Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Psykologinen joustavuus ja suunnitelmallisen opiskelun taidot yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-01-07T08:10:51Z
dc.date.available 2021-01-07T08:10:51Z
dc.date.issued 2021-01-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/33817
dc.title Psykologinen joustavuus ja suunnitelmallisen opiskelun taidot yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Räihä, Kristiina
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tiivistelmä - Referat – Abstract Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia heikentävän psyykkisen oireilun on todettu olevan yleistä ja lisääntymään päin. Hyvinvointiin vaikuttavien interventioiden tutkiminen ja kehittäminen on tärkeää, sillä haasteet opiskelijoiden hyvinvoinnissa vaikuttavat herkästi opintojen etenemiseen ja opintomenestykseen. Opiskeluaikana alkanut oireilu voi seurata myös työelämään, joten haasteiden ennaltaehkäisy on tärkeää myös opiskelijioden myöhemmän työkyvyn ja hyvinvoinnin valossa. Psykologisen joustavuuden on havaittu olevan hyvinvointia monella tavalla edistävä tekijä, jota on mahdollista tukea hyväksymis- ja omistautumisterapian harjoitteisiin perustuvien interventioiden avulla. Lisää tutkimusta yliopistokontekstissa toteutetuista ja psykologisen joustavuuden tukemisen opiskelutaitojen harjaannuttamiseen tukevista interventioista tarvitaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaisia vaikutuksia psykologisen joustavuuden ja suunnitelmallisen opiskelun taitojen tukemiseen tähtäävällä verkkomuotoisella interventiolla on yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnille. Tutkimuskysymykset olivat: Millä tavoin opiskelijoiden psykologinen joustavuus, koettu hyvinvointi ja stressi, opiskeluun liittyvä uupumus sekä suunnitelmallisen opiskelun taidot ovat yhteydessä? Minkälaisia vaikutuksia interventiolla on edellä mainittuihin ja miten opiskelijoiden uupumusriski jakautuu tutkimuksen aluksi ja lopuksi? Koe-kontrolliasetelmalla toteutettuun interventiotutkimukseen osallistui 74 yliopisto-opiskelijaa (koeryhmä n=38, kontrolliryhmä n=36). Tutkimuksen aineisto koostui intervention aikana toteutetuista alku- ja loppukyselyistä. Muuttujien yhteyksiä analysoitiin korretaatioilla ja intervention jälkeistä muutosta toistettujen mittausten t-testillä, toistettujen mittausten varianssianalyysillä (ANOVA) sekä frekvenssitaulukolla. Kohti parempaa opiskelua –kurssin hyvinvointi-interventioon osallistuneiden koehenkilöiden psykologinen joustavuus, koettu hyvinvointi ja suunnitelmallisen opiskelun taidot lisääntyivät, kun taas koettu stressi ja opiskeluun liittyvä uupumus vastaavasti vähentyivät. Intervention vaikutuksiin liittyvät tulokset antavat viitteitä siitä, että yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointia on mahdollista tukea verkkointerventiolla yhdistämällä hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvat harjoitukset suunnitelmallisen opiskelun taitojen tukemiseen. Hyvinvointi-intervention aikaansaamista yksilötasoisista muutoksista sekä pitkäkestoisista vaikutuksista hyvinvoinnille ja uupumusriskille tarvitaan lisää tutkimusta. fi
dct.abstract Tiivistelmä - Referat - Abstract Mental problems are an increasing challenge among university students. Research and development of interventions that aim to enhance well-being is important, because challenges in students' well-being easily effect the study progress and success. Mental problems and symptoms can also follow into working life, so the prevention of challenges is also important in the light of the students' later ability to work and be well. Psychological flexibility has been found to promote well-being in many ways. Several intervention studies have confirmed that psychological flexibility can also be promoted by using acceptance and commitment therapy’s (ACT) methods. The purpose of the study was to determine the effects of an internet-based intervention on university students’ well-being and study skills. The aim of the intervention was to enhance student’s psychological flexibility and organised studying skills. The research questions were: How are psychological flexibility, well-being, experienced stress, study-related burnout and organised studying skills related to each other, what kind of effects does the intervention have on the above-mentioned scales and how is the burnout risk divided before and after intervention. 74 university students participated in an intervention study conducted with an experimental control setting. Students’ psychological flexibility, well-being, experiences of stress, study-related burnout and organised studying were measured with questionnaires. The data of this study consist of the questionnaires conducted at the beginning and end of the intervention. Connections between the variables were observed by correlations and the change by repeated measures t-test, repeated measures analysis of variance (ANOVA), and frequency table. The results showed that students’ psychological flexibility, well-being, and organised learning skills increased as perceived stress and study-related burnout decreased. The effects of the intervention suggest that the well-being of university students can be supported by online intervention course combining ACT practices and study skills. More research is needed on the individual-level changes and the long-term effects of the intervention on well-being and study-related burnout. en
dct.subject Psykologinen joustavuus
dct.subject stressi
dct.subject hyvinvointi
dct.subject suunnitelmallinen opiskelu
dct.subject yliopisto
dct.subject uupumus
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Toom, Auli
ethesis.supervisor Asikainen, Henna
ethesis.supervisor Katajavuori, Nina
