Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Taitoluistelupukuja taidolla : laatu- ja suunnittelukriteerit puvuntekijän työssä

Show full item record

Title: Taitoluistelupukuja taidolla : laatu- ja suunnittelukriteerit puvuntekijän työssä
Author(s): Kujala, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Discipline: Craft Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tutkimuksen tavoite on tutkia ja kuvata, miten kriteerit taitoluistelupuvun suunnittelussa ja valmistuksessa muotoutuvat sekä miten toimivuuden, ilmaisevuuden ja esteettisyyden näkökulmat näkyvät pukusuunnittelijan kannalta. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään, millainen prosessi pukujen suunnittelu ja valmistus on tyypillisesti sekä miten tilaaja–asiakkaan kanssa päästään ymmärrykseen puvun toteutuksesta ja kustannuksista. Tavoitteena oli kuvata pukuvalmistajan työn luonnetta, haasteita sekä tulevaisuuden näkymiä alalla yksittäisen toimijan näkökulmasta. Aiempia tutkimuksia taitoluisteluun verrattavista kilpailullisten taito- ja taidelajien parista on vähänlaisesti ja niissä huomio on kohdistunut usein asiakkaan näkökulman kartoittamiseen, tässä tutkielmassa painopiste oli suunnitteluprosessissa ja ääni tekijällä. Taitoluistelupukujen kaltaiset kausittaisia kilpailuohjelmia varten tilattavat ja suorituksen kokonaisarviointiin vaikuttavat puvut ovat harvoja mittatilaustuotteina hankittavia asuja urheilumaailmassa, joten niiden asema on kiinnostava yhä kaupallisemmaksi muuttuvassa urheilubisneksessä. Tutkielmassa käytettiin avointa teemahaastattelua, joka toteutettiin etäyhteydellä verkkotapaamisiin tarkoitettua Zoom-ohjelmaa käyttäen. Haastateltavana oli pukusuunnittelija Titta Kettunen, jonka Ateljee Titta Kettunen on yksi tämän hetken suosituimpia pukuompelimoita suomalaisessa taitoluisteluyhteisössä. Haastattelukysymykset olivat etukäteen suunniteltu kattamaan Lamb ja Kallalin (1992) suunnitteluperiaatteita kuvaavan FEA-mallin osa-alueiden (toimivuus, ilmaisevuus, esteettisyys) näkökulmia ja vastaamaan tutkimuskysymyksiin siitä mitkä ovat suunnittelukriteerit taitoluistelupuvulle puvuntekijän näkökulmasta ja toisaalta, millaisia ovat taitoluistelupuvun suunnittelu- ja valmistusprosessin erityispiirteet. Laatuun viitataan Garvinin (1988) klassisten laatumääritelmien kautta pyrkien kuvaamaan, miten erilaiset budjetit ja toteutuksen realiteetit vaikuttavat pukujen laatuun. Haastattelun tukena ja pohjustuksena käytettiin haastattelijan valitsemia kuvia erilaisista taitoluistelupuvuista. Aineiston tallentamiseen ja purkamiseen käytettiin Atlas.ti-ohjelmaa, jossa haastatellun vastaukset luokiteltiin teemoittain. Haastattelun kesto oli 1,5h. Tutkielman perusteella voidaan todeta, että taitoluistelupukuja arvostetaan ja mieleisestä, teemanmukaisesti ja yksilöidysti valmistetusta käsityötuotteesta ollaan valmiita maksamaan. Puvuille lienee tilausta nyt ja tulevaisuudessa, mikäli teemanmukaisuus ohjelmissa pysyy lajin erityispiirteenä. Puvut elävät ajassa ja digitalisoitunut maailma on näkynyt pukuteknisissä innovaatioissa, mutta (uus)medioiden ansioista pukujen tulee kestää lähitarkastelua. Haastattelun pohjalta voidaan todeta, että puvuntekijän ammattitaito, työn laatu, kanssakäymisen sujuvuus, luotettavuus, laji- sekä asiakastuntemus ja hinnoittelukyky yhdessä ajanmukaisten menetelmien ja materiaalien hallinnan kanssa ovat avaintekijöitä pukusuunnitteluyrityksen menestymiselle nyt ja huomenna.
Abstract The aim of this study is to research and describe how the criteria in designing and manufacturing of a figure skating dress are formed and how the aspects of functionality, expressiveness and aesthetics show from dressmaker’s point of view. The study seeks to answer the question: what kind of process the design and manufacture of figure skating costume typically is and how to reach an understanding with the customer about the implementation of the costs of the dress and other details. The aim is to describe the nature of the maker’s work, the challenger and prospects from a perspective of an entrepreneur. There have been only few previous studies of competitive sports covering the fields of arts and skills comparable to figure skating, and those have often focused on mapping the client’s point of view. In this study the focus is on the design process and the voice with maker. The costumer ordered for seasonal competition programs, are few custom-made outfits in the field of sports. Hence, their position is of interest of the increasingly commercial sports business. The study is made by using and thematic interview conducted remotely using the Zoom program for online meetings. The interviewee was a costume designer and maker Titta Kettunen, whose design studio Ateljee Titta Kettunen is currently one of the most popular costume making companies in the Finnish figure skating community. The interview questions were pre-designed to cover perspectives of design principles based on FEA model by Lamb and Kallal (1992). Also, to answer research questions about factors make up the quality and design criteria for figure skating costumes consist of, from the perspective of the costume designer and, on the other hand, what is the design process about. The study aims to describe what emphasis the components receive according to the customers’ needs and wishes and the realities of implementation. Quality is referred to through Garvin’s (1988) classical definitions of quality and the study seeks to describe how different budgets and realities affect the quality of the costumes. Images of varying figure skating outfits selected by the interviewer were used as support and foundation for the interview. The Atlas.ti program was used to save and extract the material, in which the interviewee’s answers were classified by theme. The interview took 1,5 hours. Based on the study; figure skating outfits are valued, and the clients are willing to pay for handcrafted product made in a peasant, themed and individual purposes. There will probably be a demand for costumes now and in the future, if the thematic consistency in the programs remains a special feature of the sport. Costumes live in time and the digitalized world has been reflected in costume technical innovations, but due to the (new) media, costume must withstand a close-up. Costume maker’s professionalism, fluency, reliability, sport and customer knowledge and pricing ability, alongside up-to-date methods and material handling are a key to costume design company’s success now and tomorrow.
Keyword(s): taitoluistelu puvuntekijä pukusuunnittelu kilpailupuku suunnittelukriteeri laatukriteeri taitoluistelu pukusuunnittelu kilpailupuku


Files in this item

Files Size Format View
Kujala_Tiina_Pro Gradu -tutkielma_2020.pdf 760.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record