Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Humanistiopiskelijoiden puhetapoja opiskelua ja opiskelualaa koskevasta kiinnostuksesta

Show full item record

Title: Humanistiopiskelijoiden puhetapoja opiskelua ja opiskelualaa koskevasta kiinnostuksesta
Author(s): Vattuaho, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tiivistelmä - Referat - Abstract Useat tutkimukset toteavat kiinnostuksen olevan yhteydessä laadukkaaseen oppimiseen. (Hidi& Renninger 2006; Krapp, 2002; 2005) Siksi on tärkeää tutkia kiinnostusta ja tunnistaa yhä paremmin sen merkityksellinen rooli yliopisto-opiskelussa. Tässä tutkimuksessa on tarkastellaan lähtökohtaisesti opiskelualastaan kiinnostuneiden, humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden, kertomuksia opiskelualavalinnasta ja opiskelua koskevasta kiinnostuksesta. narratiiveja. Lisäksi selvitetään miten sisäinen ja ulkoinen motivaatio näkyvät opiskelua koskevissa kertomuksissa. Lopuksi tarkastellaan, miten humanistiopiskelijat narratiivista riippuen käyttivät kiinnostuksen ilmaisuja eri tavoin painottuen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden aikaperspektiiviin heidän jäsentäessään opiskelua koskevaa kiinnostustaan ja opiskeluvalintoja. Tutkimus toteutettiin laadullisilla tutkimusmenetelmillä. Haastetteluaineisto on kerätty osana Johanna Mikkosen artikkeliväitöskirjaa (2012). Teemahaastatteluun on osallistunut Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan toisen vuoden opiskelijoita eri koulutusaloilta. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Tulosten perusteella humanistiopiskelijat selittivät opiskelualansa valintaa usein kiinnostuksella. Kiinnostuspohjainen opiskelu herätti positiivia mielekkyyden tunteita opiskelijoissa. Henkilökohtaista kiinnostus nykyisyydessä sai vahvistusta usein paitsi mielekkäänä koetuista kurssisisällöistä, mutta myös opintoalaan liittyvä omaehtoinen harrastus vapaa-ajalla näytti ylläpitävän kiinnostusta yhdessä sosiaalisen vuorovaikutuksen myötä muiden opiskelijoiden kanssa. Menneisyydessä luotu vahva alakohtainen kiinnostus kantoi myös luottamuksena tulevaisuuteen akateemisen valinnanvapauden keskellä myös tulevaisuuden työllistymistä pohdittaessa,, vaikka generalistialana humanistien valmistumisen jälkeiset työllistymismahdollisuudet voivat olla opintojen alussa epäselviä.Tulevaisuuden jatkotutkimuksena olisi kiinnostavaa selvittää muuttuvatko humanistiopiskelijoiden narratiivit tulevaisuudessa ja miten ne muuttuvat mahdollisten opiskelutukitoiminnan kehittämistoimenpiteiden jälkeen.
The aim of this study is to show how university students in humanities talk about their interest in disciplinary choices and studies at their first academic year. The research questions examine which narratives university students in humanities use in talking about their choices. Also, the role of the intrinsic and extrinsic motivation in three identified narratives of 1) interestingness 2) self-regulation and 3) profession is investigated. This study shows how students used these narratives in terms of time perspective: past, presence and future when talking about their interest in their discipline. By recognizing the power of interest of humanities students it is possible to see what we can learn from academically motivated students. As a result of these three identified narratives and their temporal aspect, we can note that the interest development of humanities students often seems to have a long history in the past before they entered their academic studies. Humanities students seem to own strong interpersonal skills and they use their strong intrinsic motivation and interest as a resource to proceed in their studies despite the uncertain future employment goals. The results also show that these students operate in the middle of the academic freedom with multiple choices and often lack a clear view about the future employment of their field after graduation. Also extrinsic motivation in disciplinary choices was used to ensure a safer path into the labour market. A strong personal strong trust to future and personal interest experience was found to be a key resource in the students with well -developed interes. These narratives of student interests give tools to the student guidance to understand humanities students who often seem to have well developed individual interest about their disciplinary choice already in the beginning of their academic studies. This study also agrees with the previous result about the importance of student guidance and student support throughout the university studies. Qualitative content analysis was applied in the study. Instead of using narrative analysis in the traditional way, the “mini-narratives” were identified and explored to capture qualitative understanding about the role of interest in the first year. Temporality in relation to identified narratives of interest offers wider understanding about the interest development during the university studies The data collection was executed by Dr. Johanna Mikkonen in 2006 as she interviewed university students in humanities as part of her doctoral dissertation “Interest in university studies. Its role and relation to motivational variables”. In the future it would be interesting to examine whether these identified narratives change or develop within the university studies and how after intervention to improve student support services.
Keyword(s): Kiinnostus ajallisuus itsesäätely sisäinen motivaatio humanistiset tieteet yliopisto-opiskelu kiinnostuksen kehitys


Files in this item

Files Size Format View
Vattuaho_Johanna_Tutkielma_2020.pdf 1.414Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record