Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Johtamisen tulevaisuus kasvatus- ja opetusalalla : varhaiskasvatuksen ja koulun johtajien näkemyksiä tulevaisuuden johtamisesta

Show full item record

Title: Johtamisen tulevaisuus kasvatus- ja opetusalalla : varhaiskasvatuksen ja koulun johtajien näkemyksiä tulevaisuuden johtamisesta
Author(s): Hellsten, Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kentällä työskentelevien varhaiskasvatusyksiköiden ja koulun johtajien näkemyksiä tulevaisuuden johtamisesta kyseisillä toimintakentillä. Varhaiskasvatuksen ja koulun toimintaympäristöt eroavat toisistaan, mutta niiden johtamisessa on paljon samankaltaisuutta. Johtajien työnkuvat ovat moninaiset: pedagogisen johtamisen sekä henkilöstö- ja talousjohtamisen ohella tehtävään sisältyy myös toimistorutiineja. Tavoitteena tutkimuksessani oli kuvata näiden kahden kentän samankaltaisuutta johtamisen näkökulmasta; aiemmassa tutkimuksessa varhaiskasvatuksen ja koulun johtamista on tutkittu erillään toisistaan. Tutkimusaihe on merkityksellinen, sillä kasvatus- ja opetusalan johtotehtäviin on jo tällä hetkellä vaikeaa löytää päteviä ammattilaisia. Lisäksi kentän johtamistavat eivät ole ajantasaisia muuttuvassa toimintaympäristössä. Kasvatuksen ja opetuksen kentällä on tarpeen kehittää johtamisen tapoja sekä johtamiskoulutusta, jotta ne voivat vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Tutkimuksen aineisto oli osa Edu Leaders -hankkeen tarpeita varten kerättyä aineistoa. Edu Leaders -hankkeen tavoitteena on kehittää aineopintoja opetus- ja kasvatusalan johtotehtävissä toimiville henkilöille. Tässä tutkimuksessa aineistona oli yhdeksän ryhmähaastattelua, joihin osallistui yhteensä 29 opetus- ja kasvatusalan johtotehtävissä toimivaa henkilöä. Aineiston analyysimenetelmänä käytetin temaattista analyysia. Kyseessä on tapaustutkimus, jossa en pyrkinyt yleistettävyyteen. Tutkimus osoitti, että johtajien näkemyksen mukaan opetus- ja kasvatusalan johtajat tarvitsevat tulevaisuudessa osaamista erityisesti vuorovaikutustaidoissa sekä itsensä johtamisessa. Vastaajien mukaan tulevaisuudessa tarvitaan erilaisia jaetun johtamisen malleja. Tutkimuksessa selvisi, että johtotehtävissä olevien koulutusta tulisi kehittää niin, että täydennyskoulutus vastaa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin. Lisäksi johtamiskoulutusta tulisi lisätä jo perustutkintovaiheeseen johtotehtäviin suuntautuville. Tulevaisuuden haasteena näyttäytyi tässä tutkimuksessa johtajien lisääntyvä työmäärä ja siitä seuraava uupuminen sekä haaste ammattitaitoisten johtajien kouluttamisesta ja alalle saamisesta tulevaisuudessa.
The aim of this study was to find out views about future of leadership in school and early childhood education (ECE) from persons who work at the moment as leaders in this field. Although school and ECE are different fields, they are very similar to each other when it comes to leadership. Leaders’ work is diverse from pedagogical leadership to personnel and financial leadership including also simple office routines. In this study I wanted to show the similarity of these two fields with regard to leadership because in earlier studies these fields are separated from each other. The topic of this study is relevant because there are already challenges to find competent professionals in the leadership positions in school and ECE fields. Additionally the leadership practices are not up to date in the changing environment. It is necessary to develop the leadership practices and training in the education field so that it can be functional in the future. The material in this study is a part of the material collected in the needs of Edu Leaders -project. The aim of Edu Leaders -project is to produce advanced studies for professionals who work in leadership positions in education. The material used in this study consist of nine group interviews in which attended all together 29 professionals who work in leadership positions in education field. Analysis was performed by using thematic analysis. This is a case study where generalizability is not the aim. This study showed that by the views of these leaders, leaders in education field will need interaction skills and self-management skills in the future. It also showed that divers models of distributed leadership are needed in the future. The results showed that training and education for those who already work as leaders and for those who are going to work as leaders in education field should be developed so that the training is suitable for the changes of the working environment and field. According to this study the future challenges are increasing workload of leaders resulting exhaustion and the challenge of training and finding competent professionals.
Keyword(s): Koulun johtaminen varhaiskasvatuksen johtaminen tulevaisuuden johtaminen jaettu johtaminen


Files in this item

Files Size Format View
Hellsten_Emmi_Progradu_2020.pdf 1.179Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record