Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Mitä varhaiskasvattajat tekevät päiväkodin lapsiryhmissä?

Show full item record

Title: Mitä varhaiskasvattajat tekevät päiväkodin lapsiryhmissä?
Author(s): Virtanen, Marjo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Targets. The purpose of this Master's Thesis is to clarify how the tasks of the early childhood education and care (ECEC) educators are shared during the first half of the day when their work is focused on a group of children. In this study, it was examined how the activities of the ECEC educators at daycare are related to the activities of the children in, among other things, basic care situations, eating and different play situations. The theoretic basis of the study consists of documents guiding the ECEC education, the child's growth and development, the ECEC pedagogy and the communication skills of the educators. The adults, who are close to the child, must create a safe environment which supports the child's growth and development, and where the child can grow and develop, play and learn with confidence. In the theory section, the child's involvement and small group activities at the daycare were examined, too. Methods. The research material is based on the observation material of daycare collected from the municipalities, which were involved in the Orientation Project (Reunamo, 2014). The material was collected in spring 2010 in Uusimaa and Hämeenlinna. The total of 892 children, aged 1–7 year, from 65 different day care, ECEC or family care groups participated in this study. The observations were systematically made in spring 2010, and they were made by the kindergarten teachers who participated in the study. This study focuses on the ECEC educator, who is closest to the child during the observation period. By observing the activity of the educators we learn about their behaviour in different situations. This study represents a quantitative study of the activities of ECEC educators of daycare. Results and conclusions. This study showed that the educators are the closest to the children of age 1-3 years. As the children grow, the time of interaction with one or more children reduces. The study found that the educators very seldom play an interactive role in the children's games. 36.5% of the educators leave the children to play by themselves or other children inside. The children received most of the attention of the adults in different teaching situations. Indoors, the play activities directed by the educators represented 2% of the daily activities. The main part of the play was directed and selected by the children by themselves, the part of the guided outdoors play was 3%.
Tavoitteet. Tämän pro gradu -työn tarkoituksena on selvittää päiväkodin varhaiskasvattajien toimintaa aamupäivän aikana, jolloin kasvattajat pääsääntöisesti työskentelevät lapsiryhmässä. Tutkimuksessa selvitetään miten varhaiskasvattajien toiminta päiväkodissa liittyy lasten toimintaan mm. perushoitotilanteissa ja erilaisissa leikkitilanteissa. Tutkimuksen teoriataustassa käsitellään varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja, lapsen kasvusta ja kehittymistä, varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa sekä kasvattajien vuorovaikutustaitoja. Lasta lähellä olevien aikuisten tulee luoda kasvua ja kehitystä tukeva turvallinen ympäristö, jossa lapsi voi luottavaisin mielin kasvaa ja kehittyä, leikkiä ja oppia. Teoriaosuudessa tarkastellaan myös lasten osallisuutta sekä päiväkodin pienryhmätoimintaa. Menetelmät. Tutkimusaineisto pohjautuu orientaatioprojektissa (Reunamo, 2014) mukana olleiden kuntien päiväkotien havainnointimateriaaliin. Aineisto on kerätty keväällä 2010 Uudellamaalla ja Hämeenlinnassa. Tutkimukseen osallistui 892 iältään 1–7-vuotiasta lasta 65 päiväkotiryhmästä, esiopetusryhmästä tai perhepäivähoitoryhmästä. Havainnointi suoritettiin systemaattisesti keväällä 2010, ja sen suorittivat tutkimukseen osallistuneiden ryhmien lastentarhanopettajat. Tässä tutkimuksessa kohteena on lasta havainnoinnin aikana lähinnä olevan varhaiskasvattajan toiminta. Varhaiskasvattajien toimintaa havainnoimalla saadaan tietoa aikuisten toiminnasta eri tilanteissa. Tutkimus on kvantitatiivinen tutkimus päiväkodin varhaiskasvattajien toiminnasta. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa havaittiin, että 1-3 -vuotiaiden lasten ryhmässä varhaiskasvattajat ovat lähempänä lapsia kuin isompien ryhmissä. Lasten kasvaessa, varhaiskasvattajien aika olla vuorovaikutuksessa yhden tai useamman lapsen kanssa vähenee. Tutkimuksessa havaittiin, että varhaiskasvattajat ovat kovin harvoin vuorovaikutteisessa roolissa lasten leikeissä. Varhaiskasvattajista 36,5 % jättää lapset sisällä leikkimään itsekseen tai keskenään. Päiväkodin erilaisissa opetustilanteissa lapset saivat suurimman osan aikuisten huomiosta. Päivittäin varhaiskasvattajien ohjaamia sisäleikkejä havaittiin 2 % päivän leikkiajasta. Pääasiassa leikki oli lasten omaa, itse valitsemaa leikkiä, ohjattua ulkoleikkejä oli 3 %.
Keyword(s): early childhood educator observation early childhood education varhaiskasvattaja havainnointi Varhaiskasvatus


Files in this item

Files Size Format View
Mitä varhaiskasvattajat tekevät päivähoidossa .pdf 1.068Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record