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:32ef9183-4bcb-4b9f-8f5a-12fc9ad15194
dct.subject.YSOFI stressinhallinta und
dct.subject.YSOFI hyvinvointi und
dct.subject.YSOFI henkinen hyvinvointi und
dct.subject.YSOFI opiskelutaidot und
dct.subject.YSOFI opiskelukyky und
dct.subject.YSOFI opiskelu und
dct.subject.YSOFI interventio und
dct.subject.YSOFI uupumus und
ethesis.degreeprogram.URI none
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-11-17 10:36:38:790
ethesis-internal.abstract.secondary Tiivistelmä - Referat - Abstract Mental problems are an increasing challenge among university students. Research and development of interventions that aim to enhance well-being is important, because challenges in students' well-being easily effect the study progress and success. Mental problems and symptoms can also follow into working life, so the prevention of challenges is also important in the light of the students' later ability to work and be well. Psychological flexibility has been found to promote well-being in many ways. Several intervention studies have confirmed that psychological flexibility can also be promoted by using acceptance and commitment therapy’s (ACT) methods. The purpose of the study was to determine the effects of an internet-based intervention on university students’ well-being and study skills. The aim of the intervention was to enhance student’s psychological flexibility and organised studying skills. The research questions were: How are psychological flexibility, well-being, experienced stress, study-related burnout and organised studying skills related to each other, what kind of effects does the intervention have on the above-mentioned scales and how is the burnout risk divided before and after intervention. 74 university students participated in an intervention study conducted with an experimental control setting. Students’ psychological flexibility, well-being, experiences of stress, study-related burnout and organised studying were measured with questionnaires. The data of this study consist of the questionnaires conducted at the beginning and end of the intervention. Connections between the variables were observed by correlations and the change by repeated measures t-test, repeated measures analysis of variance (ANOVA), and frequency table. The results showed that students’ psychological flexibility, well-being, and organised learning skills increased as perceived stress and study-related burnout decreased. The effects of the intervention suggest that the well-being of university students can be supported by online intervention course combining ACT practices and study skills. More research is needed on the individual-level changes and the long-term effects of the intervention on well-being and study-related burnout. und
ethesis-internal.abstract.primary Tiivistelmä - Referat – Abstract Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia heikentävän psyykkisen oireilun on todettu olevan yleistä ja lisääntymään päin. Hyvinvointiin vaikuttavien interventioiden tutkiminen ja kehittäminen on tärkeää, sillä haasteet opiskelijoiden hyvinvoinnissa vaikuttavat herkästi opintojen etenemiseen ja opintomenestykseen. Opiskeluaikana alkanut oireilu voi seurata myös työelämään, joten haasteiden ennaltaehkäisy on tärkeää myös opiskelijioden myöhemmän työkyvyn ja hyvinvoinnin valossa. Psykologisen joustavuuden on havaittu olevan hyvinvointia monella tavalla edistävä tekijä, jota on mahdollista tukea hyväksymis- ja omistautumisterapian harjoitteisiin perustuvien interventioiden avulla. Lisää tutkimusta yliopistokontekstissa toteutetuista ja psykologisen joustavuuden tukemisen opiskelutaitojen harjaannuttamiseen tukevista interventioista tarvitaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaisia vaikutuksia psykologisen joustavuuden ja suunnitelmallisen opiskelun taitojen tukemiseen tähtäävällä verkkomuotoisella interventiolla on yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnille. Tutkimuskysymykset olivat: Millä tavoin opiskelijoiden psykologinen joustavuus, koettu hyvinvointi ja stressi, opiskeluun liittyvä uupumus sekä suunnitelmallisen opiskelun taidot ovat yhteydessä? Minkälaisia vaikutuksia interventiolla on edellä mainittuihin ja miten opiskelijoiden uupumusriski jakautuu tutkimuksen aluksi ja lopuksi? Koe-kontrolliasetelmalla toteutettuun interventiotutkimukseen osallistui 74 yliopisto-opiskelijaa (koeryhmä n=38, kontrolliryhmä n=36). Tutkimuksen aineisto koostui intervention aikana toteutetuista alku- ja loppukyselyistä. Muuttujien yhteyksiä analysoitiin korretaatioilla ja intervention jälkeistä muutosta toistettujen mittausten t-testillä, toistettujen mittausten varianssianalyysillä (ANOVA) sekä frekvenssitaulukolla. Kohti parempaa opiskelua –kurssin hyvinvointi-interventioon osallistuneiden koehenkilöiden psykologinen joustavuus, koettu hyvinvointi ja suunnitelmallisen opiskelun taidot lisääntyivät, kun taas koettu stressi ja opiskeluun liittyvä uupumus vastaavasti vähentyivät. Intervention vaikutuksiin liittyvät tulokset antavat viitteitä siitä, että yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointia on mahdollista tukea verkkointerventiolla yhdistämällä hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvat harjoitukset suunnitelmallisen opiskelun taitojen tukemiseen. Hyvinvointi-intervention aikaansaamista yksilötasoisista muutoksista sekä pitkäkestoisista vaikutuksista hyvinvoinnille ja uupumusriskille tarvitaan lisää tutkimusta. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202101071096
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Psychological flexibility and organised studying as ways to enhance student well-being en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Raiha_Kristiina_pro_gradu_2020.pdf 755.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record