Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Cape Town Convention: a platform to facilitate global aircraft financing? : a case study on the effectiveness of exercising the Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization in connection with default of lease payments on aircraft objectives by the debtor in India

Show full item record

Title: Cape Town Convention: a platform to facilitate global aircraft financing? : a case study on the effectiveness of exercising the Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization in connection with default of lease payments on aircraft objectives by the debtor in India
Author(s): Halonen-Manner, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: International law
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
The field of international aviation has in the past decades had many regulatory changes and new international aviation treaties have been introduced. One example is the international private law instrument on property, signed on November 16 of 2001, the Convention on International Interests on Mobile Equipment, (Convention) along with the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on matters specific to Aircraft Equipment (Protocol), hereinaf-ter collectively called the CTC. The aim with the CTC was to create clear and uniform rules to facilitate international finan-cial transactions on aircraft objectives. CTC, as a modern instrument, provides for flexibility allowing states to make dec-larations in line with its national policies. A creditor friendly declaration by a state with less legal barriers at international level reduces the exposure of risk for the creditors. As a consequence, the cost of financing aircraft is reduced for the air carriers. This thesis examines the ultimate test of the instrument namely the main legal issues related with the exercising of credi-tor rights when the debtor defaults on the rental payments of e.g. operational leases of aircraft. The underlying presump-tion is that if a state has opted-in on “self-help” remedies such as the irrevocable deregistration and export request au-thorization (IDERA) then creditors financing aircraft in a CTC jurisdiction could rely on the declarations voluntarily made by the state in the event of a default of the debtor. This provides legal certainty. The IDERA is the core of the instrument. It effectively rules out the possibility for national aviation authorities and courts to use its discretion. Furthermore, clear rules on priority based on the established international registry for creation and perfection of an interest will support the process of exercising creditor rights. There is one exception to the priority order, the non-consensual rights and inter-ests (NCRI). A validly registered international interests would however have priority over the NCRI in case the lien de-clared under the Convention is not derived from the domestic law of the state. By using case study as method, the discussion ultimately concerns if the CTC provides an effective platform for the avia-tion industry to facilitate global aircraft financing. The results on the case law of Spice Jet in India provides that deregis-tration of aircraft as part of the scope of IDERA does not permit the exercise of discretion by the aviation authority. While the court adjudicated the case correctly and upheld the CTC rules it seems that India continues not to be effectively com-pliant to the CTC. The CTC is a complex instrument consisting of 99 Articles. The Aviation Working Group (AWG) offers education to states and other stakeholders. It has also recently established a new risk assessment tool, the Compliance Index. This tool provides a predictive assessment on future compliance by Contracting States. This case clearly shows the unfairness of the NCRI as a concept particularly in an operational lease transaction. Liens fit ill with the modern avia-tion industry of today. Leasing as a form of financing tend to be most common used form of financing. There are valuable guidelines for states in connection to liens and fleet liens. Deregistration as a concept is a process under the Convention on International Civil Aviation of December 7, 1944 (Chi-cago Convention) and relates to the Certificate of Registration (COR) of aircraft. All aircraft need to bear a nationality. The notion of registration and reregistration is regulated in the Chicago Convention, but there is no mention of deregistra-tion. This gap has consequences for the CTC. The International Civil Aviation Organization (ICAO) has previously facili-tated the process of Art 83bis with good results. ICAO could similarly take the lead and provide solutions and best prac-tice in order to close the gap between registration and re-registration. This would further enhance the global aircraft financing as an effective platform for the aviation industry.
