGRP) reseptorin estäjä, joka hyväksyttiin migreenin estohoitoon. Yhdysvaltojen FDA hyväksyi sen toukokuussa 2018 ja pian sen jälkeen Euroopan unioni kesäkuussa 2018. Erenumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu CGRP reseptoriin, estäen CGRP:n toimintaa. Aimovigin® myyntilupa perustui kahteen faasi 2:n ja kahteen faasi 3:n kliiniseen tutkimukseen. Jokaisessa tutkimuksessa erenumabin havaittiin annoksilla 70mg/mL ja 140mg/mL olevan merkitsevästi tehokkaampi plaseboon verrattuna. Lisäksi, se todettiin siedettävyydeltään vastaavaksi eri tutkittujen annosten ja plaseboryhmän välillä. Myyntiluvan jälkeiset tehokkuus- ja turvallisuustutkimukset ovat pääosin tuottaneet vastaavia tuloksia. Optimaaliseen annokseen, sekä haittavaikutustyyppeihin ja -tiheyteen liittyvät kysymykset ovat silti osittain auki. Euroopan komissio edellyttää julkisen arviointiraportin (EPAR) sekä valmisteyhteenvedon (SmPC) jokaiselle ihmiselle tarkoitetulle lääkkeelle, jolla on myyntilupa Euroopan Unionin sisällä. Valmisteyhteenvedon tuottaa myyntiluvan hakija ja sen tulisi sisältää kaikki arviointiprosessin aikana suodattunut lääkkeellinen tieto valmisteesta. Näin ollen valmisteyhteenvetoa voi pitää eräänlaisena tiivistelmänä julkisesta arviointiraportista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa erenumabin tehokkuuteen ja turvallisuuteen liittyvää myyntiluvan jälkeistä tutkimustietoa. Tutkimuksessa: 1) vertailtiin julkista arviointiraporttia (EPAR) ajankohtaisiin systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin ja meta-analyyseihin, tehokkuus- ja turvallisuusperspektiivistä, 2) tehtiin järjestelmällinen koonti marraskuuhun 2020 mennessä julkaistusta kirjallisuudesta liittyen erenumabin tehokkuuteen ja turvallisuuteen eri migreenipotilaiden alaryhmissä, ja 3) vertailtiin julkisen arviointiraportin (EPAR) ja valmisteyhteenvedon (SmPC) tehokkuus- ja turvallisuustietoja sen selvittämiseksi, onko SmPC:n informaatio linjassa EPAR:ssa olevan information kanssa. Tehdyn systemaattisen kirjalllisuusvertailun perusteella erenumabista myyntiluvan myöntämisen jälkeen julkaistut meta-analyysit (n=3) edelleen osoittavat sen.tehokkaaksi ja turvalliseksi hoidoksi migreenin ehkäisyssä. Toiseksi, meta-analyysit (n=3), jotka sisälsivät suuremman otoskoon kuin EPAR, havaitsivat 140mg annoksen olevan 70 mg annosta tehokkaampi. Ero annosvasteiden välillä oli mainittu julkisessa arviointiraportissa, mutta päätelmät saattavat perustua rajalliseen tietoon. Kolmanneksi, eri migreenipotilaiden alaryhmät vaikuttavat reagoivan hoitoon eri tavoin. Ryhmien välistä eroa tulisi tutkia lisää siihen tarkoitukseen suunnitelluissa kokeissa. Neljänneksi, valmisteyhteenvedon turvallisuustiedoista puuttuu maininta ylähengitystieinfektioista. Kyseinen haittavaikutus oli yleisimpien haittavaikutusten joukossa kaikissa neljässä kliinisessä tutkimuksessa ja on sittemmin havaittu myös reaalimaailman tietoon pohjautuvassa tutkimuksessa. Näihin löydöksiin perustuen Aimovigin® julkinen arviontiraportti (EPAR), sekä valmisteyhteenveto (SmPC) eivät ole täysin ajan tasalla ja niiden tiedot tulisi päivittää. fi
dct.abstract Erenumab (Aimovig®) is a first-in-class calcitonin gene-related peptide (CGRP) inhibitor approved for the preventive treatment of migraine by the FDA in May 2018 and by European Commission (EC) in July 2018. It is a human monoclonal antibody (mAb) binding to the CGRP receptor, antagonizing the effect of CGRP. The marketing authorization of Aimovig® was based on two phase II and two phase III clinical trials. In all trials, erenumab with doses 70 mg/mL and 140 mg/mL was found to have a significantly superior effect compared to placebo, with a similar safety profile between all groups. These conclusions are mainly in line with studies conducted post marketing authorization. However, questions about the optimal dose, and the frequency and types of adverse events in larger patient populations remain to be studied. A European Public Assessment Report (EPAR) and Summary of Product Characteristics (SmPC) are required by the European Commission for each human medicine with a marketing authorization within the European Union. The SmPC is produced by the applicant and it should contain all relevant information of the medicinal product as distilled during the assessment process. The SmPC can thus be viewed as a kind of summarized version of the EPAR. The aim of this study was to investigate the post-marketing efficacy and safety information of erenumab from three perspectives: 1) the EPAR was compared with recent systematic reviews and meta-analyses assessing the efficacy and safety of erenumab, 2) all existing literature on the efficacy and safety of erenumab on different subgroups of migraine patients was assessed and summarized, and 3) the efficacy and safety information of the EPAR was compared to those of the SmPC, to resolve whether important information is missing. This review found several points regarding the efficacy and safety of erenumab. First, the status of erenumab was further established as a safe and effective treatment for the prevention of migraine. Second, meta-analyses (n=3) with more extensive cohorts compared to those of the EPAR and SmPC, present a further case for the superiority of the 140 mg dose compared to the 70 mg dose. The difference in dose effect is addressed in the EPAR but its assessment may be based on limited information. Third, different subgroups seem to respond differently to erenumab treatment. This aspect should be further investigated by head-to-head studies. Lastly, the safety information of the SmPC seems insufficient due to lack of mention of upper respiratory infections. This adverse event was among the most common in all of the four clinical trials and has since been observed in a real-world study. Based on these findings, neither the EPAR nor the SmPC of erenumab seem to be fully up to date and information related to the dose and upper respiratory infections as a risk should be reconsidered. en
dct.subject migreeni fi
dct.subject erenumabi fi
dct.subject tehokkuus fi
dct.subject turvallisuus fi
dct.subject haittavaikutukset fi
dct.subject ajantasainen tutkimustieto fi
dct.subject valmisteyhteenveto fi
dct.subject julkinen arviointiraportti fi
dct.subject migraine en
dct.subject erenumab en
dct.subject AMG334 en
dct.subject efficacy en
dct.subject adverse events en
dct.subject current evidence en
dct.subject smpc en
dct.subject epar en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Airaksinen, Marja
ethesis.supervisor Korolainen, Minna
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:ae490591-283a-4d5b-aac3-413fe80c80dd
personal.identifier lib und
studies.candidatedegree Helsingin yliopisto und
studies.candidatedegree.maturitytestlanguage suomi und
ethesis.principalprofessor Airaksinen, Marja
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202101051005
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Peltoniemi_Jonne_Pro_Gradu_2020.pdf 697.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record