Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kandidaatiksi valmistuneiden kokemuksia geneeristen taitojen oppimisesta yliopisto-opintojen aikana

Show full item record

Title: Kandidaatiksi valmistuneiden kokemuksia geneeristen taitojen oppimisesta yliopisto-opintojen aikana
Author(s): Sällström, Ada
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Kandidaatin tutkinnon tulee valmistaa opiskelijoita työelämään. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että erityisesti generalistialojen opiskelijoilla on haasteita työelämään sijoittumisessa. Pärjätäkseen alati muuttuvassa työelämässä, opiskelijoiden tulee oppia opintojen aikana työelämässä tarvittavia geneerisiä taitoja. Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella, mitä geneerisiä taitoja kandidaatiksi valmistuneet kokivat oppineensa yliopistoopintojensa aikana, ja mitkä geneeriset taidot kandidaatiksi valmistuneet kokivat tärkeimmiksi taidoiksi, joita yliopisto-opinnoissa tulisi oppia. Geneerisiä taitoja on tutkittu aiemmin paljon kvantitatiivisin menetelmin, joten laadulliselle lähestymistavalle on tarvetta. Tutkimuksen aineisto muodostuu 10 Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta kandidaatiksi valmistuneen generalistin haastattelusta. Tutkimus toteutettiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Geneerisistä taidoista kandidaatiksi valmistuneet kuvasivat oppineensa yliopisto-opinnoissa akateemisen tiedonmuodostuksen ja tieteellisen ajattelun taitoja, tiedon integraation taitoja, sosiaalisia ja viestintätaitoja, johtamis- ja verkostoitumistaitoja, tietoteknisiä taitoja, sekä elinikäisen oppimisen taitoa. Kandidaatiksi valmistuneet kokivat oppineensa eniten akateemiseen tiedonmuodostukseen ja tieteelliseen ajatteluun liittyviä taitoja, ja pitivät kyseisiä taitoja myös tärkeimpinä geneerisinä taitoina, joita yliopisto-opinnoissa tulisi oppia. Muita tärkeimpinä koettuja geneerisiä taitoja olivat tiedon integraation taidot, sosiaaliset ja viestintätaidot ja elinikäinen oppiminen. Geneeristen taitojen tunnistaminen näyttäytyi haastatteluaineistoissa haastavana joidenkin valmistuneiden kohdalla. Tuloksista voidaan päätellä, että valmistuneet olivat kokeneet oppineensa geneerisiä taitoja kohtalaisen hyvin opinnoissa. Sosiaalisia ja viestintätaitoja tulisi kuitenkin kehittää opinnoissa, sillä niiden kehittymisessä on havaittu haasteita, kuten myös tässä tutkimuksessa.
The Bachelor’s degree should prepare students for the working life. Previous research has shown that especially students from generalist study fields have challenges to transfer to working life. In order to succeed in an ever-changing working life, students must learn during their studies the needed generic skills. The aim of this Master’s Thesis was to explore what generic skills the Bachelor’s graduates experienced that they had learned during their university studies, and which generic skills were the most important that should be learnt during university studies. Many previous studies have explored generic skills using quantitative methods, so there is a clear need for a qualitative approach. The research material of present study consists of 10 interviews of graduated generalist Bachelor students from The Faculty of Arts at the University of Helsinki. The research was conducted using theory-bound content analysis. The graduates described that they had learnt the following generic skills during their university studies: academic knowledge and thinking skills, knowledge integration skills, social and communication skills, leadership and network skills, IT skills and lifelong learning skills. The graduates experienced that academic knowledge and thinking skills were the most learnt skills, and they considered the skills to be the most important generic skills that should be learned during university studies. Other skills perceived important were knowledge integration skills, social and communication skills and lifelong learning skills. Identifying generic skills appeared to be challenging for some of the graduates. Based on the results, it can be concluded that the graduates emphasised that they have learnt generic skills moderately well during their studies. However, social and communications skills should be further developed during studies because challenges in learning them have been observed as this study shows.
Keyword(s): geneeriset taidot valmistuneet generalistit yliopisto-opinnot


Files in this item

Files Size Format View
Sallstrom_Ada_Pro gradu_2020.pdf 2.640Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record