Under de senaste årtiondena har området för internationell luftfart gått igenom flera ändringar av lagstiftningen och nya internationella fördrag gällande luftfartyg har införts. Ett exempel på detta inom privaträttens område är Konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker (konventionen) signerad den 16 november 2001 tillsammans med Protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker (protokollet) vilka reglerar säkerhetsrätter i lösa saker. Hädanefter används förkortningen CTC för de båda två instrumenten. Syftet med CTC var att skapa klara och enhetliga regler för att underlätta internationella finansiella transaktioner gällande luftfartsobjekt. CTC fungerar som ett modernt rättsligt instrument som skapar flexibilitet genom att låta staterna göra deklarationer enligt de nationella reglerna. En deklaration gjord av en stat som tar hänsyn till borgenären och minimerar de rättsliga barriärerna minskar samtidigt borgenärens exponering för risk. Som en följd minskar kostnaderna av flygplansfinansiering för flygbolagen. Denna pro gradu-avhandling examinerar CTC och det huvudsakliga rättsliga problemet relaterad till utövning av borgenärens rättigheter när en gäldenär underlåter att betala hyran för t.ex. en operationell lease av ett luftfartyg. Det underliggande antagandet är att ifall en stat har tagit i sitt bruk en ”opt in” lösning för ”själv-hjälp” som berättigar till rättsmedel som t.ex. en oåterkallelig fullmakt för avregistrering och export (IDERA), så kan den finansierande borgenären förlita sig på att den frivilliga deklarationen av staten i en CTC jurisdiktion gäller ifall gäldenären försummar sina skyldigheter. Detta i sin tur förser rättslig säkerhet. IDERA utgör en central del av CTC. IDERA utesluter effektivt möjligheten för nationella flygmyndigheter och domstolar att använda sig av gottfinnande. Dessutom stöds borgenärens rättigheter genom tydliga regler om prioritering vid användandet av de internationella luftfartsregistret. Det finns ett undantag till prioriteringsordningen nämligen så kallad legal rättighet eller säkerhetsrätt (NCRI) . En giltigt registerad internationell rättighet har däremot skydd gentemot en panträtt deklarerad under konventionen om panträtten inte härstammar från den nationella lagen. Pro gradu-avhandlingen använder fallstudie som en metod för att undersöka ifall CTC fungerar som en effektiv plattform för flygindustrin genom att underlätta global finansiering av luftfartyg. Resultatet av Spice Jet fallet i Indien föreskriver att avregistrering av ett luftfartyg som en del av IDERA inte tillåter de nationella flygmyndigheterna att använda sig av gottfinnande. Även om domstolen dömde rätt i fallet genom att försvara reglerna i CTC, ser det ut som att Indien fortsätter att inte effektivt efterleva CTC. CTC är ett komplext instrument som består av 99 stycken artiklar. Aviation Working Group (AWG) erbjuder skolning till stater och andra intressenter. AWG har också nyligen skapat ett nytt redskap för riskbedömning nämligen det så kallade efterlevnads indexet (compliance index). Detta redskap skapar en förutsägbar analys av framtida efterlevnad av konventionsstaterna. Spice Jet fallet visar en klar orättvisa av NCRI i synnerhet gällande operationella leasingkontrakt. En panträttighet passar dåligt ihop med den nutida moderna flygindustrin. Dessutom fungerar leasing som den mest använda formen av finansiering. Det finns värdefulla instruktioner för stater gällande panträtter. Avregistrering som ett koncept är en process i Chicagokonventionen om internationell civil luftfart som undertecknades i Chicago den 7 december 1944 (Chicagokonventionen) och relaterar till registeringsintyg av luftfartyg. Alla luftfartyg måste ha en nationalitet. Registering och återregistering av luftfartyg regleras i Chicagokonventionen, men det nämns inget om avregistrering. Detta gap påverkar också CTC. Den internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) har tidigare underlättat processen av Art 83 bis i Chicagokonventionen med goda resultat. ICAO kunde på ett liknande sätt ta en ledande roll och bereda lösningar samt best practice för att fylla gapet mellan registrering och avregistrering. Detta i sin tur skulle förbättra den globala finansieringen av luftfartyg och göra den till en ännu mera effektiv plattform för flygindustrin.
Keyword(s): Cape Town Convention the irrevocable deregistration and export request authorization (IDERA) discretion operational leases liens Chicago Convention


Files in this item

Files Size Format View
Halonen-Manner_Susanna_thesis_2020.pdf 728.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record