Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Facebookin ompeluryhmät osana käsityöprosessia

Show full item record

Title: Facebookin ompeluryhmät osana käsityöprosessia
Author(s): Katajamäki, Hanne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Discipline: Craft Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Sosiaalinen media ja sen eri alustoilla toimivat verkkoyhteisöt ovat aktiivisesti myös käsityö- harrastajien käytössä. Aiempien tutkimusten mukaan sosiaalinen media tarjoaa käyttäjilleen paikan verkostoitua samanhenkisten kanssa, mahdollisuuden jakaa ja saada tietoa sekä esitellä ja saada palautetta omista käsitöistään. Sosiaalinen media toimiikin käsityöharrasta- jille niin idealähteenä kuin tukiverkostona ja virtuaalisena päiväkirjana. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavoin Facebookin ompeluaiheisia ryhmiä käytetään osana ompelullisen käsityöprosessin eri vaiheita; ideointia, suunnittelua, valmis- tusta ja arviointia, millaista tietoa, apua tai palautetta ryhmästä haetaan, ja miten tätä tietoa hyödynnetään ompeluharrastuksessa. Olin myös kiinnostunut siitä, millaiset asiat ryhmässä koetaan merkitykselliseksi. Tutkimuskysymykseni ovat 1) Millä tavalla ompeluaiheisia Face- book -ryhmiä käytetään hyödyksi ompeluprosessin eri vaiheissa ja 2) Millaiset asiat ovat merkityksellisiä Facebookin ompeluryhmissä ryhmään kuuluvalle ompeluharrastajalle. Aineiston keräsin verkkokyselyn ja kirjoitelmapyynnön avulla maaliskuussa 2020. Julkaisin viidessä suomalaisessa Facebookin ompeluryhmässä osallistumispyynnön ja linkin kyse- lyyn. Vastaajia oli 73. Kirjoitelmat analysoitiin laadullisesti, sisällönanalyysin keinoin. Tutkimustulosten mukaan ryhmiä hyödynnetään ompeluprosessin eri vaiheissa eri tavoin, mutta tavoitteet näiden erilaisten tapojen taustalla ovat hyvin yhteneväiset eri vaiheiden vä- lillä: Ryhmiä hyödynnetään toiminnassa etenemisen tueksi, tiedon lisäämiseksi sekä mieli- kuvien vahvistamisen tueksi. Lisäksi arviointivaiheessa on tunnistettavissa palautteen har- kittu hakeminen. Ompeluryhmissä tärkeiksi asioiksi koettiin erityisesti ideoiden ja inspiraati- on saaminen, uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen, tiedon hakeminen, samanhenkisten ihmisten tapaaminen sekä tiedon jakaminen ja muiden auttaminen.
Social media and its online communities and various platforms are actively used by hobby craft makers. Previous research has shown, that social media offers its users a place to meet people with similar intrests, an opportunity to share and receive information, and to showcase and receive feedback on their own crafts. Social media is also a place to find new inspiration ja ideas for future craft projects and serves as a virtual diary. The aim of this study was to find out how sewing-focused Facebook groups are used as part of the different stages of the sewing craft process; creating ideas, planning, makeing and evaluation, what kind of information, help or feedback is received from Facebook groups, and how this information is used in the sewing hobby. I was also interested in what kind of things is find to be meaningful in Facebook sewing groups. My research questions are 1) How are sewing-themed Facebook groups used at different stages of the sewing process, and 2) What issues group members find to be important in Facebook sewing groups. The data was collect througe semi-structural online survey, that included a call for volunteers to write about their experiences of how they use facebook groups during their sewing craft process. A link to the survey was shared in five Finnish Facebook sewing groups. There were 73 respondents. The writings were analyzed qualitatively, by means of content analysis. According to the research results, the groups are utilized in different ways in different stages of the sewing process, but the aims behind these different ways are very similar between the different stages: The groups are utilized to support progress in craft process, increase knowledge and as a helpt to clarify vision. In addition, a deliberate retrieval of feedback is identifiable in the evaluation phase. In the sewing groups, it was find to be importat to find new ideas and inspiration, learn new skills and develop oneself, seek information, meet people with similar intrests, and share information and help others.
Keyword(s): Käsityö käsityöharrastus käsityöprosessi ompelu sosiaalinen media Facebook


Files in this item

Files Size Format View
katajamaki_hanne_progradu_2020.pdf 1.836Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record