Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

From Experiment to Expertise : the conditional reimbursement of pharmaceuticals under Chapter 6, Section 6 a of the Finnish Health Insurance Act

Show full item record

Title: From Experiment to Expertise : the conditional reimbursement of pharmaceuticals under Chapter 6, Section 6 a of the Finnish Health Insurance Act
Author(s): Roslin, Waltter Frank Oliver
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Medical and biolaw
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Vuodesta 2017 lähtien lääkeyhtiö on voinut hakeutua ehdollisen lääkekorvauksen piiriin. Alun perin väliaikaiseksi kokeiluksi tarkoitetulla säädöksellä valtio pyrki uusien lääkkeiden hallittuun käyttöönottoon sekä mahdollistamaan uusien lääkkeiden saatavuuden niitä tarvitseville. Lisäksi ehdollisella korvattavuudella pyrittiin takaamaan Juha Sipilän hallinnon luotsaamaa lääkekorvauksien leikkuuta, sekä kokeilemaan uuden riskinjakomallin soveltuvuutta suomalaiseen lääkekorvausjärjestelmään. Riskinjako lääkekorvauksissa on viime vuosina yleistynyt muualla Euroopassa uusien lääkevalmisteiden sisältämien epävarmuuksien lieventämiseen. Riskinjakomallin keskiössä on salassapidettävä sopimus ehdollisesta korvattavuudesta lääkeyrityksen sekä valtion välillä. Korvauksen edellytyksenä on jokin ennalta määritelty ehto, liittyen joko lääkkeen toimivuuteen tai muuhun verrattavaan suoritukseen. Nykyisessä käytännössä kaikki nämä sopimukset ovat olleet taloudellisia. Ehdollisen korvattavuuden käyttöönotto on lisännyt saatavissa olevien lääkkeiden määrää markkinoilla ja on todennäköisesti positiivisesti vaikuttanut potilaiden hoitoon pääsyyn. Tutkimus tehtiin pääosin doktrinaalisena analyysina, hyödyntäen myös oikeustaloustiedettä verraten nykyistä sairausvakuutuslakia (1224/2004) ehdollisen korvattavuuden osalta, sekä ehdolliseen korvattavuuteen liittyviä esitöitä muuhun lainsäädäntöön sekä lakikokeilun tulokseen, Tutkimustulosten pohjalta annettiin tulkinta ehdollisen korvattavuuden sopivuudesta lääkekorvausjärjestelmään sekä ehdotuksia muutoksiksi. Tutkimus osoitti, että ehdollisella korvausjärjestelmällä on hyvät mahdollisuudet tulla pysyväksi osaksi Suomen lääkekorvauskäytäntöä, mutta muutoksia nykyiseen järjestelmään on tarpeellista tehdä. On selvää, että sopimusten salassapito on vähentänyt lääkekorvausjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyyttä tulisi lisätä hyväksymällä uudenlainen sopimuskäytäntö sekä lisäämällä vaikuttavuussopimusten määrää. Lisäksi uudelle oikeustaloustieteelliselle tutkimukselle kokeilun vaikuttavuuteen lääkekorvausjärjestelmän säästöihin sekä sosiaaliturvajärjestelmän kattavuuden kasvuun on havaittavissa tarvetta. Kuitenkin jo kerättyjen havaintojen ohella voidaan puoltaa ehdollisen korvattavuuden sopivuutta suomalaiseen korvausjärjestelmään.
From 2017 pharmaceutical companies have had the option to apply for conditional reimbursement. With a temporary legislative experiment, the government intended for a more facilitated introduction of novel medicines as well as to enable access to new products for the patients who needed them. Additionally, conditional reimbursement was used to ensure Juha Sipiläs governments cuts on the pharmaceutical expenditures and explore the compatibility of the new risk-sharing measure with the Finnish reimbursement scheme. In recent years, Risk-sharing in pharmaceutical reimbursements has increased in Europe to mitigate uncertainties relating to new medicines. At the core of the risk-sharing model is the confidential risk-sharing agreement negotiated between the company and the government. In its current practice, all these agreements have been financial based. The application of conditional reimbursement has increased the number of available products and most likely positively impacted the patients access to treatment. The research was conducted mainly as a doctrinal analysis, while also utilising law and economics when comparing the current Health Insurance Act (1224/2004) regarding conditional reimbursement, and the related preparatory works of the government to other legislation and the result of the experiment. Based on the analysis an interpretation was given regarding the compatibility of conditional reimbursement for the Finnish reimbursement scheme, as well as proposals for its alterations. The research showed that conditional reimbursement has a good possibility to become a permanent part of the Finnish reimbursement scheme, however changes to the current practice needs to be made. The confidentiality of the agreements has reduced the transparency of the reimbursement scheme. Transparency should be added with accepting a new agreement type and through increasing the number of performance-based agreements. Additionally, there is a new for more research concerning the economic impact of the experiment over reimbursement expenditures and the increases of the levels of social welfare. However, based on the gathered data the compatibility of conditional reimbursement for the Finnish reimbursement scheme can be vouched for.
Keyword(s): Ehdollinen korvattavuus Riskinjakosopimus Riskinjakomalli Lääkekorvausjärjestelmä


Files in this item

Files Size Format View
Roslin_Waltter_tutkielma_2020.pdf 781.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record